gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 โปงลาง มมร.อส. คว้ารองชนะเลิศ อันดับ1 งานแพรวากาฬสินธุ์
โปงลาง มมร.อส. คว้ารองชนะเลิศ อันดับ1 งานแพรวากาฬสินธุ์ พิมพ์

   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ในนาม ชมรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานนำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน และผู้ดูแลควบคุม โดย พระครูธรรมมาภิสมัย ผศ,ดร.  ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.ได้นำวงโปงลางอีสานเข้าร่วมการประกวดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้วงหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โดยได้รับความชื่นชมและให้กำลังใจเป็นอย่างมาก ซึ่งการแสดงวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการแสดงของชาวอีสานและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วย โดยมี อาจารย์ก้องพิพัฒน์ กองคำ อาจารย์ธีรเดช ธีระเลิศนามและทีมงานเป็นผู้ฝึกซ้อม และนำวงไปร่วมประกวดในครั้งนี้    ภาพในการแข่งขัน                   
                     

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC