gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ลูกทุ่งบัณฑิต ศิษย์ มมร. อัลบัม สายธารแห่งปัญญา
ลูกทุ่งบัณฑิต ศิษย์ มมร. อัลบัม สายธารแห่งปัญญา พิมพ์
 
รายชื่อเพลง
ผู้ขับร้อง
คำร้อง
ทำนอง
 1. สายธารแห่งปัญญา
นางสาวทรายทอง รัตนพสมัย ซอดแจ้ง
อ.เรืองรอง ไพลิน
 2. แสงธรรมองค์สัมมานายชนะโชติ จันทร์ยาว
ขุนหาญ
อ.เรืองรอง ไพลิน
 3. มมร สามัคคี (ช)
นายนที หงษ์เวียงจันทร์
สมัย ซอดแจ้ง
สมัย ซอดแจ้ง
 4. มมร.สามัคคี (ญ)
นางสาวทรายทอง รัตนพล
สมัย ซอดแจ้ง สมัย ซอดแจ้ง 
 5. แด่ครูด้วยดวงใจ
นางสาวปิยวรรณ มงคลแสน
สมัย ซอดแจ้ง 
สมัย ซอดแจ้ง 
 6. สาวศาลายานางสาวทิวาพร สำราญพันธ์
สมัย ซอดแจ้ง 
ขุนหาญ
 7. หัวใจไม่ท้อ
นางสาวชฏาพร จันตะคุณ
สมัย ซอดแจ้ง 
ขุนหาญ
 8. พระหลับตา
นายไกรสร อนันต์
ขุนหาญ
ขุนหาญ
 9. อุทิศรัก
นายแสงจันทร์ นิลจำรัส
ขุนหาญ
ขุนหาญ
 10. ความรักคือความห่วงใยนางสาวปิยวรรณ มงคลแสน
สมัย ซอดแจ้ง 
สมัย ซอดแจ้ง 
 11. หมื่นแสนล้านดาว (ช)
นายแสงจันทร์ นิลจำรัส นายไกรสร อนันต์ นายนที หงษ์เวีบงจันทร์
คอน ขอนแก่นขุนหาญ
 12. หมื่นแสนล้านดาว (ญ)
นางสาวชฏาพร จันตะคุณ นางสาวทิวาพร สำราญพันธ์ นางสาวทรายทอง รัตนพล
คอน ขอนแก่น
คอน ขอนแก่น
 
ทุกบทเพลง ขับร้องโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 

 

ทดสอบฟังเพลงในอัลบัม

 

 
เพลงหมื่นแสนล้านดาว
แด่ครูในดวงใจ

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC