ปริญญาตรี รอบรับตรงโควต้า [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
ปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1 [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
ปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
 

ระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1

สาขาวิชา สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

จำนวนทั้งสิ้น 73 คน

ฃื่อ นามสกุล ระดับ สาขาวิชา วันที่สมัคร หมายเหตุ
นายวีรยุทธ กิตติยานุรักษ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3/12/55 เอกสารครบ
นางสาวศันศนีย์ สีส่อง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4/12/55 ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่าย
นางสาวปรียา เดชปทุม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 15/12/55 เอกสารครบ
นางสาวอรุณรัตน์ แข็งขันธ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 16/12/55 เอกสารครบ
นางสาวสมจิตต์ ชะมด ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 16/12/55 เอกสารครบ
นางสาววชิราภรณ์ พรมทองมี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 17/12/55 เอกสารครบ
นางสาวสมลักษณ์ พุทธสงฆ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 17/12/55 เอกสารครบ
นางสาวสุจิตรา แสงสี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 24/01/56 เอกสารครบ
นางสาวปาริมา มอนไหม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 25/01/56 เอกสารครบ
นางสาวสุธิดา ทมอาจ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 27/01/56 เอกสารครบ
นางสาวศิรินาฏ เสาสำราญ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3/01/56 เอกสารครบ
นางสาวฉันชนก นิลสาย ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1/02/56 เอกสารครบ
นางสาววัชรี ลำภู ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 10/01/56 เอกสารครบ
นางสาวกาญจนา ขุลีเทา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 23/01/56 ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน
นางสาวขวัญใจ ประหุศรี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 23/01/56 ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน
นายมานิตย์ นาบำรุง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 29/01/56 เอกสารครบ
นางสาวลลิตา ชัยหัด ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 31/01/56 เอกสารครบ
นางสาวศิริพร สุพันธ์พุทธา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1/02/56 เอกสารครบ
นางสาวภาวิมล ใสยสาด ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 11/02/56 เอกสารครบ
นางสาวภัทราภรณ์ ภูวทิต ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 12/02/56 เอกสารครบ
นายทัศพงษ์ ห้อยไธสง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 12/02/56 เอกสารครบ
นางสาวอารีรัตน์ แก้วใส ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 26/02/56 เอกสารครบ
นางสาวศรัญญา แสงสุด ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 16/02/56 เอกสารครบ
นางสาวอาภาวรรณ กองมณี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 19/03/56 เอกสารครบ
นายธวัชชัย บุญมาก ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 24/02/56 เอกสารครบ
นางสาวรัชนก สีอ่อน ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 24/02/56 เอกสารครบ
นางสาวพัชรีภรณ์ นารินทร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 26/02/56 เอกสารครบ
นางสาวกนกวรรณ ฤทธิ์ลือไกร ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 26/02/56 เอกสารครบ
นายสุพรรณ วงค์อนุ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 01/03/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเพ็ง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 03/03/56 เอกสารครบ
นายมงคล อมาตยคง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 04/03/56 เอกสารครบ
นายศุภมิตร สินเธาว์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 04/03/56 เอกสารครบ
นางสาวสุดารัตน์ สาระบุตร ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 07/03/56 เอกสารครบ
นายอดิศร ศิริมงคล ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 07/03/56 เอกสารครบ
นางสาวรุ่งนภา ถียัง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 11/03/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวชนิดา ศรีทน ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 21/03/56 เอกสารครบ
นายอภินันท์ บุญจวง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 11/03/56 เอกสารครบ
นางสาวประภาวดี ไชยนิคม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 12/03/56 ขาดวุฒิการศึกษา
นางสาวศศิธร กล้าสันเทียะ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 13/03/56 เอกสารครบ
นางสาววิชุดา ยุบลพันธ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 14/03/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวธนัฐชา อินทร์ติยะ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 24/03/56 เอกสารครบ
นายวีระยุทธ บุตตะโรบล ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 24/03/56 ขาดรูปถ่าย
นายจักรพันธ์ ธนะสาร ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 27/03/56 เอกสารครบ
นางสาวจันทร์เพ็ญ บอมโคตร ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 287/03/56 เอกสารครบ
นางสาวธนาภรณ์ พนะโพธิ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 29/03/56 เอกสารครบ
นางสาวสรินยา ราชมนตรี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 29/03/56 เอกสารครบ
นางสาวเกศราพร สิงขาม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 12/03/56 เอกสารครบ
นางสาวอัจฉรา ผาจวง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 30/03/56 เอกสารครบ
นายธีระพงษ์ พิมพ์โภชน์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 31/03/56 เอกสารครบ
นายสมหมาย วงศ์อนุ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 02/04/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวไพรจิตร ค่าชัย ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 02/04/56 เอกสารครบ
นางสาวสุปรีญา คำเพ็ง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 05/04/56 เอกสารครบ
นางสาวสุภาวดี สิงห์เทพ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 05/04/56 เอกสารครบ
นางสาวสุรีพร เหลาจำปา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 09/04/56 เอกสารครบ
นายศาสดา รุ่งสว่าง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 11/04/56 เอกสารครบ
นายโอวาส ทองจันทร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 11/04/56 เอกสารครบ
นางสาวมุญญรัตน์ ขันทอง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 11/04/56 เอกสารครบ
นางสาววนิดา นักประทุม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 19/04/56 เอกสารครบ
นายณัฐคนัย กองสิงห์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 19/04/56 เอกสารครบ
พระสุชาติ ฐิตธมฺโม/เทกอง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 08/01/56 ขาดรูปถ่าย
พระสรศักดิ์ ปัญญาใจ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 11/02/56 เอกสารครบ
สามเณรณัฐสิทธิ์ ลุนวงษ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 10/03/56 เอกสารครบ
พระวัฒนา อภิญจโน/ปู่ห้วยพระ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 14/03/56 เอกสารครบ
สามเณรภูมินทร์ มีอุตสา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 16/03/56 ค้างวุฒิการศึกษา
พระนิพล ปญฺญาวุฑฺโฒ/แก้วสุวรรณ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 15/03/56 เอกสารครบ
สามเณรบุญทิน บุญยัง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 25/03/56 ขาดรูปถ่าย
สามเณรอานนท์ อรกูล ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 25/03/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวรรณิสาข์ ซาซุม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 20/04/56 เอกสารครบ
สามเณรอัครวิทย์ สารวงษ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 05/04/56 เอกสารครบ
สามเณรเชษฐา โคตะวินนท์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 10/04/56 ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาหนังสือสุทธิ
พระการัณยภาส ขวัญเขียน ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 17/04/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวสาวิตรี เทศน้อม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 22/04/56 เอกสารครบ
นางสาวยุวดี นาครภัฎ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 22/04/56 ขาดวุฒิการศึกษา