gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว สาขาวิชา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พิมพ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

   

อาจารย์วรเทพ เวียงแก
ประธานหลักสูตร
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 ผศ.ดร.สิทธิพร เกษจ้อย
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ดร.เอนก มูลมา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 E-mail : 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาริณี โสภาจร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 มคอ.2 จากระบบ checo (คลิกดาวน์โหลด มคอ. 2)

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร             25491861105535_2104_IP  
  ชื่อภาษาไทย    : หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
  ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Social Work Program in Social Work    
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม( ภาษาไทย)สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สส.บ
        ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Social Work  B.S.W.
3. โครงสร้างหลักสูตร
    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6   หน่วยกิต
        (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6   หน่วยกิต
        (3) กลุ่มวิชาภาษา 12  หน่วยกิต
        (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   6  หน่วยกิต
   2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า       122  หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30  หน่วยกิต
        - รายวิชาบังคับ 24  หน่วยกิต
        - รายวิชาเลือก   6  หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 63  หน่วยกิต
        - รายวิชาบังคับ 48  หน่วยกิต
        - รายวิชาเลือก 15  หน่วยกิต
(3) กลุ่มรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ                             29  หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า        158  หน่วยกิต
รูปแบบ  
จำนวนหน่วยกิต  
ปริญญาตรี 4 ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ 158
  1.3.3 ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  
  1.3.4 การรับผู้เข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  
  1.3.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  1.3.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

เอกสารรับรองคุณวุฒิสังคมสงเคราะห์      

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา
 

    

 นายธนาวัฒน์ ลือชาโคตร
นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 นางสาวโสรญา หงษ์ทอง
นักสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลอุดรธานี

 นางสาวมุญรัตน์ ขันทอง
นักสังคมสงเคราะห์
พมจ.อุบลราชธานี 

นางสาวเวณุกา เบ้าบัวเงิน
นักสังคมสงเคราะห์
พมจ.กาฬสินธุ์ 
    
นายวัชระพันธ์ กุดกัญญา
นักสังคมสงเคราะห์
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดบึงกาฬ 
นางสาวเอื้อมพร วงศ์ษา
นักสังคมสงเคราะห์
พมจ.ขอนแก่น
 นายไกรพล ซ้ายมี
นักสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลธัญญาลักษ์ขอนแก่น 
 นางสาวพัชดาพร ภูผิวแก้ว
เจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการคนพิการฯ จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรมนักศึกษา

  
 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดการอบรมเตรียมสอบรับใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการสอบ โดยมีนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และคณะ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม 70 รูป/คน (อ่านต่อ) 
 
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษา ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีอาจารย์ประจำสาขาสังคมสงเคราะห์และนักศึกษารวมกิจกรรมจำนวน 60 รูป/คน (อ่านต่อ) 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC