gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 อายุวัฒนมงคล ครบ ๗๕ ปี ๕๕ พรรษา หลวงพ่อพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ปธ.๙) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
อายุวัฒนมงคล ครบ ๗๕ ปี ๕๕ พรรษา หลวงพ่อพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ปธ.๙) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) พิมพ์

มมร.วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี ร่วมงาน อายุวัฒนมงคล ครบ ๗๕ ปี ๕๕ พรรษา หลวงพ่อพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ปธ.๙) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) ณ วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อถวายสักการะ พระเดชพระคุณในนามของที่ปรึกษา ผู้อุปการะ และพระเดชพระคุณยังเคยเป็น รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ในยุคก่อตั้ง และเป็นอุปปัชฌาย์ ของพระคณาจารย์หลายๆท่าน ของมหาวิทยาลัย และคุณูปการณ์ อันหาที่สุดมิได้กับมหาวิทยาลัย และในงานนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยกว่า 20ทุนอีกด้วยในงานนี้มีพระมหาเถระ พระสังฆาธิการ พุทธศาสนิกชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 


  


 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC