gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
โครงการปฏิบัติธรรม มมร.อส.2564 พิมพ์

 

 มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยรองอธิการบดี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. เน้นย้ำเรื่องของการปฏิบัติธรรม
ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยท่านไดได้ปรารภว่า การปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่การทำให้ได้ตามข้อกำหนดหลักสูตรเท่านั้น
 แต่ต้องทำให้เป็นกิจวัติของมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลังแห่งศีลธรรม ที่นักศึกษาต้องเข้าถึงการปฏิบัติทั้งทางโลกและ
ทางธรรมไปพร้อมกัน จึงจะสมกับเป็นมหาวิทยสงฆ์ และนำหลักธรรมไปใช้ได้จริง และบ่งบอกถึงอัตลักษร์ของมหาวิทยาลัยแห่งศีลธรรม
ได้ชัดเจนที่สุด ทุกระดับ ตั้งแต่ ป.ตรี ป.โท ป.เอก จะต้องมีการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเทอมละ1ครั้ง วันเวลาสถานที่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม2564 นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์ )ทุกชั้นปีก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าคีรีวัน(คำหวายยาง)
อำเภอบ้านฝางจ.ขอนแก่น และ วันที่ 5-8 มีนาคม 2564 นักศึกษาภาคปกติชั้นปี 3และ4(จันทร์-ศุกร์) เข้าปฏิบัติธรรม ณ อาคารสิรินธร มมร.อส.
 และ พระนักศึกษาชั้นปีที่4 จะจบการศึกษา ก็เข้าธุดงค์กรรมฐาน ณ หุบเขาภูเวียง วัดมกุฏิวิมุติคีรี อ.เวียงเก่าขอนแก่น เป็นเวลา 15 วัน
และจะได้นำภาพบรรยากาศมาให้ชมต่อไป....                                                                                                                                 
                                                                                                                    (จำนงค์ นามมา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน..)

 

 ภาพบางส่วน

พระนักศึกษาชั้นปีที่4

นักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ

นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปี 3และปี4

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC