gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 พิธีเปิดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และ งานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
พิธีเปิดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และ งานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 พิมพ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส. นำผู้บริหาร คราจารย์ และนักศึกษาในระดับปริญญาเอก เข้าร่วม พิธีเปิดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และ งานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น มีดร.สมศกดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอยแก่นเป็นประธาน โดยในครั้งมีมีการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ การสัมมนาวิชาการและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย พร้อมกันนี้นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.อส. ได้มีการนำเสนอผลงานในงานนี้ด้วย ดูภาพทั้งหมด

 

 

 

 


 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC