gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
สำนักฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
 
 
Filter     Display # 
# Article Title
1 การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการดำเนินชีวิตของประชาชนบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.พระธนพร คุณสมฺปนฺโน (อาคะนิช).2561
2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. นางสาวเบญจมาศ สีหานาม และคณะ,2561
3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น.วิจิตรา พลสำโรง และคณะ.2561
4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น.พระกิตติภพ สุทนฺโต (ตาติยะ) และคณะ.2561
5 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.พนิดา องอาจและคณะ.2561
6 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำจัดขยะมูลฝอย ศึกษาเฉพาะกรณี : เทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. ขนิษฐา ลิครบุรีและคณะ. 2560
7 แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. กิริตา สอนบุพผาและคณะ
8 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น. นางสาวชุติมา อำพรัตน์และคณะ.2559
9 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. นายวัชระพันธ์ กุดกัญญาและคณะ. 2559.
10 ความพึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ต่อการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. ณัฐพล ปันแสนและคณะ. 2559.
11 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการด้านกิจกรรมนันทนาการ กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น พระวัฒนา อภิญฺจโน (ปู่ห้วยพระ)และคณะ 2559
12 การนำหลักความรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศึกษาเฉพาะกรณี : สถานีตำรวจภูธรเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ฉัตรชัย ชัยแก้วและคณะ 2559
13 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กรณีศึกษาบ้านหว้าทอง ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กิติพงษ์ หนูนามเสริฐและคณะ 2559
14 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วิทยา สีพิมพ์ขัดและคณะ 2559
15 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พระวิระพงษ์ ไตรยขันธ์และคณะ 2559
16 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศึกษาเฉพาะกรณี : อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พระวีระวัฒน์ ละครวงษ์ 2558
17 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ เทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น พิสิทธิ์ อุดชาชนและคณะ 2559
18 การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ภาคปกติ (คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น อรวรรณ แก้วมาตรย์และคณะ2559
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC