ปริญญาตรี รอบรับตรงโควต้า [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
ปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1 [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
ปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
 

ระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1

สาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จำนวนทั้งสิ้น 11 คน

ฃื่อ นามสกุล ระดับ สาขาวิชา วันที่สมัคร หมายเหตุ
นายปิยะพงษ์ บุญชู ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 21/12/55 เอกสารครบ
นายศุภชัย น้อยเสนา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 11/01/56 เอกสารครบ
นายศรชัย สมบูรณ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 21/02/56 เอกสารครบ
นางสาวจิรารัตน์ บำรุงศักดิ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 21/02/56 เอกสารครบ
นางสาวจิราภรณ์ แก้วสำราญ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12/03/56 เอกสารครบ
นายชูชาติ แสนอ่อน ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 18/03/56 เอกสารครบ
นายสุชาติ ทองภักดี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 25/03/56 เอกสารครบ
นางสาวสุวลักษณ์ ทองเขียว ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 28/03/56 ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน,ขาดรูปถ่าย
นางสาวภานิชา แย้มแสงสังข์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 01/04/56 เอกสารครบ
นางสาวศศิกานต์ พรมเมืองขาว ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19/04/56 เอกสารครบ
นายสิริวีรกานต์ รูปสูง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19/04/56 เอกสารครบ