gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส พิมพ์
 
 
 
รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
 

 

 

 

กำลังเปิดรับสมัคร ภาคปกติ(รอบพิเศษ รอบสุดท้าย), ภาคพิเศษ และ ป.โท - ป.เอก

 
 

 * รอบโควตาปิดรับสมัครแล้ว
    กำลังเปิดรับสมัคร  
        
 1.ประกาศรับสมัครภาคปกติ โควตา
    1 ประกาศรับสมัครภาคปกติ (ภาคปกติ รอบพิเศษ)
  
 2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์    2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์ (ภาคปกติ รอบพิเศษ)  
 3.รายชื่อผู้สมัคร    3.รายชื่อผู้สมัคร (ภาคปกติ รอบพิเศษ)  
 4.ประกาศรายชื่อผู้สมัค    4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ รอบพิเศษ  
 5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 1  alt    5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคปกติ รอบพิเศษ alt  
  ***รอบโควตา ปิดรับสมัครแล้ว    
  
     
  
        
        
  กำลังเปิดรับสมัคร    คลิกป้ายเพื่อสมัคร ป.โท-ป.เอก   
        
 1.ประกาศรับสมัครภาคพิเศษ
    1.ประกาศรับสมัคร ป.โท - ป.เอก   
 2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์    2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์  
 3.รายชื่อผู้สมัคร    3.รายชื่อผู้สมัคร  
 4.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร      
 5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน alt      
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือกรอบที่ 4 (รอบสุดท้าย)

VVVV
VV
 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือกรอบที่ 3 (รอบที่3 เสร็จสิ้น)

VVVV
VV

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือกรอบที่ 2 (รอบที่2 เสร็จสิ้น)

VVVV
VV
 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือกรอบที่ 1 (รอบที่1 เสร็จสิ้น)

VVVV
VV
V

 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC