gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
งานครบรอบ 30ปีวันก่อตั้ง มมร.อส. พิมพ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดทำบุญครบรอบวันก่อตั้ง วิทยาเขตอีสาน 30ปี ในวันเสาร์ที่19 ธันวาคม 2563 ภายในงานมีพระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9 ธรรมยุต วัดป่าแสงอรุณ และเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย และท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานในพิธี โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารถวายการตอนรับ ภายในงานมีการแสดงธรรมโดยพระธรรมดิลก พร้อมเล่าความเป็นมาของวิทยาเขตอีสาน  มีการทำบุญตักฐาตรในช่วงเช้า ถวายรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโด และถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างศาลารับรอง(อาคารพระครูธรรมศานพินิจ) จากศิษย์เก่า และศิษย์ปัจุบัน และมีกิจกรรมโรงทานตลอดทั้งวัน และในวันเดียวกันยังมีการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่สมัครเรียนในรอบโควต้าเรียนดี และโควต้าศิลปวัฒนธรรมของ มมร.อส.ด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC