gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ทำเนียบคนเก่ง นักศึกษา มมร. ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้
นักศึกษา มมร. ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้ พิมพ์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่งนักศึกษาร่วมในมหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้

 

 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ นักศึกษา ปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้......

โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย คณะมนุษย์ศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันภาษา กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา สมรรถนะด้านภาษา (ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นิสิตชาวต่างประเทศ)

การแข่งขันได้ดำเนินการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. จนถึง ๑๔.๐๐ น. ผลจากการแข่งขัน"ตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้" ทีม ที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ได้แก่ มจร วิทยาเขตนครสรรค์

พระ มหาการัณย์  พรหมแก้ว / สามเณรพันสี  มณีเพชร / พระสุมน  พัชราจารยะ  พระนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน"ตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้"

ภาษา อังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้ การมีทัศนคติที่ดี  และการเกิดแรงบันดาลใจ ต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อและสื่อสารกับชาติอื่นๆในอา เซียนและทั่วโลก ต้องฝึกฝน และพัฒนาภาษาอังกฤษแด่พระภิกษุ  สามเณร นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเป็นจำนวนมาก และเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยพระสงฆ์ ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพจัด งานประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยเถรวาทนานาชาติครั้งที่ ๓ และพระธรรมทูตโลก ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพในวันที่ ๒๐ -๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  นี้

ใน การแข่งขันดังกล่าว ได้มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน ๑๕ มหาวิทยาลัย จำนวน ๓๔ ทีม ได้ให้ความสนใจเข้าร่วประกวดแข่งขัน ทดสอบ ภาษาอังกฤษ เพื่อชีวิตที่ดีงามในงานมหกรรมภาษาสู่ประชาคมอาเซียน  ครั้งที่ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลครั้งนี้  ได้แบ่งเป็น  ๓  รางวัลคือ  รางวัลชนะเลิศ  รางวัลที่ ๑ และ ๒ โดยผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล ทุนการศึกษา พร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย 
 
และนั่นเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของนักศึกษาและความเข้มแข็งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนั่นเอง

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC