gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ พิมพ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

     
นายถาวร วรบุตร นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร นางภัทรลดา วงษ์โยธา  นายสมควร ข่าสะโปน นายอานันท์ กรมน้อย
อาจารย์  อาจารย์  อาจารย์  อาจารย์  อาจารย์
ประธานหลักสูตร    

 มคอ. 2 จากระบบ CHECO 

 

เอกสารรับรองจาก ก.ค.ศ. และ คุรุสภา 

เอกสารรับรองจาก ก.ค.ศ. เอกสารรับรองจากคุรุสภา
  
 

เพจสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

 

 

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา

    
    
    
   
    
    
    
    
   
   
   
  
   
   
   
   
กิจกรรมหลักสูตร

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษได้จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวนทั้งหมด 82 รูป/คน 

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษทำกิจกรรม 1. ทอดเทียนพรรษา และ 2.ปลูกต้นไม้ ประกอบด้วยต้นยางนา 9 ต้น ต้นสนฉัตร 3 ต้น ณ วัดสว่างดอนยาง นำโดยท่านอาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตรอาจารย์ สมควร ข่าสะโปน อาจารย์ อานันท์ กรมน้อยและนักศึกษาชั้นปีที่1-3

 

 

 สัมมนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 
 ติวสอบ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1-100 : 100 ข้อ 2564
 

 กิจกรรมเสริมความเป็นครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ของ นักศึกษาชั้นปีที่3 การสอนภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 -27 ธันวาคม 2563 ของนักศึกษาบางส่วนที่เดินทางถึง โรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย ให้ไปปฏิบัติงานช่วยทางโรงเรียนและเรียนรู้งานในการสอน งานวิชาการในโรงเรียน เพื่อเสริมความเป็นครู และทักษะต่างๆในการทำงาน ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษา ออกตามโรงเรียนต่างๆ ในหลายจังหวัด  และเรียนรู้บริบทของโรงเรียนต่างๆ พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของแต่ละกลุ่มต่อไป หลังจากเสร็จกิจกรรม

 

 

 

 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC