gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 ถวายสักการะ พระครูธรรมสารพินิจ ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอ เมืองขอนแก่น วัดบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น
ถวายสักการะ พระครูธรรมสารพินิจ ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอ เมืองขอนแก่น วัดบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น พิมพ์
มมร.วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าถวายสักการะ พระครูธรรมสารพินิจ(หลวงปู่พรหม)ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นวัดบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และทางมหาวิทยาลัยกำลังสร้างอาคารรับรองพระเถระในมหาวิทยาลัย โดยใช้ทินนามของหลวงปู่ เพื่อเชิดชูเกียรติและถวายบุญแด่หลวงปู่ ท่านใดมีจิตอันเป็นกุศลร่วมสร้าง บริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่ เลขบัญชี กรุงไทย 679-2-91466-5 ชื่อพระมหาวิศักดิ์ เชยชมศร,พระทวี ข่ายมณี,นายเอกชาตรี สุขเสน ขออนุโมทนา..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC