gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 มมร.อส.มอบของช่วยโควิดแก่โรงพยาบาลสนามขอนแก่น
มมร.อส.มอบของช่วยโควิดแก่โรงพยาบาลสนามขอนแก่น พิมพ์
 คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น(ธ)นำโดย พระเทพพุทธิมุนีเจ้าคณะจังหวัด ขอนแก่นมอบทุน 10,000 บาทร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โดยพระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดีมมร.มอบของอุปโภคบริโภค พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีมมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสมทบอีก
10,000 บาทบริหารของมมมร.วิทยาเขตอีสานทุกรูปทุกท่าน ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้และร่วมเดินทางเพื่อมอบสิ่งของ ณ เรือนจำกลางจังหวัด
ขอนแก่นและโรงพยาบาลสนามแห่งที่2 พุทธมณฑลขอนแก่น เพื่อมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยโควิด ในดอกาสนี้รองอธิการบดี
วิทยาเขตอีสานได้ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผ่านไปยังผู้ป่วยทุกท่านให้มีกำลังแรงกายแรงใจ ในการต่อสู้กับโรคร้ายในครั้งนี้
 ขอบุญกุศลครั้งนี้ จึงเกิดมีกับทุกท่าน...

  

  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC