gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พิมพ์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

     
นางสาวชุลีพร นาหัวนิล
นางสาวปาริฉัตร ไชยเดช
นายศุภวัฒน์ บุญนาดี
นางรัชนีบูรณ์  เนตรภักดี
นางสาววิจิตรา ทิพยรมย์
 อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร    : 25491861105478
ภาษาไทย       : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    B.Ed. (Early Childhood Education)

3. วิชาเอก
    ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    151 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
    5.1 รูปแบบ
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
    5.2 ประเภทของหลักสูตร
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
    5.3 ภาษาที่ใช้
    จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
    5.4 การรับเข้าศึกษา
    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
    5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
    6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยพ.ศ. 2559
    6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
    6.3 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่3/2562 วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.
2562
    6.4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
    หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ในปีการศึกษา 2564

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา   8.1 ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูสอนระดับการศึกษาปฐมวัยใน
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
    8.2 องค์กรที่สนับสนุนส่งเสริมทางการศึกษา
    8.3 สามารถจัดกิจกรรมให้กับภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นการเติมเต็มอาชีพได้อีก
    8.4 ผู้นำทางการศึกษาปฐมวัย/นักวิชาการอิสระ 

 มคอ2. จากระบบ CHECO

 ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไป

    

คุณครูเบญจวรรณ ภาโนมัย

 ตำแหน่งครู คศ.1

โรงเรียนบ้านหนองไฮ

คุณครูเบญจวรรณ ป่าโพธิ์ชัน

ตำแหน่งครูคศ.1 

โรงเรียนบ้านเสี่ยว

คุณครูมาลีวัลย์ เสนานุช

ตำแหน่งครูคศ.1

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 

 คุณครูวิลาวรรณ โสภารักษ์

ตำแหน่งครูคศ.1

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม

 

กิจกรรมต่าง ๆ ทางสาขา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

จตุปัจจัยฯ  ณ วัดเกษรวนาราม นำโดยพระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร

และอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2 อ่านต่อ

 กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1,2 และ 4

ร่วมใจกันนำดอกไม้ พวงมาลัยไหว้คณาจารย์ประจำสาขา อ่านต่อ

 

 

เพจ: สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC