gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 สัมมนาวิชาการ ป.โท,ป.เอก ณ ร.ร.แก่นครวิทยาลัย
สัมมนาวิชาการ ป.โท,ป.เอก ณ ร.ร.แก่นครวิทยาลัย พิมพ์
สัมมนาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
“ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นําทางวิชาการ”
โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผส,ดร.รองอธิการบดี มมร.อส. ท่าน ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ดร.ทวีศิลป์ สารแสนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
 ท่านรองภานุเดชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยและ ดร.เอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.อส. พร้อมนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ ๔ นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๙ มมร.วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่นในวันเสาร์ ที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC