gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา พิมพ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร


     
นายแก่นเพชร แฝงสีพล พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ พระณฐโชค สุวโจ  นายประเสริฐ ชมพรมมา นายวุฒิชัย เยาวโพธิ์
 อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์อาจารย์  อาจารย์
     

 

 

มคอ2 จากระบบ CHECO 

 

 

 

นักศึกษาปัจจุบัน 

 

 

กิจกรรมสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 

 

 

ข่าวสาขา

  
 นำโดย พระมหาสมบัติ คุเณสโก ,ดร. และ พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ ประธานหลักสูตร ร่วมกับนศ. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๑ - ๓ นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน พร้อมจตุปัจจัย จำนวน ๔,๔๗๕ บาท ถวายแก่คณะสงฆ์วัดป่าเรไร เสร็จแล้วได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่วัด ขออนุโมทนา  วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ชวนกันทำดี วิถีพุทธ ทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา ในการซ่อมบำรุงอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเด่นชาติ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โดยได้รับความเมตตาจาก......... 
  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565

ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 รูป/คน  


 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC