gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส พิมพ์
 
 
รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

 


 

 
 

 คลิกป้ายเพื่อสมัครภาคปกติ โควตา
    คลิกป้ายเพื่อสมัครภาคปกติ ทั่วไป (รอบที่ 2)  
        
 1.ประกาศรับสมัครภาคปกติ โควตา    1 ประกาศรับสมัครภาคปกติ ทั่วไป (รอบที่2)  
 2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์    2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์ (รอบที่2)   
 3.รายชื่อผู้สมัคร    3.รายชื่อผู้สมัคร (รอบที่2)   
 4.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร (11 ม.ค. 2565)    4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23 มีนาคม 2565   
 5.สอบด้วย Portfolio+สัมภาษณ์ (15 ม.ค. 2565)    5.สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์ ออนไลน์ 27 มีนาคม 2565
  
 6.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (17 ม.ค. 2565)alt    6.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (รอบที่2)alt  
 7.ลงทะเบียนและชำระค่าเทอม (17-31 ม.ค. 2565)    7.ลงทะเบียนและชำระค่าเทอม (17-31 ม.ค. 2565)  
        
        
  คลิกป้ายเพื่อสมัครภาคพิเศษ     คลิกป้ายเพื่อสมัคร ป.โท-ป.เอก   
        
 1.ประกาศรับสมัครภาคพิเศษ alt    .1.ประกาศรับสมัคร ป.โท - ป.เอก   
 2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์    2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์  
 3.รายชื่อผู้สมัคร    3.รายชื่อผู้สมัคร  
 4.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร (20 เม.ย. 2565)      
 5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (11 พ.ค. 2565)      
 
 
 
 

ดาวน์โหลดประกาศ
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC