gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย พิมพ์

 

                                               

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระหว่าง ปี 2564-2565

 
    
 
 
 
 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล 
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ประธานหลักสูตร ป.โท - เอก
     นายคชา ปราณีตพลกรัง
ประธานหลักสูตร ป.ตรี
 พระมหานิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน,ดร.
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
นางสาวพัชรพร สาลี
อาจารย์ประจำหลักสูตร

     
       

      
 ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

นายแมนมิตร อาจหาญ
 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ดร.อรรถพงษ์ ผิวเหลือง 
     อาจารย์ประจำหลักสูตร   

นายบัญชา ธรรมบุตร
 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

    

 


 ระบบ CHECO (คลิก)

เอกสารคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (คลิก) 

  

  เอกสารรับรองจากกระทรวง อว. (คลิก)

 

 เอกสารรับรองจากคุรุสภา (คลิก)
 

 

                                                                                                  

   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตอีสาน/คณะศึกษาศาสตร์/ภาควิชาวิชาการศึกษา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25451861101648
ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Thai 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Thai)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Thai)

3. วิชาเอก
ไม่มี
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
151 หน่วยกิต
 
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1  รูปแบบ
          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
      5.2 ประเภทของหลักสูตร
        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
  5.3  ภาษาที่ใช้
           จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4   การรับเข้าศึกษา
          รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
  6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
        การสอนภาษาไทย พ.ศ. 2559
6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
6.4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
    หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1  บุคลากรทางการศึกษา
8.2  ครูในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน
8.3  อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน
8.4  นักวิจัยทางด้านการศึกษาภาษาและการสอนภาษาไทย
8.5  ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและบริการทางการศึกษา
8.6  นักวิชาการทางด้านหลักสูตรและเทคนิควิทยาการสอน
8.7  นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
8.8  นักวิชาการและนักวิจัย
8.9  ประกอบอาชีพอิสระ
 
 เอกสารเพิ่มเติม (คลิก)
 
    
    

 กิจกรรมสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรม "สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย" โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยณ ห้องประชุมวิทยบริการสิรินธร ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC