gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
ธุดงค์กรรมฐานพระนักศึกษาปี1 มมร.อส. Print
เมื่อวันที่27-29 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มีโครงการธุดงค์กรรมฐาน พระนักศึกษาชั้นปีที่1 ณ วัดเขาสามยอด  โดยพักปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัด เขาสามยอด อ.เวียงเก่า โดยพระครูพิพัฒน์ธรรมาภิบาล (หลวงพ่อประไพร ธัมมปาโล)วัดป่าเขาสามยอด ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์สอนกรรมฐาน หลังจากนั้นได้เดินธุดงค์ ผ่านเทือกเขาภูเวียงมายังวัดและวัดมกุฏวิมุตติคีรี(ภูขาด) อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการฝึกธุดงค์กรรมฐาน โดยพระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโรวัดมกุฏวิมุตติคีรี (วัดภูขาด) ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ฝึกกรรมฐาน ในครั้งนี้มีพระคณาจารย์นำโดย พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.,พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิรุธ วิโรจโน ผศ,ดร. นำพาพระนักศึกษา เดินธุดงค์และปฏิบัติธรรม ในครั้งนี้

 


 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC