เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์News


Title Filter     Display # 
# Article Title
1 กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท 2562
2 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท 2561
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สาขวิชาพระพุทธศาสนาปรัชญา ป.โท 2561
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
6 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
8 ตารางเรียนเทอม 2/2560 สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา
9 กำหนดการ โครงการEnglish Training for Teachers and Students of MBUISC วันที่๘-๑๒ และ ๑๕-๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
10 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ประจำปี 2560
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
12 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก รุ่น 4 ประจำปี 2560
13 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
14 กำหนดการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รอบที่ 2
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิต 2560
16 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
17 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2559 มมร.อส.
18 การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มมร.อส.
19 5 ธ.ค. 2559 เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"
20 ตารางสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ และตารางสอบดุษฏีนิพนธ์ 2559
21 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2559 โท-เอก
22 สัมมนางานวิจัยสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
23 กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษและพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ 2559
24 งานประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ทางด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและปรัชญา
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2559
26 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2559 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
28 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2559 โท-เอก
29 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
30 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2559
31 สอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
32 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
33 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
34 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop (2)
35 Educational Administrators A 30 Hours Intensive Workshop
36 ตารางเรียนมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 2/2558
37 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558
38 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓
39 test
40 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2558
41 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
42 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
43 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
44 กำหนดการสัมมนาการเขียนบทความวิจัย
45 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
46 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
47 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558
48 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
49 ตารางสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
50 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 2558 ปริญญาโท ปริญญาเอก
51 ตารางเรียน ปริญญาโท ปริญญาเอก 1/2558
52 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2558 รอบที่ 2
54 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดคุณสมบัติหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต รอบที่ 1
55 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธื/สารนิพนธ์ บริหารการศึกษา
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป โท ปเอก รอบที่ 1 ประจำปี 2558
57 ประกาศสอบ QE ป เอก รอบ2
58 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต
59 กำหนดการปฏิบัติธรรม สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 2557
60 สอบ QE และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
61 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2557
62 การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
63 สัมมนา Visionary Leadership for Education Administrators
64 ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 เดินทางไปถวายน้ำปานะ
65 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2558
66 ตารางเรียน 2/2557 ป.โท-เอก
67 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
68 ตารางสอบ 1/2557
69 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ระดับบัณฑิตศึกษา 2557
70 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
71 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ – ๒
72 โครงการภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
73 โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๗
74 เสนอโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2557
75 บรรยากาศ การเรียนวันแรก 1/2557 บัณฑิตศึกษา
76 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
77 ตารางเรียนระดับบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 1/57
78 กำหนดการสำคัญ ระดับปริญญาโท-เอก 2557
79 รับสมัคร สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2557 รอบที่ 2
80 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ปริญญาโท-เอก 2557
81 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม (บ่าย)
82 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม
83 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
84 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก โท-เอก 2557
86 ประชุม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
87 นักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
88 กำหนดการ: โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๕ (ผู้สำเร็จการศึกษา)
89 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
90 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
91 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
92 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2556
93 กิจกรรมสันทนาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
94 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ (น้ำหนาว)
95 โครงการปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
96 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
97 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
98 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
99 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
100 รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปี 2557
101 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
102 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา
103 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขออนุมัติจบ ปีการศึกษา 2556
104 ตารางการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
105 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
106 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
107 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
108 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
109 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
110 การจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
111 ตารางเรียน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาเอก 2/2556
112 กำหนดการปฏิบัติธรรม ระดับบัณฑิตศึกษา 2556
113 กำหนดการ Intensive Workshop 2556
114 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
115 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ระดับมหาบัณฑิต
116 กำหนดการปฏิบัติธรรม 2556
117 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
118 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
119 กำหนดการปรับแก้วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 5 กลุ่ม 1 และ 2
120 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
121 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม
122 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
123 บรรยากาศ การสอบหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
124 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก
125 ตารางสอบห้วข้อและสอบป้องกันวิทยานินพธ์ สารนิพนธ์
126 ตารางเรียน โท-เอก ประจำปี 1/2556
127 รายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท - เอก 2556
128 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
129 ประกาศผลสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท - เอก
130 กำหนดการ เข้าฟังสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ป.โท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 กลุ่ม 1-4
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 2556
132 ประกาศเลื่อนบุคคลเข้าสมัครศึกษาต่อ โท-เอก
133 การสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
134 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
135 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปริญญาโท รุ่น 5 กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
136 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
137 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
138 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
139 เตรียมความพร้อมก่อนสอบวิทยานินพธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
140 ตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท
141 ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนและค่าเทียบโอนรายวิชา
142 ประกาศ การสอนประมวลความรู้ แผน ข
143 นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 ปฏิบัติธรรม งานบุญกุ้มช้าวใหญ่
144 โครงการปฏิบัตืธรรมนักศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
145 แจ้งให้นักศึกษา ป.โท สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 5 / 2555 (โอนย้ายจาก ม.อีสาน)
146 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
147 เอกสารดาวน์โหลด
148 สาขาวิชา
149 การรับสมัคร 2556
150 การใช้งาน Thailis จากเครือข่ายภายนอก
151 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
152 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386