gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว สาขาวิชา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พิมพ์

 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

พระครูปลัดสุรวุฒิ
จนฺทธมฺโม,ดร. 
พระมหาวิไลศักดิ์
ปญฺญาวโร,ดร. 
 ผศ.ดร.ธนกร ชูสุขเสริมพระมหาสมบัติ คุเณสโก,ดร.  ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ 
 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตร 
     

 

มคอ.2 

 หมวด ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร :

         ภาษาไทย : หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

         ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Buddhist Studies for Development

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

         ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

                         ชื่อย่อ : ศศ.ม. (พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

         ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Arts (Buddhist Studies for Development)

                             ชื่อย่อ : M.A. (Buddhist Studies for Development)

๓. วิชาเอก : ไม่มี

๔. จำนวนหน่วยกิต : ตลอดหลักสูตร ๔๒ หน่วยกิต

๕. รูปแบบของหลักสูตร

๕.๑ รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท

๕.๒ ภาษาที่ใช้ : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๕.๓ การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ

๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย

๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

 เอกสารการรับรองจาก ค.ก.ศ.  (ยังไม่ปรากฏ) 

 -

 เอกสารการรับรองจากคุรุสภา

 -

CHECO 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรใหม่(พ.ศ. 2564)

 

   
 วันที่ 2 สิงหาคม 2565 : ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 1 สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยประธานการการสอบ : พระสุทธิสารเมธี,ผศ.ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา และกรรมการในการสอบ : พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร. พระมหาวิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร,ดร. ผศ.ดร.ธนกร ชูสุขเสริม และ ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 : ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 1 สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยประธานการการสอบ : พระสุทธิสารเมธี,ผศ.ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา และกรรมการในการสอบ : พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร. พระมหาวิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร,ดร. ผศ.ดร.ธนกร ชูสุขเสริม และ ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์

ทำเนียบนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 1 (2564)

1. พระครูเกษมปริยัติกิจ
(อารยธมฺโม/ไสว ไชยภักดี) 

2. พระครูชัยวัฒน์พิศาล
(ชวโน/สุริยา จะเรียมพันธ์) 

 

3. พระครูปัญญาธรรมวัฒน์
(ติกฺขปญฺโญ/คำสอน สมไว)

 

  4. พระวรรณพงษ์นรินทร์วชิรญาโณ
(พุทธานุ)

5. พระเอกลักษณ์ มหาวีโร
(แถนสีแสง)

6. พระครูโอภาสธรรมคุณ อาภาธโร
(มานิตย์)

 7. นายวุฒิไกร สีบุตรดี

8.นายชราวุฒิ  ดาทุมมา 

 

ทำเนียบนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 2 (2565)

 
 พระอนุชิต ถิรปญฺโญ

  
 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 : ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ปีการศึกษา 2564) จากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดย พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร. ประธานกรรมการ ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา กรรมการ และ ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ กรรมการและเลขานุการ ด้วยคะแนนที่ 3.09 ในนามอาจารย์ประจำหลักสูตร ขอขอบพระคุณในความเมตตาอนุเคราะห์จากกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 : ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ปีการศึกษา 2564) จากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดย พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร. ประธานกรรมการ ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา กรรมการ และ ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ กรรมการและเลขานุการ ด้วยคะแนนที่ 3.09 ในนามอาจารย์ประจำหลักสูตร ขอขอบพระคุณในความเมตตาอนุเคราะห์จากกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

   
   

 

  

 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 : อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2565
หลักสูตร 1 วัน เรื่อง "หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยทั่วไป และนักศึกษา
ณ มมร.วิทยาเขตอีสาน 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC