gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 ผู้บริหารออกเยี่ยม นศ.และแนะแนวการศึกษา
ผู้บริหารออกเยี่ยม นศ.และแนะแนวการศึกษา พิมพ์
คณะผู้บริหาร นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. ,พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน ลงพื้นที่จังหวัดเลย และร.ร.ในเขตจังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมนักศึกษาชั้นที่ที่3 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ที่ออกฝึกประสบการณ์
และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆ ใน มมร.อส.  ร.ร.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง
ร.ร.นาแห้ววิทยา อ.นาแห้ว ร.ร.ด่านซ้าย ร.ร.พระแก้วอาสา ร.ร.ตชดเฉลิมราษร์บำรุง ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 52  จังหวัดเลย   มมร.อส.และพูดถึงความสำคัญของโดยได้แนะนำสาขาการเรียนการสอนในการศึกษาแก่นักเรียนชั้นม.6 ของทั้งสองโรงเรียนด้วย

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC