gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 ด่วน บัณทิตใหม่ สแกนยืนยันการเข้ารับประทานปริญญาบัตร และ ตรวจสอบรายชื่อ
ด่วน บัณทิตใหม่ สแกนยืนยันการเข้ารับประทานปริญญาบัตร และ ตรวจสอบรายชื่อ Print
รายชื่อบัณฑิต ที่ได้รับการ อนุมัติสำเร็จการศึกษา ปี 2563 ทุกท่านโปรดดำเนินการ ยืนยันการเข้ารับปริญญาบัตร ด้วยครับ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2563 (ระดับปริญญาตรี)สแกนคิวอาร์โค้ดยืนยันการเข้ารับได้ที่  https://graduation.mbu.ac.th/confirm
นางสาว #นฤมล ประสมเพชร
นางสาว #อภัสนันท์ ถิ่นทิพย์
นางสาว #รจนา ปุระเสทะยัง
นางสาว #สุจิตตรา โชคเฉลิม
นางสาว #รัตนาภรณ์ แสงสุข
นางสาว #ชญานิน พรมคำบุตร
นางสาว #ฐิติภัทร อินทมาตย์
นางสาว #นุชจรี พันธฤทธิ์
นางสาว #เบญจมาศ ชัยชาญ
นางสาว #พรรณทิพา ชาวเหนือ
นางสาว #ภัคสิริ ศรีเล็ก
นางสาว #วรรษกาญจน์ จักรบุตร
นางสาว #สุกัญญา แพนดี
นาย #วิษณุ พันพิลา
นางสาว #อรวรรณ สายทอง
นางสาว #ณัฏฐ์พิริยา โสภา
นางสาว #นุชบาวรรณ บุญหล้า
นางสาว #ภานุมาศ วงค์คำ
นางสาว #ธัญญลักษณ์ กันยานุช
นางสาว #ปิยธิดา ชูคันหอม
นางสาว #ประวินา ราชแสง
นางสาว #ศุภธิดา ศรีมา
นางสาว #สุภาวรรณ พันธัง
นาย #ศักดิ์ชัย จันสีดา
นางสาว #กนกพร ปันทอง
นาย #แสนพล คำพา
สิบโทหญิง #ปัทมา เครื่องลาย
นางสาว #นิตยา ตาลน้อย
นางสาว #สุพัตรา เหล่าโกธา
สิบเอก #ณัฐวุฒิ ศรีจินดา
นาง #มาลัย ดำเนตร
นางสาว #พัชรี เชื้อกุล
นางสาว #ศิริประภา วงค์ประพันธ์
นางสาว #สิรินาฎ พลทองมาก
นางสาว #อุบลวรรณ บุญกอง
ดาบตำรวจ #วรวิทย์ กุลชาติ
นาย #รณยุทธ มัทธะปะนัง
นาย #สุรเชษฐ์ โนนม่วง
นางสาว #จตุพร บุดดี
นาย #สราวุธ นะวะศรี
นาย #ชยานนท์ สิมมะลี
นางสาว #ธัญญาลักษณ์ ภู่อ่อน
นางสาว #จิราวรรณ อุตมัง
นางสาว #สุภัสสร ภูคำใบ
นางสาว #กัญญารัตน์ สีเตชะ
นาย #พงษ์ศักดิ์ ศรีประทุม
นางสาว #เยาวเรศ จุ้ยมณี
สามเณร #ณัฐพงศ์ อ๋องสุทธิ์
พระ #นัฐทร จนฺทปญฺโญ
พระ #ปฏิพัทธ์ อภิปุณฺโณ
พระ #ระพีพงษ์ นิพฺภโย
นาย #ธรรมรัตน์ สุสี
นางสาว #นภัสภรณ์ เรืองศรี
นางสาว #นลินรัตน์ อุดเมืองเพีย
นางสาว #วิภาพร มังคุรุดร
นางสาว #ปัทมาพร ข้อทน
นางสาว #ศศิวิมล นิกรกุล
พระ #อัครวิทย์ พุทฺธธมฺโม
นาย #ธนาวัฒน์ ลือชาโคตร
นางสาว #จิราพร แสงสุข
พระ #พงษ์น้อย อาวุธฺปฺโป
สามเณร #วิชญาพร นาชัย
นาย #ณัฐกิตต์ แซ่โค้ว
นางสาว #ชนากานต์ โนนม่วง
นางสาว #ธิชารัตน์ อุ่นใจ
นางสาว #ศันสนีย์ โจติ
นางสาว #อภิญญา จักรนารายณ์
พระ #นนทวัฒน์ กุลวฑฺฒโน
นางสาว #เบญจวรรณ เมืองจันทร์
นางสาว #สุภาวรรณ ศรีพุทธา
นาย #ธิติวัฒน์ วีราพัชร์ชยธร
นางสาว #ลลิตา พาบุตร
นาย #ศุภวัฒน์ คงวันดี
นาย #สุรวุฒิ ยอนหมื่น
นางสาว #ญาดา อารยทรัพย์
นางสาว #รัตติยากร จันทะจร
พระ #เกรียงไกร ภูริวฑฺฒโน
พระ #จรูญศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ
พระ #ณรงค์ศักดิ์ กิจฺจธโร
นางสาว #อุบลวรรณ พรมมา
นาย #นิธิศักดิ์ ปานนี้
นางสาว #พิมพ์พิชชา พรมภักดี
นางสาว #ชไมพร คงสมบัติ
นางสาว #มานิตา ปโปตินัง
นาย #ภาณุกร ศิริเคน
นางสาว #มนต์นภา นาทัน
นาย #ศราวุธ ชาวไธสง
นาย #พงศ์พณิช รามางกูร
สามเณร #ดาวเพชร แสงอาทิตย์
นางสาว #ปภัสรา จำปางาม
นางสาว #กรกนก สายาง
จ่าสิบเอก #คมสันต์ อุดมไชย
นางสาว #กวินณา นามตะ
นางสาว #เสาวลักษณ์ นามมา
พระ #พัฒนศักดิ์ โสภโณ
นาย #จตุรงค์ อุดม
นางสาว #จิราพร บุญกว้าง
นางสาว #นิรมล ดงเจริญ
นางสาว #เบญจวรรณ มูลประโก
นาย #เพิ่มพูน หมั่นคูณ
นางสาว #วิรดา ขัติยะวงศ์
พระ #คำชาย กลฺยาโณ
นางสาว #สุดารัตน์ ทัพซ้าย
นางสาว #กิตติยา ศรีมุงคุล
นาย #วชิราวัฒน์ อนุศรี
พระ #บุญทิน ถิรปุญฺโญ
นางสาว #พรรณธิภา หร่องปัจฉิม
นางสาว #ศิริพร สืบสาย
พระ #สิปปกร สิริคุตฺโต
นาย #อนึง ดีสวน
นาย #ยศอนันต์ ไชยปัญญา
นางสาว #กุลนันท์ จันทรภักดี
นางสาว #ทานตะวัน งามกลาง
นางสาว #นิติยาพร นครชัย
นางสาว #กิติยา สีมี
นาย #สิริวัฒน์ ลาวัลย์
https://www.facebook.com/registrationmbuisc/posts/67582777647149

 


 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC