gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
2563

Filter     Display # 
# Article Title
1 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2 สัมมนาวิชาการ ป.โท,ป.เอก ณ ร.ร.แก่นครวิทยาลัย
3 โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.2565
4 โครงการบุญเทศน์มหาชาติ มมร.อส.2565
5 โครงการบำเพ็ญประโยชน์ การสอนสังคมและการสอนพุทธฯ
6 ภาวะผู้นำตามแนวพุทธศาสตร์ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ …
7 โครงการปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น
8 พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีร่วมงานกฐินที่วัดตรีสวัสดิ์วนาราม
9 พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีลงพื้นที่ วางแนวชี้จุด การก่อสร้างอาคาร
10 คณะสงฆ์ธรรมยุติขอนแก่นและมมร.อส.ช่วยภัยน้ำท่วม
11 รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชย์
12 กิจวัตรโครงการการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ2564
13 โครงการบรรพชาเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติ2564
14 มมร.อส.มอบของช่วยโควิดแก่โรงพยาบาลสนามขอนแก่น
15 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรผ่านระบบ(E-sar)วันที่2
16 ประเมินคุณภาพหลักสูตร มมร.อส.
17 ประกาศมาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
18 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2564
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 4 รอบสุดท้าย ภาคปกติ
20 โครงการพลิกหัวใจ สร้างฝันให้แผ่นดิน โรงเรียนเด่นชาติ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
21 ตารางเรียน ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ 1/2564
22 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับป.โท และ ป.เอก ปีการศึกษา 2564
23 โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาทในพระสังฆราชูปถัมภ์และพิธีถวายโฉนดที่ดิน แด่ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร.อธิการบดี มมร
24 อบรมประกันคุณภาพการศึกษา มมร.อส.
25 สัมมนาอาจารย์และบำเพ็ญประโยชน์
26 ความคืบหน้างานก่อสร้างในวิทยาเขตอีสาน
27 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2564 ออนไลน์
28 ภารกิจตามหาสามเณร โดยรองอธิการบดี มมร.อส.ภาค3
29 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (รอบที่ 3) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 3 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 2564
31 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปี 2564
32 ภารกิจตามหาสามเณร โดยรองอธิการบดี มมร.อส.
33 ภารกิจ ตามหาสามเณร ร.ร.สาธิต
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 2564
35 รางวัลมรดกอีสาน พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.
36 โปงลาง มมร.อส. คว้ารองชนะเลิศ อันดับ1 งานแพรวากาฬสินธุ์
37 กิจกรรมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
38 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 2563
39 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ 2/2563 เสาร์-อาทิตย์
40 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรรพชิต/คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2564 อย่างเป็นทางการ
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
42 ค่ายภาษาอังกฤษนักศึกษาปีที่ 4 มมร.อส.
43 สัมมนาทางสังคมสงเคราะห์
44 โครงการปฏิบัติธรรม มมร.อส.2564
45 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2563 ปริญญาตรี ภาคปกติ
46 โครงการปฏิบัติธรรมระดับป.โท และสัมนาวิทยานิพนธ์ มมร.อส.
47 โครงการปฏิบัติธรรมระดับป.โท,ป.เอก บริหารการศึกษา มมร.อส.2563
48 ภาพบรรยากาศโครงการธุดงค์กรรมฐาน มมร.อส.2563 วันที่20-24 ม.ค.2564
49 โครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ผศ,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส.
50 โครงการจริยธรรมสัญจร2564 มมร.อส.ยุคโควิด เริ่มแล้ว ใช้หลักความปลอดภัย ไร้โควิด
51 โครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ผศ,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส.
52 โครงการจริยธรรมสัญจร2564 มมร.อส.ยุคโควิด เริ่มแล้ว ใช้หลักความปลอดภัย ไร้โควิด
53 ถวายสักการะ พระครูธรรมสารพินิจ ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอ เมืองขอนแก่น วัดบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น
54 รองอธิการบดี ตรวจพื้นที่ สร้างอุทยานธรรม หลวงปู่มั่น
55 พิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรมทุกประโยค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
56 งานครบรอบ 30ปีวันก่อตั้ง มมร.อส.
57 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เข้าศึกษาต่อรอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก 1 ประจำปี 2564
58 ผู้บริหารออกเยี่ยม นศ.และแนะแนวการศึกษา
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปกติ โควตาและสอบคัดเลือก รอบที่ 1 2564
60 ปฏิบัติธรรม ป.โท,ป.เอก มมร.อส.2563ครั้งที่1
61 แนะแนวการศึกษา
62 กำหนดการวันก่อตั้ง 30 ปี มมร.อส.
63 กิจกรรมเสริมความเป็นครู นักศึกษาชั้นปีที่3 การสอนภาษาอังกฤษ
64 พิธเปิดงานไหมนานาชาติ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงในงานไหมขอนแก่น ๒๕๖๓ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
65 อบรมนักเรียน จากศูนย์ฝึกอาชีพ “รัตนาภา ขอนแก่น” ที่ ใบบุญ อ.เมืองจ.ขอนแก่น
66 อบรมนักศึกษาศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
67 ต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
68 อายุวัฒนมงคล ครบ ๗๕ ปี ๕๕ พรรษา หลวงพ่อพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ปธ.๙) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
69 ตรวจนักธรรมชั้นตรี และ ประชุมคณะสงฆ์ ภาค 9 “ขอนแก่น สารคาม ร้อยเอ็ดและกาฬสินธิ์” ที่วัดโสภณพัฒนาราม (ภูปูน) 16-18 พฤศจิกายน 2563
70 วิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรและการสอนภาษาไทย ป โท และ ป เอก และพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ของ มมร.อส ขอนแก่น
71 อบอุ่น ซาบซึ้ง ประทับใจ งานแสดงมุทิตาจิต บัญฑิตใหม่ มมร.อส.2563
72 ขอแสดงความเสียใจกับ ดร.อภิชิต เหมือยไธสง
73 Big cleaning day พร้อมรับบัณฑิต ในงานมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่ 2563
74 พิธีเปิดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และ งานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
75 ประชุมเตรียมงานมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่ปี2563 วันที่15พฤศจิกายน 2563
76 ปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
77 พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.ได้ไปบริการชุมชน
78 นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ออกค่ายจิตอาสา ที่ ร.ร.บ้านเด่นชาติ อุตรดิตถ์
79 เกณฑ์การประกวดหมอลำและวงโปงลาง+ใบสมัคร สำหรับเยาวชนและประชาขน
80 "ภาพชินตา" ของบ้านหลังเล็กที่อบอุ่น โดย รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน
81 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
82 การนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคที่1 และภาคที่2
83 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา
84 สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอกประจำปี 2563
85 ด่วน บัณทิตใหม่ สแกนยืนยันการเข้ารับประทานปริญญาบัตร และ ตรวจสอบรายชื่อ
86 ธุดงค์กรรมฐานพระนักศึกษาปี1 มมร.อส.
87 ดร.บรรจบ ปิยมาตย์
88 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ระดับ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๙
89 ตารางเรียน ภาคปกติและภาคพิเศษ 2/2563
90 กิจกรรมเสริมความเป็นครูและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี3 2563
91 โครงการลอยกระทง ประจำปี 2563 มมร.อส.
92 พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2563
93 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 1/2563
94 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2563
95 รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
96 รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
97 ประกาศ การปฏิบัติธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ 2563
98 ประกาศ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา
99 คำสั่งที่ 99/2563 มอบหมายหน้าที่ผู้อำนวยการ 3 สำนักและผู้ช่วยอธิการบดี พิธีทอดเทียนพรรษา
100 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเสริมความเป็นครู 2563
101 กำหนดการพิธีไหว้ครู มมร.อส ประจำปี 2563
102 ปฐมนิเทศออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 2563
103 ตารางเรียน 1/2563 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
104 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) (จ.-ศ.) และภาคนอกเวลาราชการ (ส.-อ.)
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC