gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 โครงการปฏิบัติธรรมระดับป.โท,ป.เอก บริหารการศึกษา มมร.อส.2563
โครงการปฏิบัติธรรมระดับป.โท,ป.เอก บริหารการศึกษา มมร.อส.2563 พิมพ์
พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดีฯพระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.และพระคณาจารย์ นำโดยพระครูวินัยธรเชาวพิทย์สุธีโร พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา และศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติธรรมสาขาวิชาการบริหารการศึกษาปริญญาโทรุ่นที่9และปริญญาเอกรุ่นที่7 มมร.อส.ครั้งที่2ณวัดป่าภูปัง อำเภอศรีเมืองใหม่ ,โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม,วัดสิรินธรวราราม อำเภอสิรินธร, จังหวัดอุบลราชธานีและป.เอก สาขาวิจัยพุทธศาสต์แลปรัชญาที่วัดถ้ำพระภูวัวจังหวัดบึงกาฬ  มมร.อส.ครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2563 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อศึกษาดูงานและปฏิบัติธรรม

 

สาขาวิจัยพุทธศาสต์แลปรัชญาที่วัดถ้ำพระภูวัวจังหวัดบึงกาฬ

 


 

  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC