gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562 The Second day : The 7th Project Seminar of Buddhist Delegates for the Development and Propagation of Buddhism in the Mekong and Asia Region
The Second day : The 7th Project Seminar of Buddhist Delegates for the Development and Propagation of Buddhism in the Mekong and Asia Region พิมพ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และศรีลังกา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 21-24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น และโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พิธีเปิดโครงการ พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)  ประธานในพิธีจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย  อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายสักการะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ถวายสักการะ- ผู้แทนพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชีย ถวายสักการะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ถวายสักการะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานโครงการ พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) กล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาท  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง แขกผู้มีเกียรติถวายของที่ระลึกแด่พระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ชมวีดิทัศน์เรื่อง “มมร กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่เอเชีย”โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย, ดร.) บรรยายพิเศษเรื่อง “การเผยแผ่ธรรมะในศตวรรษที่ ๒๑”โดย พระสังคม ธนปญฺโญ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้อง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง  และในช่วงเย็นบรรยายพิเศษเรื่อง “การเผยแผ่ด้วยหลักการปฏิบัติ : หลักการปฏิบัติกรรมฐาน” โดย พระครูวินัยธรเชาวน์พิทย์ สุธีโร เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนาภิเษก และพระนักเผยแผ่จากประเทศในทวีปเอเซีย ยุโรป และอเมริกา

 

  
 

 


 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC