gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) (จ.-ศ.) และภาคนอกเวลาราชการ (ส.-อ.)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) (จ.-ศ.) และภาคนอกเวลาราชการ (ส.-อ.) พิมพ์
 
 
 
หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนในปัจจุบัน
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
6. -
7. -
8. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
9. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา


 
 alt วิธีการสมัคร คลิกสมัครออนไลน์ตามภาคที่เลือก จากนั้นพิมพ์ใบสมัครและชำระค่าสมัคร ณ ห้องทะเบียนและวัดผล
ก่อนวันกำหนดปิดรับสมัคร
  
alt
 


 
 

โควตารอบที่ 1 (ประกาศผลแล้ว)

* เมื่อนักศึกษาดำเนินชำระค่ายื่นยันสิทธิ์แล้วจะ update ให้เป็นระยะนะครับ 
 
 

 
 

สอบคัดเลือกรอบที่ 1 (ประกาศผลแล้ว)

ประกาศผลการสอบ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โควตา และสอบคัดเลือกรอบที่ 1
* เมื่อนักศึกษาดำเนินชำระค่ายื่นยันสิทธิ์แล้วจะ update ให้เป็นระยะนะครับ
 

สอบคัดเลือกรอบที่ 2 (ประกาศผลแล้ว)

ประกาศผลการสอบ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบที่ 2

 

สอบคัดเลือกรอบที่ 3 (เปิดรับสมัคร)15 มี.ค.63 - 3 พ.ค.63 

2.4 คลิกเพื่อสมัครภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 3 (หมดเขต)

ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบที่ 3 

ประกาศผลการสอบ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบที่ 3 alt

 

สอบคัดเลือกรอบ(รอบพิเศษ) (เปิดรับสมัคร)12 พ.ค.63 - 19 พ.ค.63 

2.4 คลิกเพื่อสมัครภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก (ภาคปกติรอบพิเศษ)
2.5 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก (ภาคปกติรอบพิเศษ)
2.6 เอกสาร เรื่อง การประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบสอบคัดเลือก (ภาคปกติรอบพิเศษ) 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปกติรอบพิเศษ 

ประกาศผลการสอบ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ รอบพิเศษ alt 

 
 
 
เปิดรับสมัครออนไลน์ สอบคัดเลือก ภาคนอกเวลาราชการ  (ตั้งแต่วันที่  25 กันยายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2563)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคนอกเวลาราชการ(เสาร์-อาทิตย์) 
 

 
 

 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC