gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 โครงการปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น
โครงการปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น พิมพ์

 


โครงการปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น เป็นโครงการในหลักสูตรการเรียนการสอน ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ทั้งป.ตรี ป.โทและป.เอก เป็นแนวนโยบายหลักของแต่ละหลักสูตรเพื่อให้เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก ในการผลิตในควบคู่กับศีลธรรม จริยธรรม ตามแนวพุทธศาสนา และเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดให้นักศึกษามีการปฏิบัติธรรมทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2564 ก็มีการปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่เหมาะสม ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ วัดมกุฏวิมุตติคีรี(ภูขาด) ,วัดป่าทรงศิลา(ถ้ำกวาง) อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น,วัดเขื่อนจุฬาภรณ์ อ.ภูเขียวจ.ชัยภูมิ และระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ณ อุทยานธรรม150ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภายในมหาวิทยาลัย
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC