gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 โครงการพลิกหัวใจ สร้างฝันให้แผ่นดิน โรงเรียนเด่นชาติ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการพลิกหัวใจ สร้างฝันให้แผ่นดิน โรงเรียนเด่นชาติ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ พิมพ์
โครงการพลิกหัวใจ สร้างฝันให้แผ่นดิน โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
   งานบริการวิชาการสู่สังคม ของ มมร (สังคมที่ควรบริการอย่างแท้จริง)
มี พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร วัดภูขาด, พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มมร.อส. , พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.ล้านนา, และคุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ผู้อุปถัมถ์ร.ร.สาธิตมมร และอาจารย์ทีมวิทยากร ศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส. เดินทางไปร่วมกันจัด "โครงการครอบครัวสัมพันธ์" รร.บ้านเด่นชาติ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นยุทธการพลิกหัวใจ
***มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
(1)รร.อยู่ในหุบเขาห่างไกลจากหมู่อื่นๆ20กว่ากิโลเมตร เด็กจบ ป.6 แล้วพ่อแม่ไม่สามารถส่งเรียนได้เพราะ รร.มัธยม อยู่ห่างไกลในอำเภอ
(2)รร.สาธิต มมร มาประชาสัมพันธ์ขอเด็กจบ ป.6 ปี2564 ไป บวชเรียน มีผู้ชาย3คน ผอ.อนุญาตส่งเสริมให้ไป แต่พ่อแม่ไม่สนับสนุน ไม่ให้ไปบวช
(3)หมู่บ้านเด่นชาติเป็นหมู่บ้านเล็กๆ30หลังคาเรียน ตั้งอยู่ในหุบเขาที่สวยงามผู้คนมีอาชีพทำไร่หาของป่า (และสำคัญมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด)
(4)รร.บ้านเด่นชาติมีเด็กจบ ป.6 ทุกปี ปีละ2ถึง5คน มีผู้ชายบ้าง ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนต่อจึงหมกหมุ่นในเรื่องไม่พึงประสงค์
(5)ผอ.รร.บ้านเด่นชาติ จบ ศน.บ. มมร ตั้งใจจะส่งเสริมให้เด็กๆไปบวชเรียน แต่ไม่สามารถพลิกหัวใจชาวบ้านได้ ชาวบ้านไม่รู้คุณค่าของการศึกษา
###ด้วยเหตุนี้ ผอ.รร.จึงแจ้งไปปรึกษาและขอวิทยาการที่ มมร.อส. เพื่ออบรมให้ความรู้
    ดังนั้น มมร.อส.+มมร.ลน. จึงร่วมกันต้องใช้ "ยุทธการพลิกหัวใจ" หัวใจของคนในหมู่บ้านเด่นชาติ เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษา
เพื่อจะนำเยาวชนไปบวชเรียน รร.สาธิต มมร ในปีหน้า ปี65 ต่อไป งานนี้ พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร วัดภูขาด รองอธิการบดี มมร.อส.
พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.  ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. + พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.ล้านนา
และอาจารย์ทีมวิทยากร ศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.  ติดตามภาพกิจกรรมตอนต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC