gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
ข่าวประชาสัมพันธ์
Filter     Display # 
# Article Title
1 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2561 ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 ประกาศ การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 3/2561
3 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2561 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปี1-2 รุ่นเปิดก่อนอาเซียน
4 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2561 ภาคนอกเวลาราชการ ทุกสาขาวิชา ปี1-4
5 โครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2561
6 สำนักงานตรวจสอบภายใน เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
7 ตารางเรียนภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ 2/2561
8 ประกาศผลสอบธรรมศึกษา(ระดับอุดมศึกษา)2561 สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค9 ธ.
9 ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การฝึกประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ 2/2561
10 ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 4 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การฝึกภาคปฏิบัติ2 2/2561
11 ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ นักศึกษาปี 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 2/2561
12 กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท 2562
13 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ by Dr.Forrest Parkey, Professor 2561
14 กำหนดการ กิจกรรม “ชีวิต ดนตรี กวี ธรรม”ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
15 โครงการลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 และ เกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ
16 ตารางเรียนของนักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ที่ไม่เปิดตามอาเซียน ปี1-2 และ 4
17 กำหนดการ งานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก 2561
18 ประกาศ การสอบธรรมศึกษาประจำปี 2561
19 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2561 ปริญญาตรี บรรพชิต คฤหัสถ์ ภาคปกติ
20 ประกาศพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
21 การประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ คุ้มวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑
22 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
23 คู่มือแนวปฏิบัติโปงลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
24 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1-2 (ไม่ตามอาเซ๊ยน)
25 รวมบทความ Proceeding การศึกษาตามแนวพุทธ : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
26 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี-เอก ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
27 โครงกำรพัฒนำศักยภำพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 6 (ไทย ลำว เมียนมำร์ กัมพูชำ เวียดนำม และจีน) ประจำปี 2561
28 ประกาศผลการแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะและการเขียนบทความ
29 โครงการวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2561
30 กำหนดการ โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2561
31 ตารางเรียนภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ 2561
32 ก.ค.ศ. รับรอง ป.บัณฑิต มมร.
33 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561
34 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มมร.อส. 2560
35 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ 2561
36 พระพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561
38 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การคัดเลือกรอบที่ 3 ภาคปกติ 2561
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบสอบคัดเลือก 3 ภาคปกติ 2561
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 2561 รอบที่ 1
41 การนำเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ ระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ใน โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 6
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
43 กำหนดการอบรมการเขียน SAR 2561
44 เกณฑ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท
45 เกณฑ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
46 เกณฑ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
47 เกณฑ์สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
48 เกณฑ์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
49 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) รอบที่ 3
50 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์
51 ตารางเรียนปี 1-2 คณะศึกษาศาสตร์ (เปิดก่อนอาเซียน) 2561
52 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2561
53 อาจารย์ประจำหลักสูตรสัมมนาสาขาวิชา นักศึกษาใหม่ รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก1 2561
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี สอบคัดเลือก 2 : 2561
55 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ 2/2560
56 กำหนดการ อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ 2561
57 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2560 ภาคนอกเวลาราชการ
58 ตารางสอบ 2/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์
59 โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ และ สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
60 มุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร.
61 กำหนดการ ปฏิบัติกรรมฐาน พระนักศึกษาบรรพชิต การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5
62 ประกาศสมาคมศิษย์เก่า มมร ภาคอีสาน 2561 เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญ
63 มมร.อส. โครงการ จิตอาสาพัฒนาวัดป่าเรไร(บ้านดอนยาง) นักศึกษาปี1 การปกครอง&สังคมสงเคราะห์ 2561
64 โครงการวันปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ 2560
65 กำหนดการ กิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 - 4 ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วันที่ 6-7-8 เมษายน พุทธศักราช 2561
66 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ มมร.อส. (เย็นซื่น มื่นใจ) ปี 2561 วันที่ 6-7 เมษายน พุทธศักราช 2561
67 โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.อส. ประจำปีงบประมาณ 2560
68 โครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ 2561 (ตอนเช้า วันสอง)
69 โครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ 2561 มมร.อส.
70 Goodbye Senior Party กิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์
71 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
72 กำหนดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 จำนวน 109 รูป ณ วัดป่าแสงอรุณ
73 อบรม E-Port : งานประกันคุณภาพการศึกษา
74 สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมายังวัดป่าวิเวกธรรม
75 ติดต่อรับใบประกอบวิชาชีพครู รอบ 54 คน
76 กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ วันแรก -ตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม- (วันแรก)
77 ถวายน้ำปานะ สามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เดินทางมาสอบบาลีสนามหลวง
78 เจ้าภาพแข่งขันกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 "อีสานเกมส์"
79 แนวข้อสอบธรรมศึกษาย้อนหลัง รวบรวมโดย พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ
80 Strentening English Communication Skills และ Scholarly Literature Review for Researchers
81 ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 2561 มมร.อส.
82 ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2561 มมร.อส.
83 โครงการจิตอาสาทำดีถวายองค์หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก
84 ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ E-learning เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
85 กำหนดการโครงการแนะแนวการสอบบรรจุครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
86 ประกาศรายชื่อนักศึกษาบรรพชิตรับทุนการศึกษา 2560
87 บริจาคโลหิต 2/2560 มมร.อส.
88 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ออกแนะแนวการศึกษา
89 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ แนะแนวการศึกษารับสมัครนักศึกษา 2561
90 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ2 และการฝึกประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ 2/2560
91 โครงการอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ2 2560
92 ตารางเรียนเทอม 2/2560 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
93 “แสนศิษย์ร่ำโศกกราน กราบไหว้” ถวายแด่ ... พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก)
94 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่ 2560
95 แนะแนวรับสมัครนักศึกษาประจำปี2561 และอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
96 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 1/2560
97 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 1/2560
98 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
99 กำหนดการ โครงการEnglish Training for Teachers and Students of MBUISC วันที่๘-๑๒ และ ๑๕-๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
100 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2560
101 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอ Project Work ในรายวิชา English for Teachers (ED1086)
102 โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู: ฝึกทักษะงานวิชาการหมวดภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการค่ายฝึกทักษะการสอน English Camp : รายวิชา ED1097 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
103 งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจำปี 2560
104 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560 และ พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการวิชาการ (สมาน สุเมโธ ป.ธ.9)
105 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ บรรยายพิเศษเรื่องการสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์
106 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี มมร.อส. ภาคปกติ 2560
107 กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 2560
108 ร่าง พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ บัณฑิตใหม่ และฝึกซ้อมย่อยวิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
109 งานวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน “วันก่อตั้ง มมร.อส.: ทอดผ้าป่าสามัคคี ศิษย์เก่า รุ่นพี่รุ่นน้อง”
110 การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะและระดับวิทยาเขต มมร.อส.
111 ประกาศหยุดการเรียนการสอนในบางรายวิชา วันที่ 11 กันยายน 2560
112 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี โท เอก ปกติและพิเศษ 2560
113 กำหนดการเตรียมความพร้อมการเข้าสอบ กพ 2560
114 กำหนดการ อบรมธรรมะสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ 2560
115 กิจกรรมอบรมธรรมะสำหรับนักศึกษาใหม่ 2560
116 กำหนดการการใช้ห้องสัมมนาสาขาวิชา
117 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
118 กำหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
119 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ 2560
120 กำหนดการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2560
121 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1-2560
122 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
123 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก 2560
124 ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ ภาคพิเศษ รอบที่1 และ 2
125 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ รอบที่ 2 2560
126 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปี 2560 รอบที่ 1
127 ขอเชิญนักศึกษาร่วมพิธีมอบใบระเบียนผลการศึกษา
128 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2560
129 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ตาม มคอ.
130 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานประเมินตัวเอง
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2560
132 กำหนดการ โครงการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสายอาจารย์
133 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง Alice's Adventure in the Wonderland
134 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส. แสดงความยินดีกับรุ่นพี่
135 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ งวดที่ 3
136 กำหนดการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ พระนักศึกษาชั้นปี 4 2560
137 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
138 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
139 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคพิเศษ
140 พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร.ส่วนกลาง
141 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559
142 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 18-19 พฤษภาคม 2560
143 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2559 มมร.อส.
144 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี5
145 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสาน เชิญนักศึกษา มมร.อส. และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมบันเทิง ... ประกวดร้องเพลงสากลคู่ ... เนื่องใน พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ บัณฑิตใหม่
146 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5
147 กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ มมร.อส. และชุมชน
148 งานปัจฉิมนิเทศ ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
149 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
150 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง โควตา ประจำปีการศึกษา 2560
151 กำหนดการกิจกรรมรดน้ำดำหัวและการประกวดแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย 2560 + แข่งขันประกวดบทโคลง
152 บรรยากาศการสอบรอบรับตรง โควตา มมร.อส.
153 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา 2560
154 เชิญนักศึกษา มมร.อส. และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมบันเทิง ... ประกวดร้องเพลงสากลคู่ ... เนื่องใน ... “วันรดน้ำดำหัว: สงกรานต์ และทอดผ้าป่า มมร.อส.”
155 โครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
156 โครงการวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาทำการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่
157 กำหนดการ ปฏิบัติธรรมภาคพิเศษ 2560
158 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
159 กำหนดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
160 โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
161 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 109 รูป คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ธ. ร่วมกับ มมร.อส.
162 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี4
163 ตามรอยเส้นทางครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน
164 หลวงปู่ไม อินฺทสิริ เยี่ยมและให้กำลังใจ มมร.อส. ในพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่
165 พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อาจารย์วรเทพ เวียงแก
166 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.วรเทพ เวียงแก
167 ออกนิเทศ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมออคิด 2560
168 ออกนิเทศ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ไวท์เฮาส์บีช แอนด์ สปา 2560
169 กำหนดการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน) นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
170 โครงการค่ายระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
171 แบบฟอร์มประกันคุณภาพการศึกษา มมร.2560
172 ประกาศผลการแข่งขัน โครงการมาฆบูชา 2560 มมร.อส.
173 การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มมร.อส.
174 พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คณะสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น เจริญชัยมงคลคาถา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
175 แจ้งการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
176 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21
177 ทัศนศึกษาภาษาอังกฤษ ณ จังหวัดเชียงใหม่
178 คณะกรรมการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มมร. เข้าติดตามกำกับผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มมร.อส.
179 แผนที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
180 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ฉบับที่ 30
181 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ฉบับที่ 31
182 เรื่องการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางและหมอลำ ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2559
183 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โครงการจริยธรรมสัญจร 2560
184 ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2/2559
185 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ
186 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ
187 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคนอกเวลาราชการ
188 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคนอกเวลาราชการ
189 ธุดงค์ปฏิบัติธรรม มมร.อส.2559
190 ธุดงค์ปฏิบัติธรรม มมร.อส.2559 (วันที่ 23 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน)
191 งานวันก่อตั้ง มมร.อส. 2559
192 บรรยากาศ เตรียมงานวันก่อตั้ง มมร.อส. 2559 ภาคปกติและภาคพิเศษ
193 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2559
194 กำหนดการวันก่่อตั้ง มมร.อส. 2559
195 5 ธ.ค. 2559 เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"
196 ถวายภัตตาหารเพลและเก้าอี้พระคณาจารย์และพระนักศึกษา
197 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2559 ปริญญาตรี ภาคปกติ
198 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน : 2559
199 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมนักศึกษาบรรพชิต ชั้นปี 1-4 (ภาคปกติ) 2559
200 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2559 มมร.อส.
201 กำหนดการโครงการสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง 2559
202 ตารางนิเทศ 2/2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
203 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี4 1/2559
204 โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
205 โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
206 ตารางอบรมและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธรรมศึกษา 2559
207 สัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 1/2559
208 พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลสัตตมวารพระศพ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
209 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5
210 รับสมัครพระภิกษุเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
211 กำหนดการโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1/2559
212 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เยี่ยมเยียน มมร.อส.
213 กำหนดการ พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
214 รวม SAR
215 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันสาม)
216 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันสอง)
217 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันแรก)
218 กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษและพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ 2559
219 พิธีฌาปานกิจศพ นางสาวศริญญา ไทยมิตร (เผือกนอก)
220 กำหนดการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 1-4
221 สวดอภิธรรมศพ นางสาวศริญญา ไทยมิตร (เผือกนอก)
222 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สี่)
223 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดงานนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
224 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาด้านการป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 3
225 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559
226 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สอง)
227 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สาม)
228 กำหนดการ พิธีไหว้ครู มมร.อส. 2559
229 กิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมแบ่งปัน ฉันพี่น้อง
230 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4 2559 วันที่สอง
231 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4 2559
232 หนังสือรับรองเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งและบรรจุเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
233 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
234 กำหนดการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ มมร.อส.2559
235 ปรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ 2559
236 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย, ลาว, เมียนมาร์, กัมพูชา, เวียดนาม และจีน) ครั้งที่ ๔
237 Empowering English skills for teachers and staff in preparing for (DBPM)
238 พระครูอรรถสารเมธี(จำนง อติเมโธ) เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม พร้อมคณะลูกศิษย์ญาติโยมเมตตาเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรนักศึกษา มมร.อส.
239 Activities held to celebrate on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary 12th August 2016 at MBUISC.
240 English Preparation Program for Newcomers: Holding on 8-10 August 2016 by Faculty of society program in political science at MBUISC
241 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์และประเพณีเชียร์กลาง 2559
242 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2559
243 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 (หลักธรรมะ เทคนิค วิธีการ และการสร้างสื่อการอบรม) วันแรก
244 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง จากคณาจารย์วิทยาเขตต่างๆ (วันแรก)
245 ตารางเรียน ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2559
246 กำหนดการอบรมธรรมะ ประจำปี 2559
247 "การแข่งขันสวดมนต์หมู่บาลีแปลภาษาอังกฤษ" และ “ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ” สำหรับสามเณรนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559
248 ตารางสัมมนาคณะ/สาขาวิชา 2559 มมร.อส.
249 มมร.อส. บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
250 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
251 ที่ 30/2559 ประกาศวัดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
252 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 2559
253 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 (หลักธรรมะ เทคนิค วิธีการ และการสร้างสื่อการอบรม)
254 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่านนักศึกษา
255 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 2 2559
256 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2559
257 พระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร เยี่ยมผู้บริหารและบุคลากร วิทยาเขตอีสาน
258 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา2559 (รอบสอง)
259 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง โรงเรียนบ้านโนนทัน
260 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
261 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร โรงเรียนบ้านโคกกลาง ...
262 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
263 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์
264 อบรมการเขียน Self Assessment Report SAR
265 (Exit Exam) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส. รอบที่ 2
266 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่ 2)
267 เมื่อสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1 We speak English อยากเรียนพิเศษ
268 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559
269 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาท่าพระ ร.ร. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ร.ร.บ้านเหล่านกชุม
270 กิจกรรมตักบาตรประจำเดือน มิถุนายน 2559
271 (Exit Exam) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส.
272 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่สอง
273 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
274 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
275 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาล้อม
276 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพิมพ์ในวิทย์
277 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
278 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
279 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
280 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
281 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม
282 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร
283 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งอุทิศ
284 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
285 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
286 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
287 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
288 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
289 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
290 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
291 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด
292 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
293 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
294 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศรีวิสุทธิ์
295 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
296 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยชันวิทยา
297 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
298 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด
299 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
300 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
301 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด
302 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
303 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสวนกล้วยห้วยชัน
304 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศรีวิสุทธิ์
305 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
306 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
307 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
308 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านอุทัยทอง
309 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
310 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
311 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองแวงยาว
312 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีมงคล
313 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านศุภชัย
314 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวขัว
315 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกนาค
316 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
317 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
318 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
319 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสำโรง
320 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น
321 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
322 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Wat Sirimongkil School
323 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Ban Huai honghai Prachasan School
324 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Songpuahongdua School
325 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
326 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
327 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
328 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
329 Educational Supervision: Early Childhood Education Program at Anubankhonkaen School
330 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
331 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
332 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บ้านหินลาดวังตอ
333 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านบ้านโนนสังป่ารัง
334 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาคาร
335 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านผักหนาม
336 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านวังโพน
337 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกลางวิทยา
338 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
339 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
340 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองไฮแจ้งบูรณะ
341 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยฮวก
342 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
343 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
344 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
345 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
346 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านปูลู
347 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง
348 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองพิทยาคม
349 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตวงพร
350 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนด้วงหนองหญ้ารังกา
351 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย
352 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
353 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
354 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
355 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร. ขามแก่นนคร ร.ร. นครขอนแก่น ร.ร. บ้านหนองแวงบวรวิทย์ และ ร.ร.พระกุมารเยซู
356 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
357 แจ้งปิดระบบบริการการศึกษา
358 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (สิงห์อาสาพัฒนา)
359 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รร. สนามบิน รร.บ้านยางคำ รร.ฝางวิทยายน รร.บ้านทุ่ม
360 รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
361 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2559
362 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
363 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.วรรณรัตน์ศึกษา
364 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านคำบง
365 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนท่าพระ
366 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สาธิตพงษ์ภิญโญ
367 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สนามบิน
368 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สนามบิน
369 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านกอกหนองผือ
370 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
371 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านนาคำปุ่ม
372 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง
373 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
374 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.วรรณรัตน์ศึกษา
375 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สาธิตพงษ์ภิญโญ
376 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
377 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านกอกหนองผือ
378 ฌาปนกิจศพพ่อทองอินทร์ แฝงสีพล
379 โรงทานน้ำเต้าหู้ อาคารศูนย์มะเร็ง หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
380 โรงทานน้ำเต้าหู้ อาคารศูนย์มะเร็ง หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
381 พิธีฌาปนกิจ บิดาของนางสาวสุภาวัลย์ สะใบหอม
382 บรรยายกาศ การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
383 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
384 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนบ้านแท่นประจัน รร.บ้านสามสวนวิทยา รร.บ้านวังหิน
385 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
386 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลพูลสวัสดิ์
387 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลบ้านกุดพังทุย
388 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนหนองกุงวิทยา
389 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านม่วงหวาน
390 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ
391 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
392 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
393 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านสระกุด
394 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลโนนหนองวัด
395 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลวัดกลาง
396 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
397 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
398 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลพูลสวัสดิ์
399 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนหนองกุงวิทยา
400 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลบ้านกุดพังทุย
401 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านสระกุด
402 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ
403 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านม่วงหวาน
404 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
405 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอบคัดเลือก) 2559
406 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2559 (รอบสอบคัดเลือก)
407 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
408 มมร.อส.ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก
409 เยี่ยม อ.อภิชิต เหมือยไธสง ที่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู
410 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
411 ล้างแผล พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. วันที่ 4 และการทำบุญของ น.ศ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
412 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการอีสาน ร่วมงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี
413 มุทิตาสักการะพระนิเทศศาสนคุณ (สมาน สิริปัญโญ) ณ วัดอาฮงศิลาวาส จังหวัดบึงกาฬ
414 บุคลากร มมร.อส. เยี่ยมอาการอาพาธ รองอธิการบดี
415 กิจกรรมประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559
416 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอบคัดเลือก) 2559
417 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน
418 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ
419 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559
420 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์
421 ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2559
422 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน และ โครงการอบรมลูกเสือ 2559
423 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนเมษายน 2559
424 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
425 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
426 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
427 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดแสนสุข
428 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดป่าเทพวิมุตติ
429 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดพิศาลรัญญาวาส
430 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดปุริมาประดิษฐ์ และวัดป่ามณีโคตร
431 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ สวนธรรมพุทธเมตตา
432 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส
433 กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ นายนิรันดร์ วังสงค์
434 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และงานปัจฉิมนิเทศภาคพิเศษ ประจำปี 2558
435 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ รับตรง (โควตา) 2559
436 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
437 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาคพิเศษ 2558
438 งานสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2559 สิงห์ในศตวรรษที่ 21
439 พิธีสวดมนต์เย็น และอุทิศส่วนกุศลให้กับ นางสาวพัชราพร บุตรทอง
440 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง (โควตา) 2559
441 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บุตรทอง
442 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2558
443 ร่วมบริจาคเงินและของใช้ต่างๆช่วยเหลือ ดญ.จันจิรา (เอ)และดญ.จารุวรรณ (เอ็น)
444 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2559 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
445 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
446 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ รอบรับตรง (โควตา) 2559
447 โครงการ สิงห์อีสานสัมพันธ์ : สิงห์ในศตวรรษที่ 21
448 โครงการ : แบ่งปันความสุขแด่เพื่อนผู้ยากไร้ โดย : ชมรมจิตอาสา
449 กำหนดการ โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 4 2559
450 ฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
451 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ 35 วัน) 2559
452 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2559
453 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษา 2559
454 กิจกรรมเล่านิทานและหุ่นมือนอกสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
455 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2559
456 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 คณะศึกษาศาสตร์ ปี 4 ภาคปกติและภาคพิเศษ
457 กิจกรรมส่งเสริมความสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา มมร.อส. 2559
458 โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair
459 เนชั่นสุดสัปดาห์ ลงรายงานพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2559
460 แบบฟอร์ม มคอ.3-7 ใหม่ จากการประชุม ณ มมร. ส่วนกลาง
461 อบรมสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 2559
462 โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair
463 กำหนดการโครงการภาษาอังกฤษ 100% ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
464 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุม "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกรณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558"
465 พระเทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์ 2559
466 นิเทศ : โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
467 นิเทศ : โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
468 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
469 การประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559
470 การประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559
471 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม (ครั้งที่สอง)
472 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
473 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร. (เพิ่มเติม)
474 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร.
475 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสอง
476 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสาม
477 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net)
478 พิธีฌาปนกิจคุณพ่อเคนโจม ใจหอม
479 โครงการ “พัฒนาการศึกษาสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซียน”
480 ประชุมพิเศษ เดือนมกราคม 2559
481 กวีในสวนสัญจร ตะลอนสถาบันการศึกษาครั้งที่ 3 ณ มมร.อส.
482 พิธีมุทิตา พระครูธรรมาภิสมัย (พระครูสัญญาบัตร)
483 มมร.อส. ร่วมงานวันครู ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
484 กำหนดการ : เทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์
485 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม
486 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
487 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
488 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
489 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
490 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
491 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
492 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
493 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
494 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเสวัสดี
495 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
496 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
497 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
498 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
499 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
500 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสงเปือยดอนเดื่อ
501 กำหนดการ กวีในสวนสัญจรตะลอนสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 3
502 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก 2559 ณ ค่ายศรีพัชรินทร์
503 กิจกรรมวันเด็ก : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
504 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
505 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นวิทยาเขตชั้นนำด้านวิชาการ มมร ในศตวรรษที่ 21 มมร.อส.
506 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กับการพัฒนา ในศตวรรษที่ 21
507 กำหนดการโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559
508 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 1
509 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 2
510 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 3
511 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
512 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
513 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
514 กำหนดการกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ภาคพิเศษ 2558
515 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเที่ยง-เย็น)
516 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเช้า-เที่ยง)
517 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก 2
518 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก
519 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ
520 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
521 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
522 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคม
523 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
524 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
525 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
526 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
527 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22
528 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันที่สอง
529 ตารางเรียน 2/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
530 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันแรก
531 เตรียมงาน วันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
532 พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดป่าแสงอรุณ
533 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (2)
534 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (3)
535 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
536 นิเทศ : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
537 กำหนดการวันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
538 โครงการสิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา “บวร” 2558
539 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
540 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
541 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
542 ตารางนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2/2558
543 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
544 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
545 สอบธรรมศึกษา มมร.อส.2558
546 สอบธรรมศึกษา มมร.อส.2559
547 ตักบาตรเช้าประจำเดือน
548 ขบวนแห่ เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 มมร.อส.
549 อบรมเข้มธรรมศึกษา 2558
550 อบรมเข้มธรรมศึกษา 2559
551 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
552 การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
553 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
554 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
555 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
556 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
557 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
558 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
559 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระธรรมดิลก
560 ตารางอบรมเข้มธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ภาคปกติและภาคพิเศษ 2558
561 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง มมร.อส. 2558
562 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558 มมร.อส.
563 ตารางสอบปลายภาค 1/2558 ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
564 ประกาศวันสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558
565 คณะอนุกรรมการ จากคุรุสภา ตรวจเยี่ยม มมร.วข.อีสาน
566 โครงการอบรมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
567 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน show&share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
568 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
569 สิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา บวร 2558
570 สัมมนา พุทธศาสนากับสังคมการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
571 การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558
572 กำหนดการวันลอยกระทง 2558
573 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558 มมร.อส. (วันซ้อมจริง)
574 บรรยายกาศ การเตรียมงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
575 ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
576 งานฝึกอบรมและพัฒนา ที่เทศบาลตำบลหนองไผ่
577 ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
578 งานฝึกอบรมและพัฒนา อบรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
579 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น มอบอุปรกร์กีฬาให้กับ มมร.วิทยาเขตอีสาน
580 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ดูงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น
581 นักศึกษาภาคพิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่เศรษฐกิจพอเพียง ไหว้พระ ทำบุญ
582 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2558
583 โครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) 2558
584 รับสมัครพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ 22 ประจำปี 2558
585 ดื่มนมชมบอล Alcohol is not the Answer 2558
586 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ประจำปี 2558
587 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบรองชนะเลิศ)
588 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558
589 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 ภาคปกติ
590 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคปกติ
591 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคพิเศษ
592 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
593 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
594 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 3)
595 ตารางเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ 2/2558
596 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
597 กำหนดการโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 1/2558
598 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 4 1/2558
599 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี3-4 1/2558
600 การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา
601 กิจกรรมสานสัมพันธ์ การสอนภาษาอังกฤษ (แฟนซีปาร์ตี้) 2558
602 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 2)
603 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1
604 ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบพวงหรีดแด่คุณพ่อคูณ คำมาก
605 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพโยมพ่อของพระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส
606 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี4 ภาคพิเศษ 1/2558
607 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันสาม)
608 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันสอง)
609 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันแรก)
610 กำหนดการ โครงการปฏิบัติธรรม ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
611 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
612 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง
613 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง
614 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
615 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำม่วง
616 นิเทศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำม่วง
617 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนแต้
618 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนแต้
619 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
620 โครงการปฏิบัติธรรม ภาคปกติ คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2558
621 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง
622 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
623 มมร.วิทยาเขตอีสาน รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา
624 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคารของเดือน
625 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ภาคปกติ
626 มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น
627 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
628 งานตลาดนัดความดี ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง จังหวัดหนองคาย
629 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 3
630 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานดื่มนม-ชมบอล
631 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 2
632 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
633 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 1
634 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง
635 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
636 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
637 รัฐศาสตร์การปกครอง ร่วมเสวนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
638 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
639 พิธีไหว้ครู มมร.อส. ประจำปี 2558
640 พิธีไหว้ครู มมร.อส. ประจำปี 2559
641 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
642 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
643 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
644 นิเทศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
645 กำหนดการวันไหว้ครู 2558
646 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
647 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันสาม)
648 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันสอง)
649 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันแรก)
650 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
651 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
652 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
653 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
654 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
655 ร่วมเวที สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1
656 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณร และตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2558
657 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยฝายประชานุกูล
658 รัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมาฉันท์จังหวัดขอนแก่น
659 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานมหกรรมหนังสืออีสาน
660 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
661 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
662 โครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการ Symposium สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
663 ประชุมเตรียมงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
664 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอบทความวิจัย
665 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
666 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
667 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
668 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ : การผลิตสื่อภาษาอังกฤษ 2558
669 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
670 ผลงานพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
671 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
672 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มมร.อส. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
673 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2558
674 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
675 โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด
676 งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขามแก่นนคร
677 อบรมการจัดทำ มคอ 7
678 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
679 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. บนเวทีระดับประเทศ คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทยแห่งชาติ 2558
680 งานฝึกอบรมและพัฒนา ค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
681 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
682 งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
683 งานฝึกอบรมและพัฒนาที่โรงเรียนสาวถีพิทยาสรรพ์
684 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
685 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
686 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
687 พิธีฌาปนกิจ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
688 สวดพระอภิธรรมศพ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
689 การประกวดขับร้องสรภัญญ์และการประกวดหมอลำ ประจำปี 2558
690 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ประจำปี 2558
691 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558
692 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
693 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
694 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
695 เกณฑ์การตัดสินโครงการกิจกรรมการประกวดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
696 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันสอง)
697 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย
698 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย
699 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันแรก)
700 กำหนดการ โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558
701 สัมมนานักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ งานกิจการนักศึกษา
702 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมอบรมวิทยากรมืออาชีพ ครั้งที่ 2
703 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโคกสูงวิทยาคม
704 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
705 กำหนดการสัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
706 ED2032 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย Nutrition for Young Children
707 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
708 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
709 กำหนดการกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2558
710 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
711 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
712 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
713 กิจกรรมฐาน (น้องใหม่) ภาคปกติ ประจำปี 2558
714 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
715 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
716 ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ร่วมบรรยายพิเศษ เยาวชนไทยหัวใจคุณธรรม
717 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
718 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
719 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
720 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวัสดี
721 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งร่วมกับ กกต.จังหวัดขอนแก่น
722 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5
723 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
724 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
725 สัมมนาภาษาอังกฤษอาเซียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
726 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
727 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
728 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
729 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
730 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
731 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
732 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านช่องผาเบียด
733 รัฐศาสตร์การปกครองสัมมนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
734 ตารางนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 2558
735 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
736 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
737 การส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ National Academic Conference and Mekong Region Rearch Presentation
738 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
739 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 3 ประจำปี 2558
740 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
741 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
742 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพระราชทานเพลิงศพพระเทพบัณฑิต สมศักดิ์ ภูริปัญโญ
743 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
744 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแสง
745 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
746 แบบฟอร์มสั่งจองชุดละและชุดพื้นบ้าน
747 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
748 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร สพน.กระทรวงศึกษาธิการ
749 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทำความสะอาดศาลปู่เพลิง
750 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
751 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองผักตบ
752 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองผักตบ
753 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 2558 รอบสอบคัดเลือก
754 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
755 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
756 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
757 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
758 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
759 รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระบบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ปี 2558
760 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง
761 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2558
762 งานอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
763 กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
764 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก
765 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
766 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
767 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
768 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
769 สัมมนานักศึกษาใหม่ รอบโควตา ครั้งที่ 3 2558
770 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานวิทยาเขต
771 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 2 ประจำปี 2558
772 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 1 ประจำปี 2558
773 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2558
774 กำหนดการโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ3-5-7 2558
775 ตารางนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เทอม1/58
776 กำหนดการสัมมนานักศึกษา รอบรับตรงโควต้า ระดับปริญญาตรี 2558
777 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรม Wordpress
778 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมขบวนแห่งานวันวิสาขบูชา
779 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบเค้าโครงปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา
780 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (2)
781 หนังสือส่งตัวพระนักศึกษา
782 ประชุมประจำเดือน เมษายน 2558
783 การแบ่งกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์
784 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
785 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สาม)
786 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
787 มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะสงฆ์ภาค 9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงปู่คูณ ปริสุทโธ
788 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
789 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สอง)
790 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
791 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
792 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ
793 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
794 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการเก็บโครงป้ายประชาสัมพันธ์
795 ตารางเรียน 1/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
796 ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสอบ 2/2557
797 สัมมนาและรายงานตัว นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
798 ร้อยตำรวจโท วิชิต องค์มาลัย ศิษย์เก่า ภาคพิเศษ รัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 1 และคณะถวายผ้าป่าการศึกษา
799 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.ตรี ภาคปกติ
800 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.ตรี ภาคปกติ
801 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ วันที่สอง
802 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ
803 ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 2558
804 วีดีโอ : บรรยากาศ การปฏิบัติกรรมฐาน ปี 1-4 18-2 พฤษภาคม 58
805 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา
806 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย 58
807 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง
808 กำหนดการ ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
809 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ 2/57
810 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 7)
811 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2558 (บ้านกุดหิน)
812 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 6)
813 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 5)
814 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 4)
815 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2558
816 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 2 และ 3)
817 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง
818 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2558 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4
819 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี4 ภาคพิเศษ บริจาคสิ่งของ ณ บ้านลูกรัก
820 พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ 2558
821 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (รอบขยายเวลา) 2558
822 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2558
823 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2559
824 งานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 สาขาดนตรีไทยลูกทุ่ง
825 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง โควตา (ขยายเวลา) 2558
826 นำสื่อจากมหกรรมสื่อ มอบให้เด็กๆ บ้านลูกรัก
827 บรรยากาศมหกรรมสื่อ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558
828 การสัมมนาภาษาอังกฤษเรื่อง The 12 Core Value of Thais
829 กำหนดการมหกรรมสื่อปฐมวัย 2558
830 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 2558
831 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์)
832 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) 2558
833 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
834 พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อใสย์ นาใจแก้ว คุณพ่อ ของพระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร
835 สัมมนายืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ รอบรับตรง โควตา ประจำปี 2558
836 กำหนดการสัมมนายืนยันสิทธิ์ ป.ตรี รอบรับตรง โควตา 2558
837 การสัมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่อง Stop crime against women
838 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ออกค่ายพัฒนาสังคม จังหวัดหนองคาย
839 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 2/2557
840 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2558
841 สอบปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
842 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ รอบรับตรง (โควตา) ประจำปี 2558
843 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2557
844 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2558
845 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง โควตา 2558
846 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 2
847 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 1
848 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา 2558
849 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคปกติ ศึกษาศาสตร์ ปี 2 และ ปี 4
850 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557 ภาคพิเศษ
851 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ บ้านลูกรัก
852 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2558
853 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557
854 โครงการสัมมนาวิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาทักษะการสอน (ED1098 English Teaching Skill)
855 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3-4 ทำความสะอาดวัดและจัดดอกไม้
856 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันสอง)
857 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันแรก)
858 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงเรียนสนามบิน
859 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
860 งานเลี้ยงเชิดชูเกียรตินักกีฬา วิทยาเขตอีสานและวิทยาเขตศรีล้านช้าง
861 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2558
862 มมร.วิทยาเขตอีสาน นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สาเกตนครเกมส์
863 บรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
864 รับสมัครนักศึกษาใหม่ : ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3
865 โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
866 ให้โอวาทก่อนออกเดินทาง สาเกตนครเกมส์
867 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนหนองม่วงหลุบคา
868 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
869 งานเลี้ยงส่ง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
870 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนมณีอนุสรณศึกษา
871 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
872 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
873 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
874 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
875 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านวังโพน
876 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนวรรณรัตน์
877 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๒
878 ค่ายอาสาพัฒนา "บวร"
879 Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery
880 อาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการ ณ มมร.ล้านนา
881 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
882 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษ
883 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา
884 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout
885 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู็ความเข้าใจการดำเนินนงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
886 การประชุมประจำเดือนมกราคม ปี 2558
887 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout 2558
888 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันที่สอง)
889 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันแรก)
890 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลบ้านวังโพน
891 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง
892 ประกาศ: ทุนศึกษาต่อและฝึกอบรมสาขาวชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ
893 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 มมร. อบรมภาษาอังกฤษ
894 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558 (ช่วงเช้า)
895 งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558
896 นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
897 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
898 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.(วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง)
899 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
900 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต อาชีพและการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน
901 สัมมนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาชีวิต โดย นายกิตติพงษ์ ทองสมบัติ
902 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ วัดป่าภูเขาวงไป หินช้างสี
903 จับของขวัญปีใหม่ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
904 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
905 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียน
906 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก
907 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
908 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ ณ อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
909 ถวายน้ำปานะ คณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต โครงการธุดงค์กรรมฐาน
910 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เตรียมงานจัดงานวันเด็ก
911 การชี้แจ้งนโยบายการบริหารจัดการกองทุนเงินสะสมบุคลากร
912 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิด ภาคเรียนสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์
913 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (We speak English)
914 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาบรรพชิต (Monk Chat)
915 นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึุกษาปฐมวัย รร.อนุบาลขอนแก่น
916 (ร่าง)โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 - 4
917 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตามรอยพระพุทธศาสนา จาริกแสวงบุญ
918 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 2)
919 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 1)
920 ฟุตบอลคณาจารย์และนักศึกษา
921 ประชุมประจำเดือนธันวาคมและจับของขวัญปีใหม่บุคลากร
922 ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๘
923 ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานฌาปนกิจ มารดาของ อ.อัปสรสวรรค์ คำเจริญ
924 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (โรงทาน,เจริญชัยมงคลคาถา,ทอดผ้าป่าการศึกษา,เปิดอาคารเรียนและหอสมุด,การแสดงพื้นบ้าน)
925 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (ตักบาตรเช้า,ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ)
926 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (พิธีพุทธาภิเษก)
927 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
928 สัมมนาวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เนื่องในวันฉลองวันก่อตั้งครบ 25 ปี มมร.วิทยาเขตอีสาน
929 เตรียมงานพิธีฉลองครบ 25 ปี (ต่อ)
930 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
931 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตอนที่ 2
932 เตรียมสถานที่งานอบรมครูพระสอนศีลธรรม
933 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
934 เตรียมความพร้อมงานสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
935 กำหนดการโครงการอบรมรพะสอนศีลธรรม
936 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
937 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วัดป่าดงไร่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
938 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
939 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
940 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
941 เข้ามอบเกียรติบัตรโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
942 สอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557
943 วีดีโอสาธิต : ระบบประเมินออนไลน์ และ การลงทะเบียนเรียน
944 ประมวลภาพ วีดีโอ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานชาติ
945 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ
946 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2557
947 กำหนดการวันสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
948 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ บ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ และโรงเรียนบ้านซำม่วง
949 นักศึกษา มมร.อส ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และจัดบูท
950 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง นักศึกษาปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
951 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู หนองคาย
952 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู น้ำหนาว
953 พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
954 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมสถานที่เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
955 งานฉลองอายุวัฒนมงคล พระธรรมดิลก ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
956 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ทุกคณะ 1/2557
957 ประชุมเตรียมความพร้อม งานฉลอง 25 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
958 มมร.วิทยาเขตอีสานจัดนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมรับ-ส่งนายกรัฐมนตรี
959 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
960 อบรมโปรแกรม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
961 รวมบรรยากาศวันแรก โครงการฝึกประสบการณ์วิขาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์
962 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.อส. ปรับปรุงภูมิทัศน์
963 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557
964 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า
965 อบรมธรรมศึกษา 2557
966 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันครบรอบวันก่อตั้ง สปข.1
967 กิจกรรมวันลอยกระทง 2557 มมร.อส.
968 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
969 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557
970 ดาวน์โหลดตารางอบรมธรรมศึกษา 2557
971 การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
972 กำหนดการโครงการ การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
973 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2557
974 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ครั้งที่ 2
975 ตรวจงวดงานที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
976 การสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
977 ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
978 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ 1/2557
979 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เชิงปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
980 มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานไปประดิษฐสถานชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
981 ตารางเรียน ป.ตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ 2/2557
982 ขบวนแห่ไต้ประทีปโคมไฟ วิถีไทอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี2557
983 โครงการแข่งขันกีฬา "มมร. สัมพันธ์" ประจำปี 2557
984 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
985 ประกาศระเบียบการประกวดหมอลำและวงดนตรีพื้นบ้าน เทศกาลงานไหม 2557
986 ปฐมนิเทศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 มมร.อส
987 ประเพณีทอดเทียนประจำปี
988 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
989 ตารางสอบคณะศึกษาศาสตร์ 1/57
990 กำหนดการ ปฏิบัติธรรมคณะสังคมศาสตร์ 2557
991 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
992 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
993 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
994 ตรวจงานงวดที่ 9 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
995 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 100%
996 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2557 ป.ตรี ภาคพิเศษ
997 รับสมัครครูพระ 2558
998 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ Symposium
999 Enhancing English Communicative Skill Project, We speak English
1000 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
1001 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี-โท-เอก ภาคพิเศษ 2557
1002 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2557
1003 เอกสาร กรอบภาระงาน work load
1004 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2557
1005 ตรวจงานงวดที่ 810 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส
1006 ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา อุปถัมภ์ โดย พระเดชพระคุณพระครูอนันตสารคุณ
1007 การฝึกและประสบการณ์วิชาชีพ รัฐศาสตร์การปกครอง
1008 สร้างเด็กรักการอ่านผ่านนิทานแสนสนุก
1009 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ ภาคภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
1010 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 7/2557
1011 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (อบรมการสร้างสื่อ)
1012 ตรวจสอบรายชื่อและระดับธรรมศึกษา ประจำปี 2557
1013 โครงการวิชาการ ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
1014 ตรวจงวดงานที่ 6/10 และงวด 7/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
1015 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1016 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1017 ค่ายเรียนรู้และเผยแผ่โครงการพระราชดำริ เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1018 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามมร.อส ร่วมถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557
1019 งานมหกรรมวันแม่ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน ประจำปีการศึกษา 2557
1020 พิธีปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 2557
1021 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี2557
1022 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัยยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา
1023 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร. วิทยาเขตอีสาน ปีการศึกษา 2557
1024 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน ที่โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
1025 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 57
1026 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสาม)
1027 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสอง)
1028 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันแรก)
1029 โครงการต้อนรับน้องใหม่บรรพชิตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปี 2557
1030 รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากคุณกณสิทธิ์ จตุเทน (อ.แจ๊ค)
1031 โครงการ Junior Scout เป็นกิจกรรมลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย
1032 ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
1033 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
1034 กำหนดการประกวดสวดทำนองสรภัญญะ ณ วัดนาถวนาราม บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗
1035 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา รอบ 2
1036 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ปี ๑ - ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์) ในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ปี ๒๕๕๗
1037 กำหนดการ : กิจกรรมอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน... โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ
1038 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 2
1039 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์
1040 กิจกรรมรับน้องใหม่ ไหว้สิ่งสักสิทธิ์คู่บ้าน สานสัมพันธ์ น้องพี่ มมร.อส ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1041 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก
1042 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยก์การศึกษาหนองบัวลำภู
1043 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วงท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1044 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557 (วันสอง)
1045 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มมร.อส. 2557
1046 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557
1047 ประเพณีเชียร์กลางและการประกวดดาว-เดือน มมร.อส. 2557
1048 กำหนดการ เชื่อมความสัมพ้นธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง คฤหัสถ์ 2557
1049 โครงการต้อนรับน้องใหม่นอกสถานที่ : เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
1050 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน และอบรมกรรมฐานประจำปี 2557
1051 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาเซียน ภาคพิเศษ 2557
1052 กยศ
1053 โครงการเครือค่ายแกนนำคนดีศรีอีสานและอบรมกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
1054 วาไรตี้การกุศล ทอล์คโช อ.จตุพล ชมภูนิช ปี2557
1055 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ฟังบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1056 กิจกรรม "การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ" สำหรับพระภิกษุสามเณร และ "ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1057 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก มมร.2557
1058 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Current Research and Theory in Educational Administration
1059 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา ปี 2557
1060 กิจกรรมเข้าฐาน นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์ 2557
1061 สายไฟฟ้าไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
1062 ปิดโครงการอบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar
1063 อบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar (วันแรก)
1064 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Intensive Workshop
1065 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เผยแผ่ธรรมวันอาสาฬหบูชา ณ มข.
1066 ปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ 2557
1067 Strategic Planing for a Quality Future Mahamakut Buddhist University Isan Campus
1068 เวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
1069 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ปี 2557
1070 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมแห่ต้นเทียนจำนำพรรษาและเปลี่ยนผ้าห่มพระธาตุ
1071 สรุปผลการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
1072 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557
1073 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี 2557
1074 สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
1075 วีดีโอสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2
1076 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสาม
1077 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสอง
1078 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันแรก
1079 Creating Awareness of ASEAN Society for Women and Children (English Conversation) 2014
1080 (ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร มมร
1081 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สาม)
1082 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
1083 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สอง)
1084 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส. ปี 2557
1085 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (ต้อนรับผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร)
1086 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2557
1087 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ปี 2557
1088 วีดีโอสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556
1089 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557 (วันที่2)
1090 การประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1091 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557
1092 โครงการ จริยธรรมสัญจรในโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
1093 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเพื่อคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่.1/2557
1094 มมร.ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.ปี.2557
1095 บรรยากาศการดรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมใหม่
1096 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์
1097 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
1098 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
1099 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ฤดูร้อน 3/2556
1100 National and Internaltional Research Conference 2014
1101 โปงลางอีสาน มมร.อส สืบสานศิลปวัฒนธรรม ที่เมืองทอง งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2557
1102 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น สืบตำนานอีสานเฮา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1103 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2557
1104 ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557
1105 ประชุมงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1106 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
1107 ห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
1108 ตรวจงานงวดที่ 5/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
1109 สัมมนา วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
1110 ออกค่ายทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2557
1111 การประชุม ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
1112 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 คณะสังคมศาสตร์
1113 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ( เช้า )
1114 กำหนดการ ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2557
1115 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2557
1116 ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาเซี่ยน 2557
1117 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน
1118 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
1119 การสอบนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2557
1120 ตารางสอบภาคฤดูร้อน 3/ 2556
1121 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1/2557
1122 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2
1123 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1124 พิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1125 เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปสำหรับการเดินทางไปรับประทานปริญญาบัตร
1126 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา 2557
1127 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต มมร.อส. 2557
1128 เตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2557
1129 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น นักศึกษาจำนวน 1009 คน
1130 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
1131 สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2557
1132 วิสาขบูชา : วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
1133 ประชุมคณาจารย์ : วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
1134 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
1135 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
1136 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
1137 ประชุมประจำเดือน (เมษายน) 2557
1138 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปริญญาตรี 2557
1139 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันสอง)
1140 กำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1141 คณะสงฆ์จากประเทศอินโดนิเซีย เยี่ยมชม มมร.วข. อีสาน
1142 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ
1143 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
1144 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันแรก)
1145 ประชุมงานไหมนานาชาติ เป็นการเตรียมงานที่วางแผนงาน มมร รับผิดชอบศาสนานานาชาติ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับประเทศจีน ลาว เวียดนาม พม่า เขมร
1146 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
1147 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 2 ครั้งสุดท้าย
1148 พิธีปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557 ณ วัดป่ารัตนมงคล
1149 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่งหมอลำเข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่
1150 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่ารัตนมงคล (วันแรก)
1151 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (บ่าย)
1152 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (เช้า)
1153 พระครูวิฑูรธรรมประกาศ (ถวิล) จาก USA เยี่ยมชม วิทยาเขตอีสาน
1154 บรรยายพิเศษพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจและสรุปโครงการนักศึกษาหัวหน้าค่ายที่ออกฝึกประสบการณ์
1155 ตรวจงานครั้งที่ 4 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1156 ประชุมเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ
1157 การประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
1158 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
1159 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
1160 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
1161 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 และส่งสัมภาระสามเณร
1162 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
1163 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน ตอนเย็น)
1164 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
1165 วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
1166 พิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.
1167 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเขาวง)
1168 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านซำม่วง)
1169 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเกาะกุดหิน)
1170 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน)
1171 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านกุดหิน)
1172 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
1173 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย
1174 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 2
1175 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 1
1176 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 2 วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
1177 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 1 วัดป่าแสงอรุณ
1178 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557
1179 ออกข่าวช่อง 3 ช่อง 9 และเคเบิล Home TV โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ภาษาอังกฤษวันละบาท
1180 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู (บ่าย)
1181 ประชุมวางแผนการออกปฏิบัติกรรมฐาน
1182 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศกับงานพัฒนาชุมชน
1183 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
1184 นำสามเณรไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1185 นักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1-2 สรงน้ำอาจารย์
1186 กำหนดการซ้อมรับประทานปริญญาบัตร วิทยาเขตอีสาน
1187 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 (ต่อ)
1188 ร่วมงานอุปสมบท ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ อาจารย์พิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1189 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมของคุณแม่นารี ศรีสุระ โยมแม่ของพระราชปริยติวิมล รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1190 งานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
1191 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
1192 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1193 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 มมร.อส.
1194 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
1195 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร
1196 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ2557
1197 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
1198 พิธีเปิด โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2557
1199 บรรพชา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1200 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสาม)
1201 เทศน์สอนนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1202 พิธีปลงผลนาคและขบวนแห่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1203 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสอง)
1204 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี2557 ณ อบจ. ขอนแก่น
1205 สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.อส ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1206 ปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน
1207 test pdf
1208 เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557
1209 ค่ายนักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปี 4 รัฐศาสตร์ ตอนกลางคืน
1210 สัมมนา : สาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มมร.อส. 2557
1211 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส. (บ่าย)
1212 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันแรก)
1213 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส.
1214 โครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1215 วีดีโอ สาธิตการประเมินออนไลน์สำหรับนักศึกษา
1216 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
1217 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
1218 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
1219 ประชุมประจำเดือน (กุมภาพันธ์) 2557 มมร.อส.
1220 เปิดเรียนสัมมนาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมนักศึกษาเข้าสู่อาเซียน ปี1-4 ทุกสาขาวิชา
1221 กำหนดการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 379 รูป
1222 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
1223 ปัจฉิมนิเทศ 2556 มมร.อส.
1224 ปัจฉิมนิเทศ 2558 ป.ตรี ภาคปกติ มมร.อส.
1225 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
1226 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน มมร.อส ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1227 ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติและภาคพิเศษ
1228 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
1229 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2/2556
1230 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
1231 ก.ค.ศ. รับรอง 20 คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1232 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน บรรยายพิเศษเรื่อง"มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต"
1233 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีรับตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 25
1234 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
1235 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ)
1236 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคบ่าย)
1237 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคเช้า)
1238 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
1239 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันที่สอง
1240 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันแรก
1241 จัดสอบนักศึกษาโควต้า 2557 สพม.25
1242 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันสอง)
1243 บรรยากาศการจัดสถานที่เตรียมงานงานบุญกู้มข้าวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1244 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านศูนย์กลาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
1245 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันแรก)
1246 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2559 มมร.อส.
1247 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 109 กระสอบ
1248 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 วัน นักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1249 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 (กลุ่มบ่าย) เตรียมงานโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2557
1250 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐาน ประจำปี 2557 พระนักศึกษา วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และหนองบัวลำภู
1251 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน)
1252 ตรวจรับมอบงาน ครั้งที่ 1 : โครงการวางระบบท่อระบายน้ำ มมร.อส.
1253 จัดเตรียมสถานที่ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
1254 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ และบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
1255 ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
1256 ขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส.
1257 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านวังตอ ขอนแก่น
1258 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร
1259 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
1260 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1261 กำหนดการ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
1262 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
1263 แผ่ข้าว บอกบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่บ้านยางอู้ม จังหวัดกาฬสินธุ์
1264 โครงการภาษาไทยตามแนวรัฐศาสตร์ มมร.อส. (บ้านภูเขาวง เขื่อนอุบลรัตน์)
1265 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดธรรมคีรี - หินก้อนทั่ง) รายวิชาภาษาไทย
1266 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานการเมืองการปกครองท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
1267 นักศึกษา มมร.อส ประชุมเตรียมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2557
1268 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดป่าปุญญนิมิตร) รายวิชาภาษาไทย
1269 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดคำเม็ก) รายวิชาภาษาไทย
1270 การสอนภาษาอังกฤษออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2557
1271 สำรวจการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.อส
1272 ความคืบหน้างานวางท่อภายในมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1273 ศูนย์บริการวิชาการได้นำนักศึกษาโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ไปการทำแสดง ณ ดินแดนมรดกโลกบ้านเชียง
1274 รับบริจาคข้าว เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จ.สกลนคร
1275 สิงห์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสังเกตการณ์งาน 3 สิงห์อีสาน
1276 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง สพม.25
1277 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ บล็อคแรก ปีการศึกษา 2/2556
1278 โครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
1279 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2557
1280 ศูนย์บริการวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด
1281 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมถวายเงินร่วมจัดซื้อเตียงผู้ป่วยโรคมะเร็ง
1282 คณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ ไปทัศนศึกษาธรรมสัญจร ณ จ. อุดรธานี
1283 นักศึกษาชั้นรัฐศาสตร์ปีที่ 3 เป็นวิทยากรจัดโครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1284 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
1285 ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี มมร.อส. ประจำปี 2556
1286 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน ไปร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 18
1287 พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช 100 วัน
1288 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ We speak English การใช้ภาษา เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง
1289 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนสนามบิน
1290 ความคืบหน้าการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนหอสมุดและ วางท่อ ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1291 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
1292 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น
1293 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2/2556
1294 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
1295 การประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1296 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นอกสถานที่ 2557
1297 ศนูย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ประจำ 2557
1298 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
1299 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส ร่วมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
1300 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
1301 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มรภ.สารคาม
1302 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (2)
1303 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (1)
1304 บุคลากร มมร.อส มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
1305 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7
1306 มมร หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา อบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System
1307 สอบกลางภาควิชา สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคปลายปีการศึกษา 2556
1308 นักศึกษาปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาภาษาอังกฤษ "การจัดการเป็นผู้นำการศึกษาศตวรรษที่ 21"
1309 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนาภาษาอังกฤษ "ธรรมะภาษาอังกฤษ"
1310 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงพลังนักศึกษาจุดเทียนเพื่อสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย
1311 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างทีมอาจารย์ A กับทีมอาจารย์ B
1312 พิธีบำเพ็ญอุทิศกุศลให้บุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
1313 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับนายอธิพงศ์ ครูสอนดี บุคลากรกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ สกอ.
1314 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มมร.อส.
1315 คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมสถานที่และการแสดงสำหรับงานวันเด็ก
1316 กำหนดการ งานวันเด็ก 2557
1317 มหกรรมรวมพลังเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยใสสะอาด
1318 เลือนวันสอบปลายภาคและวัดเปิดภาคเรียน ภาคพิเศษ
1319 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2557
1320 ทำบุญประจำปี 2557 อุทิศถวายบุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
1321 สวดมนต์ข้ามปี วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 2556 สู่ 2557
1322 พิธีฌาปนกิจ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันสุดท้าย
1323 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สี่
1324 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สาม
1325 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันที่สาม (ถวายภัตตาหารพระสงฆ์)
1326 รองอธิการบดีและคณะ เยี่ยมอาการ อ.ณฐอร ศรีแก้ว และนักศึกษา มมร.อส.ซึ่งบิดาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน
1327 งานกีฬาสี มมร.อส. ภาคพิเศษ 2556
1328 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สอง
1329 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) เมื่อเคลื่อนศพมาถึง วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 23.00 น.
1330 กำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายหาร บึงสะพาน
1331 งานกีฬาสี มมร.อส. 2556
1332 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่
1333 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่ 2559
1334 ภาพถ่ายบรรยากาศ การบันทึกเทปรายการทีวี คีตธรรม และไอดินกลิ่นธรรม
1335 มมร.อส เข้าร่วมโครงการสิงห์ภูพาน รัฐศาสตร์ราษฎรเสวนา ณ ลานลิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1336 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1337 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันปิด)
1338 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันตรวจ)
1339 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี2556 (วันแรก)
1340 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ประจำปี 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ
1341 การจัดเตรียมงานก่อนวันตรวจธรรมสนามหลวงในวันที่18-20 ธันวาคม 56
1342 งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน 2556 ครบ 23 ปี
1343 คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1344 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
1345 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์
1346 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
1347 เยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ บ้านดงปาก บ้านวังมน อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
1348 รองอธิการบดีเยี่ยมค่ายศึกษาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย
1349 อาจารย์ที่ปรึกษาออกเยี่ยมค่าย ณ บ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยกระโป๊ะ บ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
1350 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม
1351 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีเปิดและรับรางวัลงานไหมนานาชาติขอนแก่น
1352 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
1353 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการเรียนการสอนพุทธศาสนาและปรัชญาในศตวรรษที่ 21
1354 บรรยากาศการออกเดินทาง โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ปี3
1355 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1356 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
1357 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านชำภูทอง
1358 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านหนองหนีบ อ.ภูกระดึง จ.เลย
1359 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการ
1360 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
1361 มุทิตาอำลา : พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ
1362 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาศึกษาอีสาน ลาว ขแมร์ ในกรอบประชาคมอาเซียน
1363 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
1364 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนดาราพิทยาคม
1365 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
1366 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1367 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโควตา 2557
1368 มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมจัดงานประกวดโปงลางงานไหมฯ
1369 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบธรรมศึกษาประจำปี 2556
1370 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา 2556
1371 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมธรรมศึกษาให้กับนักศึกษา ชั้นตรี,โท,เอก
1372 สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผ่นกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
1373 มมร.อส ร่วมกับสำนักงบประมาณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
1374 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1375 สมศ. รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1376 ตารางการอบรมธรรมศึกษา 23-24-25 พฤศจิกายน 2556
1377 การประกวดแข่งขันการขับร้องสรภัญญ์ โครงการ 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ
1378 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวและสีข้าวจังหวัดขอนแก่น
1379 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวจังหวัดอุดรธานี
1380 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานภาคปกติ (คฤหัสถ์) เตรียมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2556
1381 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าป่า พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ.รศ.
1382 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
1383 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดหนองบัวลำภู
1384 งานกิจการนักศึกษา : ลอยกระทงประจำปี 2556
1385 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 ออกรับบริจาคสนับสนุนโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
1386 ป้องกันสายไฟฟ้าขาดจากการเสียดสี
1387 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 18
1388 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) พบปะนักศึกษาเปิดเรียนวันแรก
1389 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่าน รอบโควตาพิเศษ ประจำปี 2557
1390 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1391 ประชุมวางแผนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
1392 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด หลวงปู่ มหาโส กัสสโป 98 ปี แห่งวัดคำแคนเหนือ
1393 ระเบียบและใบสมัคร การเข้าประกวด ในเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2556
1394 บรรยากาศ ช่วงบ่าย พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1395 บรรยากาศโรงทาน ช่วงเช้า งานกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1396 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระกฐิน วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1397 การประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556
1398 ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1399 สัมมนาการเมืองการบริหารและศาสนา สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1400 ตารางเรียน 2/2556 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
1401 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 (วันสอง)
1402 โครงการประชุมปรัชญาสัญจร เพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 4/2556
1403 กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์
1404 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
1405 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
1406 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านดงบาก
1407 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ บ้านซำไคร้ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
1408 โครงการเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 17
1409 ออกเดินทางส่งสามเณรนักเรียนและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
1410 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์
1411 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยหินลับ จังหวัดเพชรบูรณ์
1412 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยทรายทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
1413 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย
1414 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ค่ายโรงเรียนบ้านผาสามยอด อ.ภูกระดึง จ.เลย
1415 สอบรอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
1416 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 บ้านดงบาก และ บ้านแก่งศิลา
1417 พิธีเชิญ พระพุทธสุเมโธมงคลกิตติมุจลินทร์แผ่นดินสุขสันต์
1418 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1419 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2556
1420 วันที่สองของการ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
1421 ปฐมนิเทศ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
1422 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง อาจารย์และเจ้าหน้าที่
1423 ปฐมนิเทศ โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 4
1424 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
1425 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
1426 พิธีเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)
1427 เปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษาและสันทนาการ)
1428 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ บล็อคหลัง 2556
1429 กำหนดการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ english camp 56
1430 ผู้แทน มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับโรงเรียนบ้านติ้วน้อย จังหวัดเลย
1431 ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : การส่งตัวปฏิบัติการสอน
1432 มมร.อส.จัดงานประเพณีทอดเทียน และประชุมพระสังฆาธิการ ขอนแก่น (ธ)
1433 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสาม)
1434 เทศน์ 3 ธรรมาสน์ ที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
1435 อบรมนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 600 คน รอบแรก
1436 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมอบรม English Language Skills for Today’s Educational Administrators
1437 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสอง)
1438 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตียมงานตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี พ.ศ.2556
1439 กำหนดการทอดเทียนประเพณี 2556 มมร.อส.
1440 ประชุมเตรียมความพร้อมงานทอดเทียน ณ วข.อีสาน
1441 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันแรก)
1442 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี
1443 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ 120 ปี
1444 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ นักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ ๓ – ๔
1445 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 เขื่อนอุบลรัตน์
1446 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดพระบาทภูพานคำ
1447 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดเขื่อนอุบลรัตน์, วัดพระบาทภูพานคำ, เขื่อนอุบลรัตน์
1448 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันสอง)
1449 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน
1450 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันแรก)
1451 "เกษียณให้เกษม" แก่ ผู้บริหารบุคลากรครูอาจารย์ และคุณครูผู้เกษียณอายุ สังกัด สพป.ขก.เขต 4
1452 ฝึกอบรมแบบเร่งรัดหลักสูตรการบริหารการศึกษา
1453 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินภายใน
1454 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
1455 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 3
1456 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556 (วันสอง)
1457 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556
1458 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดประกวดสรภัญญะ
1459 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจัดงานถวายสมเด็จพระสังฆราช ร่วม มมร.อส
1460 ประชุมงานเทศกาลไหมนานาชาติขอนแก่น ปี 56
1461 การประกวดความเรียง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบอย่างของเยาวชนไทย
1462 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1463 โครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด "ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด"
1464 ศรีศาสนา ศตวรรษถ้วน สิริพระชนม์
1465 กำหนดการตรวจประเมินภายใน มมร.อส.
1466 รับสมัคครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1467 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
1468 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1469 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี2556
1470 ประชุมสรุปการออกนิเทศของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556
1471 สำรวจพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน สันทนาการและศึกษา)
1472 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ร.ร.สาธิต มมร
1473 ประกวดขับร้องสรภัญญ์ทำนองอีสาน
1474 กำหนดการ อบรมผลิตสื่อในโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1475 โครงการแกนนำเยาวชนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยต้านภัยเทดโนโลยี
1476 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1477 สัมมนา English for ASEAN for Academic Year 2013
1478 งาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียนพระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
1479 ประกาศวันสอบปลายภาคเรียน 1/2556
1480 ตรวจสอบรายชื่อธรรมศึกษา
1481 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1482 ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธี มอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
1483 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน น้อมถวายความอาลัยรดน้ำศพเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติญาณโสภณ
1484 ประชุมกองงานเลขาจังหวัดขอนแก่นเรื่องการสอบนักธรรมแบบใหม่ (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)
1485 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
1486 ส่งมอบงานครั้งที่ 1 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่
1487 การประชุมประจำเดือนสิงหาคม
1488 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
1489 ชมรมครูบำนาญจังหวัดขอนแก่น ถวายผ้าป่าและมอบทุนการศึกษา
1490 โครงการสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
1491 คุณธีระ-คุณดวงพร จาตุรนต์รัศมี และคุณมารุต(อู๋) บุตรชาย ได้มอบขนมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
1492 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรมมรวิทยาเขตอีสาน
1493 โครงการอาหารดีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย
1494 การประชุมเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและงานวิจัย
1495 คณะผู้บริหาร มมร. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
1496 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
1497 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
1498 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
1499 โครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียน โดยพระมหาสมัย ผาสุโก(ดร.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส
1500 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยนักศึกษาจากวงโปงลางอีสาน
1501 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (เพิ่มเติม)
1502 สัมมนาสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1503 โครงการนิเทศครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 (จังหวัดชัยภูมิ)
1504 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๖
1505 ประชุมประจำเดือน คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1506 ข้อมูลระบบ MBUISC Network
1507 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สมัครงาน ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
1508 งานบัณฑิตวิทยาลัย สอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
1509 ดูแบบแปลนการก่อสร้างการเตรียมพื้นที่ สร้างอาคารหลังใหม่
1510 ประชุมเสวนาวิชาการ "การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันและอนาคต"
1511 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาและโรงเรียนยางคำพิทยาคม
1512 พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำ
1513 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ครั้งที่ 5)
1514 คนดีศรีอีสาน ประจำสัปดาห์
1515 งานกิจการนักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
1516 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน
1517 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ณ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท
1518 รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2556
1519 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา) รอบสาม
1520 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1521 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556 (2)
1522 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556
1523 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
1524 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงาน "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพท่อเตรียมความพร้อมสู้อาเซียน"
1525 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (2)
1526 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (1)
1527 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเขาสวนกวาง
1528 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1529 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1530 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 3 คณะสังคมสาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2
1531 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา
1532 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา(ครั้งที่4)
1533 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2556 บล็อกแรก
1534 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษา และสันทนาการ)
1535 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และ ปี4 ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
1536 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม และ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
1537 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ปี 2556 (เขต 2)
1538 เครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม สังกัด สพม.25
1539 ผลการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง รอบ วีซีดี
1540 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรร
1541 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
1542 งานอุโบสถสามัคคี ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าสว่างพร
1543 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัยแด่โยมแม่พระมหาวิรุธ วิโรจนโน
1544 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 19 ปี 1 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนหนองตาไก่ศึกษา
1545 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2556
1546 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4 (ปิดโครงการ)
1547 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4
1548 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (3)
1549 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (2)
1550 การประชุมโทรทัศน์ มมร.
1551 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 3 (บ่าย)
1552 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
1553 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
1554 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
1555 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง)
1556 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
1557 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 2 (เช้า)
1558 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
1559 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์(บทที่ 1-5) ครั้งที่ 1/2556
1560 กำหนดการพิธียกเสาเอก
1561 ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอบจ.ขอนแก่น คนใหม่ ท่านสุมาลี ฐานวิเศษ
1562 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์
1563 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (บ่าย)
1564 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (เช้า)
1565 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 56 บล็อกแรก
1566 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1567 นักศึกษาภาคปกติเตรียมสถานที่ปฏิบัติธรรม
1568 สรุปโครงการค่ายธรรมทัศนาจร ปี 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
1569 สัมมนา หัวข้อประชุมเมืองไทย มั่นใจขอนแก่นพร้อ
1570 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
1571 การประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2556
1572 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 3)
1573 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 2)
1574 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 1)
1575 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดป่าภูก้อน)
1576 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์)
1577 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดผาตากเสื้อ)
1578 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดหินหมากเป้ง)
1579 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดยอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี
1580 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 15) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 3
1581 ปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) ที่สำนักปฏิบัติธรรมใบบุญ
1582 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp วันที่ 2
1583 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปี 2556
1584 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1585 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1586 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
1587 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
1588 มอบเกียรติบัตรให้กองบังคับการ 4 กองตำรวจทางหลวง
1589 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1590 การประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
1591 ศูนย์บริการวิชาการ
1592 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1593 งานอาคารสถานที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัย
1594 งานวันบูรพาจารย์3
1595 งานบูรพาจารย์2
1596 งานวันบูรพาจารย์
1597 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1598 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.อส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1)
1599 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนจะไปทำการแสดงที่ จ.กำแพงเพชรต่อไป
1600 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 2) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 1
1601 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานแสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1602 สมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี โควต้าพืเศษ 2557
1603 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 15
1604 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ ระยะที่ 2
1605 มมร.ภูธร ครั้งที่ 2
1606 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอเมือง)
1607 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
1608 ออกแบบอาคารเรียนเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาในอนาคต ปี 2558
1609 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำของ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1610 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น บรรยายเรื่อง "จิตสำนึกของไวยาวัจกร"
1611 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพระนักศึกษา สามเณรนักเรียน มมร.
1612 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
1613 ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ จ.สกลนคร และหมูบ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จ.นครพนม
1614 ร่วมงานฉลองศาลา วัดป่าดงมะไพ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1615 บรรยายโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1616 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16
1617 โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ปี 56
1618 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอน้ำพอง)
1619 คุณนิภา สุวรรณสุจริต คุณนายท่านผู้ว่ามาเยี่ยมและมอบทุ่นการศึกษาให้พระภิกษุ
1620 พิธีมอบรางวัลแก่องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในมิติศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
1621 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
1622 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอชุมแพ และ อําเภอสีชมพู )
1623 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ครั้งที่ 6
1624 การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1625 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอพระยืน และ อำเภอเมืองขอนแก่น )
1626 รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1627 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 2
1628 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 1
1629 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
1630 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ 2556 (ภาคค่ำ)
1631 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 ปริญญาตรี พรรพชิต ปี 1-4 ทุกสาขาวิชา(ตอนที่1เช้า)
1632 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ
1633 ครวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร.
1634 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่เชียงใหม่
1635 โครงการพุทธชุมชนยาทผู้นำ
1636 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่3 สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ)
1637 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่2 ตั้งขบวน)
1638 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่1 ลงทะเบียน)
1639 ศูนย์บริการวิชาการอบรมคุณธรรมที่วัดป่าบ้านค้อ
1640 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และประชุมพัฒนาศักยภาพพระผู้นำชุมชน
1641 โครงการ การสอนภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานนักศึกษา ภาคพิเศษ
1642 ติวเข้มภาษาอังกฤษ อาจารย์ Donald Harris
1643 SO1059 การนำเสนอองค์ความรู้การฝึกภาคปฏิบัติ
1644 งานครูพระสอนศีลธรรม ออกนิเทศตรวจเยี่ยมการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในจังหวัดอุดรธานี
1645 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู
1646 กำหนดการ:โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๕๖
1647 กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
1648 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลก่อนการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่
1649 มมร.วิทยาเขตอีสาน เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด
1650 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา) 1/2556
1651 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ (กิจกรรม-ฐาน) ประจำปีการศึกษา 2556 เช้า
1652 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2556
1653 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2556
1654 คัดเลือกนักศึกษากู้ยืม (กยศ.)
1655 การพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1656 บรรยากาศ การเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
1657 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
1658 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
1659 เซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
1660 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส.
1661 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
1662 เปิดเรียนในระดับปริญญาเอกวันแรก
1663 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
1664 ประชุมวางผังในการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
1665 Moral & ethics training at Mahamakut Buddhist University Demonstration School (MBUD)
1666 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สาม
1667 สัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
1668 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สอง
1669 ติดตั้งครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1670 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมพันธ์
1671 แผนที่ มมร.วิทยาเขตอีสานและพื้นที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ
1672 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันแรก
1673 สอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ บล็อคหลัง
1674 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
1675 ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2556
1676 คำสั่งภาระงานบุคลากร 2556
1677 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5
1678 คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา ร่องรอยกาลเวลาลาว เพื่อนบ้านอาเซี่ยน
1679 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน : E-Learning
1680 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (บ่าย)
1681 ตรวจรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา 2556
1682 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (เช้า)
1683 สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2556
1684 ประชุมวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
1685 ตารางสอบปลายภาคเรียน ป.ตรี ภาคพิเศษ ฤดูร้อน 2555
1686 ออกนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในการออกฝึกประสบการณ์ตามองค์กรต่าง ๆ
1687 คณะนักศึกษาเข้ารับฟังสัมมนากับอาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมความพร้อมปรับพื้นนักศึกษาใหม่
1688 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
1689 อมรมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
1690 กำหนดการ: สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
1691 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2556
1692 รศ.ดร.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1693 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556
1694 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปี 2556
1695 ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงสระน้ำมหาวิทยาลัย ช่วงปิดภาคเรียน
1696 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 5
1697 สกอ.รับรองหลักสูตรเพิ่มเติม 2556
1698 บรรยากาศ พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร
1699 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1700 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day2
1701 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day1
1702 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มมร
1703 บรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สุชาติ โคตรทุม อดีตปลัด อบจ.ขอนแก่น และอดีตที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1704 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ ท่านดร.สุชาติ โคตรทุม
1705 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันสอง)
1706 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันแรก)
1707 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
1708 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ตอนที่ 2
1709 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1710 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ของรอบสอบคัดเลือก1+2
1711 การเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1712 แด่ท่านปลัดสุชาติ โคตรทุม คนดีศรีขอนแก่น
1713 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1714 สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
1715 มมร.วิทยาเขตอีสาน ส่งคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามและคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน
1716 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 2
1717 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับคณะสงฆ์จาก 5 ประเทศเข้าร่วมประชุมฯ
1718 การสอบคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1719 คณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น
1720 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสาม)
1721 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยแด่ ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น
1722 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสอง)
1723 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันแรก)
1724 โครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตอน4
1725 การประชุมประจำเดือน เมษายน 2556
1726 การสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1
1727 ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน เยี่ยมสามเณรสาธิต มมร
1728 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2556
1729 การจัดสอบบุคลากรเข้าประจำตำแหน่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1730 ซ้อมขานนาค รร.สาธิตฯ มมร. (นักเรียนใหม่)
1731 ประชุมเตรียมความพร้อมงานลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3
1732 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 ตอนที่ 2
1733 สรุปโครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1734 การธุดงค์กรรมฐาน สามเณรโรงเรียนสาธิตฯ มมร. 2556
1735 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1
1736 โครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปี 2556
1737 ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
1738 โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1739 ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแม่ค้าย หงษ์ศรี
1740 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ที่มายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1741 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น
1742 ให้โอวาทแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1743 ตรวจสถานที่โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา
1744 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
1745 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร.
1746 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
1747 คณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมสืบทอดประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี 2556
1748 การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
1749 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดุงานด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่
1750 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. (มุทิตาสักการะ)
1751 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
1752 บรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
1753 ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มมร.อส.ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
1754 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ศึกษาดูงาน มมร.อส.
1755 ขั้นตอนการอนุมัติจบการศึกษา
1756 การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2556
1757 สรุปโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 509 รูป มมร.อส.
1758 งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์รัตนมงคล
1759 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท และโครงการอบรมกรรมฐานภาษาอังกฤษ
1760 แสดงความยินกับท่านบุญธรรม วิเศษลา รับตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ
1761 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก) ต่อ
1762 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก)
1763 เตรียมตัวปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1764 ช่วงปิดภาคเรียน มมร.อส.
1765 ได้ไปจัดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
1766 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
1767 กำหนดการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น ๕๐๙ รูป
1768 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2556
1769 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการด้านไอที
1770 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1771 บล็อกคณาจารย์ มมร.อส
1772 โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ คอนสาร ชัยภูมิ
1773 กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
1774 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคบ่าย)
1775 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคเช้า)
1776 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
1777 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส
1778 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคพิเศษ
1779 test report
1780 ค่ายภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 บ้านท่าราษฏร์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1781 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1782 ตรวจสถานที่จัดงานประชุมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1783 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สาม)
1784 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สอง)
1785 งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์
1786 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ รอบรับตรงโควต้า 2556
1787 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. ต่อ
1788 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส.
1789 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
1790 รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ ยุวสตรีดีเด่น
1791 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
1792 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ
1793 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
1794 เตรียมความพร้อมก่อนสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
1795 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2555
1796 กำหนดการเรียนและกิจกรรม ปี2556
1797 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2556
1798 การรังวัดและทำแผนที่ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2556
1799 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รับตรง โควต้า ประจำปี 2556
1800 ประมวลภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
1801 โครงการศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ นศ. ปี 3-4 คณะศึกษาศาสตร์ มมร. อส.
1802 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี2556
1803 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตร รุ่น17 ปีการศึกษา 2554
1804 ฟังคลื่นวิทยุมหาวิทยาลัย มมร.อส. 91.50 MHz คลื่นคนดี ศรีอีสาน ผ่่านระบบอินเตอร์เน็ต
1805 การประชุมสภาวิชาการ 2556
1806 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 55 บล็อคหลัง
1807 ลูกทุ่งบัณฑิต ศิษย์ มมร. อัลบัม สายธารแห่งปัญญา
1808 โครงการธรรมสัญจร 2555
1809 ศิลปะสร้างสรรค์ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1810 งานวันมาฆบูชาประจำปี 2556
1811 (เพิ่มเติม) งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556
1812 รับสมัครนักศึกษาโอนย้ายกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1813 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1814 อบรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 4
1815 การฝึกประสบการณ์ น.ศ. คณะศึกษาศาสคร์
1816 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 3 เสนองานวิจัย ในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
1817 เปิดงานวันวิชาการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
1818 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ อบจ. ขอนแก่น
1819 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า 2556
1820 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้อาเชียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านวรรณกรรมลาว"
1821 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1822 ประชุมเตรียมความพร้อมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1823 โครงการ ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2556
1824 ผลงานบางส่วน จาก โครงการอบรมสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1825 (เพิ่มเติม) การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก มมร.ส่วนกลาง ลูกทุ่งบัณฑิตศิษย์ มมร.
1826 (เพิ่มเติม) บรรยากาศโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1827 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแสดงความยินดี
1828 สัมมนาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1829 มมร.วิทยาเขตอีสานร่่วมตัดสินการประกวดสวดมนต์ทำนงสรภัญญะ
1830 ติดตาม ดูแลนักศึกษาเทียบโอนพิเศษ ปริญญาโท รุ่น 5
1831 วันคล้ายวันก่อตั้ง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
1832 ศึกษาดูงานภูไท
1833 โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน
1834 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1835 โครงการอบรมธรรมสำหรับตำรวจที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภาค 4
1836 ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร
1837 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ ขอนแก่น บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
1838 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
1839 จริยธรรมสัญจร ค่ายอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ยาวชนในชุมชน
1840 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1841 โครงการพัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม
1842 การประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1843 นิเทศนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานฝึกสอนวิชาภาษาไทย
1844 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ในรายการ Woody เกิดมาคุย
1845 การนิเทศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคี
1846 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2-2555
1847 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ภูผาม่าน ในโครงการธรรมสัญจร
1848 โครงการภาษาไทยเพื่อน้อง (กลุ่มคนรักภาษาไทย ) ในรายวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1849 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองเรือ
1850 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรีแสงธรรม และโรงเรียนน้ำหนาวพิทยาคม
1851 เข้าประชุมสภาวิชาการ (วาระที่ตกค้าง)
1852 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2556
1853 พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนขามแก่นนคร
1854 โครงการพัฒนาการใช้ภาษาไทย ณ หมู่บ้านเลิงเปือย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1855 มมร.อส. ร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มมส
1856 รักการอ่าน สานสู่ฝัน ปันน้ำใจ พี่สุ่น้อง
1857 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู เพิ่มเติม
1858 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1859 ตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 17
1860 โครงการ หรรษาภาษาไทย เสริมสร้าง จริยธรรม เพื่อน้อง
1861 การฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1862 เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1863 พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1864 การจองห้องประชุม
1865 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าเยี่ยมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1866 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
1867 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
1868 การนิเทศ นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1869 ประชุมสภาวิชาการ ณ มมร.ศาลายา
1870 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ
1871 ค่ายรัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ชั้นปีที่ 3
1872 ออกค่ายฝึกประสบการณ์ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
1873 ตุ้มโฮมชาวสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2556
1874 สัมมนาระดมความคิดเห็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญา-ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า
1875 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2556
1876 ภาพบรรยากาศพิธีประทานปริญญาบัตร พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
1877 การปฏิบัติธรรมธุดงค์กรรมฐาน สายที่ 2 วัดภูเขาวง-วัดธรรมคีรี-วัดป่าคีรีวัน-วัดป่าอภัยวัน
1878 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 ปี 3 สายที่1
1879 ประชุมสร้างพุทธมณฑลขอนแก่น ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ขอนแก่น
1880 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ต่อ
1881 โครงการสัมมนาการประการแนวพุทธ
1882 ศึกษาดูงานชนกลุ่มน้อย จ.เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส.
1883 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปี 2556
1884 สีสันงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1885 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันแรก
1886 คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร ร.ร.สาธิต มมร.
1887 พิธีสวดถอดก่อนสร้างอาคารใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1888 โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
1889 ศิลปะสร้างสรรค์ หรรษา พาสนุก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
1890 ตารางสอบ ภาคพิเศษ บล็อกแรก 56
1891 เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล มมร.อส. ปฏิบัติงานนอกสถานที่
1892 กำหนดการ บุญกุ้มข้าวใหญ่
1893 แจ้งการฝึกประสบการณ์นักศึกษา : รายวิชาการศึกษาวิถีพุทธ
1894 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี ๑-๔ (ภาคปกติ) และศูนย์การศึกษาหนองบัว
1895 ดำเนินการก่อสร้าง(กำลังตอกเสาเข็ม) และการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม
1896 กำหนดการ คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช บรรยายเรื่อง จิตสำนึกนักศึกษา 09-01-2556
1897 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 ธันวาคม 2555
1898 ประชุมสภาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
1899 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา "การบริหารการศึกษา"
1900 สัมมนานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
1901 การประชุมประจำปี 2555 และจับของขวัญ
1902 ภาพเพิ่มเติมวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1903 มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนพิการคนตาบอด เนื่องในวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1904 วันก่อตั้ง มมร.อส
1905 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 ธันวาคม
1906 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันตรวจ)
1907 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันปฐมนิเทศ)
1908 นักศึกษา มมร.อส. ชั้นปี2 ทุกสาขา เตรียมงาน โครงการอบรมพัฒนาศักภาพพระสังฆาธิการ และ ตรวจธรรมสนามหลวง
1909 อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต
1910 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
1911 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
1912 การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี 55
1913 มมร.จัดประกวดสรภัญญะเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
1914 ลงข่วง มมร.อส สุดยอดการลงข่วงสมัยโบราณ
1915 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
1916 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
1917 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
1918 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเกียติบัตรไปมอบที่ อบจ.
1919 งานเทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1920 รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ถวายโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ใหักับวิทยาเขตอีสาน
1921 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
1922 ทีมตระกร้อหญิง จาก มมร.อส. ลงแข่งในงานเทศกาลไหม 2555
1923 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วข.อีสาน แสดงธรรม ณ อบจ.ขอนแก่น
1924 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัติวิมล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1925 กิจกรรมถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
1926 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก 2555
1927 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์
1928 ประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
1929 รวมลิงค์ บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย
1930 ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มมร อส สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1931 ประชุมสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2555
1932 ตารางเรียน ระดับปริญญาโท นักศึกษา ม.อีสาน รับโอน
1933 คู่เสี่ยว คู่เอก ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2555
1934 เก็บตกประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
1935 สอบธรรมสนามหลวง ชั้น โท-เอก วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1936 กิจกรรมวันลอยกระทง (กิจกรรม)
1937 กิจกรรมวันลอยกระทง (ขบวนแห่)
1938 ต้อนรับคณะมหากฐินวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นกฐินสามัคคีวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
1939 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 2
1940 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 1
1941 บรรยากาศ การสอบวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
1942 กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1943 อบรมธรรมศึกษา ภาคพิเศษ 2555
1944 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1945 อบรมธรรมศึกษา 2555 วัน 2
1946 แนวข้อสอบธรรมศึกษาตรี
1947 ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าศึกษาต่อ การโอนย้าย จาก ม.อีสาน
1948 งานกฐินบ้านโคกกลาง วัดป่าพระเจ้าใหญ่
1949 การประชุมวิสามัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน
1950 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม รร สาธิตศึกษา
1951 อบรมธรรมศึกษา 2555
1952 ตารางการอบรมธรรมศึกษา มมร อส
1953 ตารางสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2555
1954 คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายปัจจัยเพื่อพัฒนา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1955 กำหนดการพระสังฆาธิการ เรื่องตรวจธรรม และ การพัฒนาศักยภาพ
1956 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
1957 กำหนดการโอนรับนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท จาก ม.อีสาน
1958 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
1959 บุญมหากองกฐิน ณ วัดกลางธรรมนิมิตร
1960 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน
1961 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร 2
1962 บทความงานวิจัยระดับปริญญาเอก
1963 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร
1964 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาศวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1965 โปงลางอีสาน แสดงศิลปวัฒนธรรม ปีท่องเที่ยวลาว 2012
1966 ประกาศ กองทุนกู้ยืม กยศ 2-2555
1967 มมร.วิทยาเขตอีสาน รับถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้
1968 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบสารนิพนธ์ ปริญญาโท 55
1969 มมร.วิทยาเขตอีสาน บริการงานผลิตสื่อ
1970 test
1971 test
1972 ตารางเรียนทุกสาขาวิชา 2-2555
1973 ประมวลภาพบรรยากาศโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2555ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1974 ติดตามโครงการ English Camp 2555 ณ หินช้างสี
1975 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
1976 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์
1977 นิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2555
1978 นักศึกษาค่าย English Camp มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายสังฆทานและไหว้พระในถ้ำ
1979 มมร.อส. ร่วมโครงการเปิดศูนย์ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอาเซีี่ยน
1980 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
1981 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555
1982 พิธีเปิดโครงการ English Camp 2555
1983 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เยี่ยม ร.ร.สาธิต มมร ด่านซ้าย
1984 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2555
1985 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มมร.อส.ประจำปี 2555
1986 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปี 2555
1987 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555
1988 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1989 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันแรก)
1990 ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมวัย ครั้งที่ 1 วิทย์-คณิตปฐมวัย ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน
1991 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน บ้านโนนโก
1992 บรรยายธรรมให้กับพุทธบริษัทที่ปฏิบัิติธรรม ที่วัดศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง
1993 อุโบสถสามัคคีที่วัดป่ารัตนมงคล อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น
1994 นางสาวพิชญานันท์ นามศรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น
1995 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555 บล็อกหลัง
1996 หนังสือรับรอง หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับรอง
1997 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษา ครั้งที่ 2
1998 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11
1999 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2555
2000 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่
2001 แสดงสดในงานเกษียณอายุข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น
2002 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 บรรพชิต ภาคปกติ
2003 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ มมร ประจำปี 2555 ครั้งที 1
2004 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 ภาคปกติคฤหัสถ์
2005 บรรยายธรรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
2006 โครงการหลักธรรมนำใจ ต้านภัยยาเสพติด
2007 ค่ายฝึกประสบการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2555
2008 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
2009 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
2010 โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.ปี 2555
2011 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ ณ มมร.มวก
2012 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
2013 มมร.วิทยาเขตอีสาน นิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
2014 (เพิ่มเติม) งานแสดงนิทรรศการการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
2015 โครงการจัดนิทรรศการสื่อการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี 4
2016 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการสำรวจพื้นที่จัดโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2017 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
2018 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันอุดมศึกษา มมร ศาลายา
2019 โครงการพัฒนาศีลธรรมผู้นำท้องถิ่น
2020 Dhamma Studies in English Programme for Adolescents
2021 มมร.วิทยาเขตอีสาน มอบผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม
2022 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
2023 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ เจดีย์มหามงคล ร้อยเอ็ด
2024 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขับขี่ปลอดภัย ถูกต้องมีใบอนุญาต
2025 โครงการอบรมพัฒนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แกนนำต้นแบบ ประจำปี 2555
2026 โครงการพัฒนาคูรสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฎิรูปการศึกษา
2027 อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รุ่นก้าวหน้า
2028 เพิ่มเติมบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
2029 โครงการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 2555
2030 การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ
2031 ทำบุญเกษียณอายุ 60 ปี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ
2032 การเปิดปริญญาเอกและการพัฒนาด้านวิชาการ
2033 มมร.วิทยาเขตอีสานลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
2034 โครงการสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
2035 บรรยากาศการเตรียมงานสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์
2036 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
2037 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน"เรารักขอนแก่น"
2038 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันสอง (ค่ำ)
2039 ประชุม สภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
2040 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันแรก
2041 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555
2042 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ป.ธ.9,Ph.D) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)
2043 ประกาศระเบียบว่าด้วยการประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ วัดป่าแสงอรุณ ในเทศกาลงานทอดเทียนพรรษา
2044 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ถวายพัดลมให้กับมหาวิทยาลัย
2045 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคพิเศษ 2555
2046 อุโบสถสามัคคี วัดป่าโพธิธรรม บ้านเมย
2047 ประชุมสภาวิชาการ
2048 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ธรรมะธรรมเมือง
2049 นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา พึ่งพาและแบ่งปัน มมร.อส ชมรมวิทยุสื่อสารศูนย์อีสาน แบ่งปันความสุข ฯ
2050 คณาจารย์ มมร.วข.อีสาน เป็นเจ้าภาพพิธีศพ รศ.ดร.ประยูร เวชปาน
2051 มมร.วิทยาเขตอีสาน ใส่ใจป้องกันภัยยาเสพติด
2052 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัย แด่นายเมธา ศรีผาวงศ์
2053 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
2054 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอร่วมไว้อาลัย แด่ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
2055 บรรยายธรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์
2056 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness" 2
2057 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness"
2058 พระเดชพระคุณ พระธรรมดิลกและพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เตรียมงานพิธีศพ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
2059 อุโบสถสามัคคี วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
2060 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2 ต่อ
2061 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
2062 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2
2063 โครงการร่วมธรรมประสานใจ ห่างภัยยาเสพติด
2064 ตารางการลงอุโบสถสามัคคี 2555
2065 โปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย Full Version
2066 วงโปงลางอีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน เดินทางขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
2067 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจทำความสะอาด
2068 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทอดผ้าป่าเพื่อแม่และทำความดีเพื่อแม่
2069 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาวิทยาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
2070 การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย
2071 อบรมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย ให้กับครูสังกัด อบจ. ครั้งที่ 1
2072 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
2073 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า คณะของวิทยาเขต
2074 ชมรมวงธรรมะกีต้าร์ มมร.วิทยาเขตอีสานงานวันเกิด ณ ร.ร.คนตาบอด
2075 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาภาคอีสาน
2076 นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมไหว้พระสวดมนต์ และรับทุนการศึกษา เทคกาลเข้าพรรษา 2555
2077 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
2078 โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2555
2079 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2555 มมร.อส.
2080 โครงการอนุรักษ์ประเพณีประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ 2555
2081 มมร.วิทยาเขตอีสาน กรรมฐานสัญจร 55
2082 งานต้อนรับเจ้าแขวงสะวันนะเขต ประเทศลาว
2083 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 2555
2084 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการสอบปลายภาค บล็อกแรก
2085 โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1
2086 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมพิธีกรวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตของแก่น
2087 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 5 วัด
2088 มมร.วิทยาเขตอีสาน พูดภาษาอังกฤษเข้าพรรษา สู่อาเชียน
2089 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมเครื่อข่ายระดับจังหวัดสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2090 นักศึกษาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงาน Changing the world
2091 นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย จัดค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
2092 การนำเสนองานในรายวิชา ไทยศึกษา
2093 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษา ศึกษานอกสถานที่ วัดไชยศรี
2094 การเสวนาวิชาการ บนก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน 2015
2095 นักศึกษาวิฃาทหาร ศึกษาสภาพป่าต้นน้ำภูเม็ง
2096 รับน้องคณะ...รัฐศาสตร์การปกครองและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2097 กำหนดการ ธรรมสัญจร บรรพชิตปี3-4 ทุกรูป
2098 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
2099 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
2100 ธรรมกีต้าร์ กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก
2101 รับน้องคณะ การสอนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ
2102 สพม.25 ขก. จัดการประกวดแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
2103 นักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาด เตรียมความพร้อมโครงการผลิตสื่อฯ
2104 Dr.Forrest W. Parkay จาก College of Education เยี่ยม มมร.อส.
2105 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 2
2106 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง
2107 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) อุดหนุนพระธรรมทูต
2108 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดขอนแก่น
2109 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุนประจำปี 2555
2110 บรรยายพิเศษ งานสังคมสงเคราะห์กับการแพทย์ ในรายวิชาพลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
2111 รวมกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2555
2112 การสอนภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสวนสนุก
2113 คณะตรวจสอบภายใน เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
2114 ปฏิบัติศาสนกิจรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
2115 สามเณร รร.สาธิตฯ รับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3
2116 มมร.วิทยาเขตอีสานต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน
2117 โครงการ ความร่วมรับผิดชอบพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น
2118 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (กลางคืน)
2119 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่4)
2120 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่3)
2121 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่2)
2122 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่1)
2123 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (เช้า)
2124 ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2
2125 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (บ่าย-ค่ำ)
2126 พระมหาจริทธ์ วชิรเมธี บริจาคกีต้าร์อย่างดีมูลค่า 1,200 บาท เพื่อให้นักศึกษา มมร ชมรม "ธรรมะกีต้าร์"
2127 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (ช่วงเช้า)
2128 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1 กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
2129 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อบรมการพัฒนาเว็บไซต์
2130 กิจกรรมเรียนรวมนักศึกษาปีที่ 1/2555
2131 ศึกษาดูงาน โฮงมูลมัง จังหวัดขอนแก่น
2132 อบรมปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555
2133 แบบอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ
2134 กิจกรรมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ประจำปีกาศึกษา 2555
2135 แจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน
2136 ทัศนศึกษา นักศึกษาบรรพชิต
2137 บรรยากาศ รายวิชาทฤษฏีและหลักการพัฒนาสังคม
2138 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส.
2139 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 3
2140 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 2
2141 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555
2142 รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ มอบถวายหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน 120 เล่ม
2143 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น
2144 ภาพหมู่ Panorama มมร.อส.
2145 ป้ายหน้าเว็บไซต์ แบบต่างๆ มมร.อส.
2146 มมร.วิทยาเขตอีสาน บำรุงงานไฟ้าอาคารสถานที่
2147 รับน้องใหม่ บรรพชิต 2555
2148 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2
2149 พิธีไหว้ครู มมร.อส.2555
2150 หลักสูตรที่เปิดสอน
2151 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2
2152 หมอลำฉวีวรรณ บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
2153 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
2154 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ อบรมธรรมะแก่เยาวชน ที่วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น
2155 ประชุมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
2156 บรรยากาศการเรียน พระสังฆาธิการ
2157 สอบสัมภาษณ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2158 มมร.วิทยาเขตอีสาน สังเกตการกิจกรรมรับน้องใหม่ มมส.
2159 อบรมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1
2160 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2161 มมร ประชุมเตรียมการเปิดปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำ /การบริหารการศึกษา
2162 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ กรณีพิเศษ
2163 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก วันที่สอง
2164 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก
2165 วันกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
2166 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต 2555
2167 กิจกรรมรุ่นพี่รุ่่่นน้อง มมร.อส.55
2168 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2169 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
2170 ประชุมคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
2171 ประชุมเตรียมการจัดเสนอผลงานวิชาการ
2172 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงานวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี
2173 มมร.วิทยาเขตอีสานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
2174 ตารางเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2555
2175 ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน
2176 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (บ่าย)
2177 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (เช้า)
2178 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2179 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 วันที่สอง (บ่าย)
2180 สัมมนาปรับพื้นฐานักศึกษา 2555 วันที่สอง (เช้า)
2181 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (บ่าย)
2182 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (เช้า)
2183 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ( เสาร์-อาทิตย์ ) รอบที่2
2184 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2185 ศึกษาดูงาน วัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2186 สอบคัดเลือก ภาคพิเศษ รอบที่ 2
2187 ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัย
2188 พิธีปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จ.หนองบัวลำภู
2189 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสาม
2190 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสอง
2191 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
2192 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา"
2193 ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่2)
2194 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
2195 ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศครูพระสอนศีลธรรม
2196 ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว
2197 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
2198 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่2
2199 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพวิสุทธิโมลี
2200 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบ1
2201 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบ2
2202 คณะผู้บริหาร มมร ดูงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี จังหวัดนครราชสีมา
2203 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฌาปนกิจพระประคอง ถิรญาโณ
2204 ถวายการต้อนรับพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
2205 เพิ่มเติมพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2206 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 2
2207 บรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ
2208 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
2209 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1 ปีการศึกษา 2555
2210 ผอ.ศูนย์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
2211 เสร็จสิ้นโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
2212 การสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์และบรรพชิต รอบสอบคัดเลือก
2213 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบสองคัดเลือก
2214 ติดตามโครงการธุดงค์กรรมฐานของพระนักศึกษาประจำปี 2555
2215 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2216 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2217 สามเณรโรงเรียนสาธิตเดินธุดงค์ถึงวัดเขื่อนอุบลรัตน์
2218 ร่วมประชุมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขอนแก่น
2219 ร่วมพิธียกพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลนครขอนแก่น
2220 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก
2221 วิธีเข้าใช้งานฐานข้อมูล Thailis ด้วย Virtual Private Network : MBUISC
2222 ประกาศรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติบรรพชิตและคฤหัสถ์ รอบที่ 2
2223 เดินธุดงค์ไปยังวัดเขื่อนอุบลรัตน์
2224 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นำน้ำดื่มไปถวายสามเรณ
2225 สำรวจสถานที่กรรมฐานของพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2226 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1
2227 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ถวายน้ำดื่มแก่สามเณร ที่ออกธุดงค์กรรมฐาน
2228 สามเณร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ธุดงค์กรรมฐาน
2229 พระมหาสมัยเยี่ยมชมการก่อสร้างพุทธมณฑลนครขอนแก่น
2230 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
2231 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมโครงการธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2232 เส้นทางเดินธุดงค์ของสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2233 ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน
2234 งานประเพณีสงกรานต์วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
2235 โครงการธุดงค์กรรมฐานสามเณร โรงเรียนสาธิตฯ
2236 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
2237 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เยื่ยม ร.ร.สาธิต มมร
2238 ถวายเก้าอี้
2239 โครงการธุดงค์กรรมฐาน อุทยานแห่งชาติภูเวียง 2555
2240 งานสงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
2241 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (รอบโควต้า)
2242 มมร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
2243 อบรมสามเณรน้อยจากวัดป่ารัตนมงคล
2244 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2245 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วทยาเขตอีสาน ประชุมร่างกำหนดการงานวันวิสาขบูชา ขอนแก่น
2246 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธจังหวัดขอนแก่น
2247 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2248 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา จังหวัดขอนแก่น
2249 การปฐมนิเทศการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2555
2250 รองอธิการบดี เยี่ยมโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
2251 โครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
2252 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ วันที่สอง
2253 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหลักสูตร ปี 2555
2254 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือนมีนาคม
2255 อธิการบดี มมร เยื่ยมวิทยาเขตอีสาน
2256 พระมหาสมัย ผาสุโก บรรยายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯรุ่น 5
2257 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร. เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2258 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์
2259 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี และพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตอีสานเยี่ยมศูนย์ฯชุมแพ
2260 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี พร้อมคณะร่วมงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์
2261 พระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาเยี่ยมใบบุญ
2262 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
2263 งานสรุปโครงการการปฏิบัติงานสาขาวิชารัฐศาสตร์
2264 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมงานศพหมอลำจูมทอง เสียงเสน่ห์
2265 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระนักเทศน์ มจร. ขอนแก่น
2266 พระเทพพุทธิมุนี และปลัดสุชาติ โคตรทุม รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2267 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท ประจำปี 2555
2268 อบรมโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ
2269 วงโปงลางอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
2270 ความภาคภูมิใจของชาว มมร.อส. (สู้เพื่อปริญญา)
2271 มมร ร่วมใจ เตรียมงานรับประทานปริญญาบัตร ปี ๕๕
2272 นักศึกษา มมร.อส. กลับจากฝึกประสบการณ์
2273 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมงานพิธีรับประทานปริญญาบัตร (1) 2555
2274 นายสุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2275 เพิ่มเติม บรรยากาศโครงการฝึกประสบการณ์และอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2276 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการเยี่ยมวิทยาเขตล้านนา และถ่ายทำรายการ
2277 คณาจารย์ เดินทางออกเยี่ยมนักศึกษา ฝึกประสบการณ์
2278 กิจกรรมและการสอบวิชาภาษาไทยของรองอธิการบดี
2279 สอบวันสุดท้าย 2-2554
2280 ใบสมัครและปฏิทินการศึกษา สามเณรบวชเรียน
2281 คณาจารย์ มมร.อส. ร่วมงานสวดอภิธรรม แม่ของคุณระเบียบรัตน์
2282 Computer Training Course
2283 ตารางสอบปริญญาตรีภาคพิเศษ บล็อกหลัง 2554
2284 ประชุมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
2285 สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2554
2286 ดำเนินการสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2/2554
2287 ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนและอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2288 เพิ่มเติมบรรยากาศซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2289 บรรยากาศการทำงาน จัดเตรียมสถานที่ซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2290 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพุทธวิถีไทย
2291 ผู้อำนวยการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมมอบเงินสร้างพุทธมณฑล
2292 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานศพพระอธิการสุพจน์ โสภิโต
2293 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมงานศพของอาจารย์วิธาน สุชีวคุปต์
2294 ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
2295 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2296 งานปัจฉิมนิเทศ
2297 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เทศนา ณ คณะแพทย์ มข.
2298 พิธีมาฆบูชา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
2299 พิธีฉลองสมโภช พระมหาเจดีย์บุรพาจารย์ วัดป่าวิเวกธรรม
2300 ตารางสอบปลายภาค 2-2554
2301 บรรยากาศ การสอบประมวลความรู้ มหาบัณฑิต แผน ข
2302 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบโควต้า) ปี 2555
2303 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2304 รับมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคุรุสภา
2305 นักศึกษาร่วมเตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2306 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
2307 แนะนำตัวประธานนักศึกษา ประจำปี 2555
2308 สอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบโควต้า ประจำปี 2555
2309 เลือกตั้งประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
2310 กิจกรรมโต้วาที
2311 รัฐศาสตร์การปกครอง ปี 3 ทัศนศึกษา
2312 Big Cleaning Day
2313 ออกนิเทศนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
2314 บรรยากาศ การหาเสียง เลือกตั้งประธานนักศึกษาภาคปกติ 2555
2315 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคปกติ
2316 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคพิเศษ
2317 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้า ปี2555
2318 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของ กสทช. ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2319 พุทธวิถีไทย ร่วมใจทำดี ชีวีเบิกบาน นมัสการพระธาตุพนม
2320 ประกาศวันเวลา การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้าและรอบสอบคัดเลือก
2321 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555
2322 ประชุมธรรมยาตรา
2323 พระมหาสมัย ผาสุโก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เยี่ยมสนามสอบบาลี
2324 พระมหาสมัย ผาสุโก ได้เดินทางไปบรรยายปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯ
2325 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ วัดป่าฟ้าระงึม
2326 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร มอบหลวงพ่อโสธรแด่นายก อบจ.ขอนแก่น
2327 บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุกลับ
2328 บรรยากาศการสักการะและบำเพ็ญบุญงานสักการะพระทันตธาตุ
2329 พิธีทำบุญตักบาตรงานสักการะพระทันตธาตุ
2330 ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มมร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2331 พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เยี่ยมโรงเรียนสาธิต มมร
2332 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมใจ มอบสิ่งของให้กับเด็กด้อยโอกาส
2333 ธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
2334 ออกนิเทศนักศึกษา มมร
2335 เลือกตั้งประธานและรองประธานนักศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์
2336 ร่วมงานบวช อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ
2337 ถวายการต้อนรับพระธรรมฐิติญาณ
2338 ธรรมดายาตรา
2339 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาณ์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
2340 ภาพการออกแบบ หอพักสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2341 ภาพการออกแบบ หอนอน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2342 ภาพการออกแบบ ห้องพักครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2343 ภาพการออกแบบ หอฉัน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2344 ภาพการออกแบบ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2345 ชมรมกีฬา คว้าชัยฟุตบอล 7 คน
2346 กำหนดการพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 25 มีนาคม 2555
2347 กำหนดการ พิธีรับประทานปริญญาบัตร ปี 2555
2348 รายชื่อนักศึกษา โควต้า ประจำปี 2555
2349 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
2350 พระเถระภูฏาน เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
2351 ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค และ การปัจฉิมนิเทศ
2352 ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.ขก.เขต ๑
2353 มมร.อส. ร่วมกับ อบจ. ขอนแก่่น ร่วมเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์
2354 โครงการ ปฏิบัติธรรมของพระนักศึกษาชั้นปีที่ 2
2355 ประกาศสอบประมวลความรู้-สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
2356 พระมหาพร วรภาณี ปธ.9 บรรยายพิเศษ มมร.อส.
2357 งานศพ พ่อคุณทวีศักดิ์ แสนทำพล ศิษย์เก่า มมร.อส.
2358 บรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ)
2359 เพิ่มเติม บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ จากภูฏาน
2360 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.อส. เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน
2361 นักศึกษา มมร.อส.การสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่
2362 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ มมร.อส. The Usage of English in Daily Life
2363 ดาวน์โหลด กำหนดการธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา
2364 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ
2365 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.5
2366 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
2367 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.6
2368 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.4
2369 ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 Update ทุกวัน
2370 เพิ่มเติม บรรยายกาศ สิงห์อีสานสัมพันธ์
2371 โปงลางอีสานแสดงงานพาแลงสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
2372 ปฐมนิเทศครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส. ประจำปี 2555
2373 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต มมร.อส
2374 อบรมนักเรียนขามแก่นนคร ม. 5
2375 งานวันครู จังหวัดขอนแก่่น
2376 งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ศรี มหาวีโร
2377 อธิการบดี เยี่ยมชม ศิลปวัฒนธรรม โปงลางกาฬสินธ์
2378 เปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2379 อบรม นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
2380 ค่ายวิชาภาษาไทย
2381 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร.ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัย
2382 ประชุมวาระพิเศษ มมร.อส.
2383 มมร ประชุมคณะผู้บริหาร
2384 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
2385 Course อบรม มมร.อส.
2386 อาจารย์วีระพันธ์ กุลหอม บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
2387 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส.
2388 ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มมร.อส.
2389 วันสถาปนา มมร.วข.อีสาน
2390 สอบธรรมศึกษา 2554
2391 สอบนักธรรมโทและเอก สนามหลวง วัดศรีจันทร์
2392 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
2393 พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่พระเทพพุทธิมุนี ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
2394 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
2395 มมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2396 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีจันทร์
2397 ฝึกซ้อมการแสดงมหามกุฏราชวิทยาลัย เทิดไท้ องค์ราชา 84 แคนกล่อมหล้า บารมีภูมิพล
2398 นักศึกษา ปริญญาโท ร่วมถวายผ้าป่า สร้าง ศาลา"ศักดิ์สิทธื์"
2399 สัมมนาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา
2400 ลายที่ใช้ประกวดโปงลางงานไหม ประจำปี 54
2401 เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณสมบัตินักศึกษาโควต้า
2402 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 3
2403 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2
2404 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 1
2405 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2406 มมร.อส.ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พระธรรมดิลก
2407 พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส
2408 รวมตารางสอน 2/2554
2409 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
2410 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
2411 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
2412 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
2413 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
2414 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
2415 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2416 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2417 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
2418 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2419 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
2420 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
2421 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2422 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
2423 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2424 จุลินทรีย์บอล
2425 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
2426 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
2427 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
2428 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
2429 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2430 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2431 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
2432 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
2433 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
2434 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
2435 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
2436 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
2437 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
2438 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2439 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
2440 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
2441 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
2442 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
2443 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2444 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2445 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
2446 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
2447 แถลงข่าว ประกาศเรื่องการเลื่อนพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2448 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
2449 อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
2450 ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
2451 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
2452 มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
2453 บรรยากาศการเรียนวิชาไทยศึกษา
2454 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
2455 การทำบุญวิถีพุทธ
2456 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
2457 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2458 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
2459 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
2460 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2461 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2462 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
2463 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
2464 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2465 ตรวจรับรถตู้
2466 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2467 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2468 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
2469 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
2470 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
2471 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2472 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
2473 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
2474 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2475 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2476 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
2477 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
2478 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
2479 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
2480 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
2481 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2482 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
2483 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
2484 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2485 Media Production MBUISC 2011
2486 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
2487 งานกีฬาสี 2554
2488 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
2489 Easy Khmathana Practisng Subject
2490 วันพระอาชีวะฟังธรรม
2491 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
2492 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
2493 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
2494 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2495 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
2496 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2497 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2498 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
2499 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
2500 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
2501 บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
2502 การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
2503 พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
2504 กำหนดการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2505 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2506 มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC