gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอกประจำปี 2563 Print
สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอกประจำปี 2563 ระหว่างวันที่2-5 พฤศจิกายน 2563 ณวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น 

โดยแม่กองธรรมสนามหลวงได้นำข้อสอบนักธรรมมาเปิดณสนามสอบวัดศรีจันทร์ โดยมี พระเทพพุธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และพระสังฆาธิการจ.ขอนแก่น พระคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นคณะกรรมการสอบในครั้งนี้

 ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เลขาธิการ มหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง ได้มีลิขิตที่ กธ. ๐๔/๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งว่า คณะผู้บริหารของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ดังนี้
    ๑.    นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ ๒๖ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ - อังคาร ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง
    ๒.    นักธรรมชั้นโท - เอก กำหนดสอบวันที่ ๒ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตรงกับวันจันทร์ - อังคาร - พุธ - พฤหัสบดี แรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง
    ๓.    ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตรงกับขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๒ สอบ ๑ วัน เช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา ๐๘.๓๐ น. ให้เวลา ๓ ชั่วโมง บ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ใช้ข้อสอบแบบปรนัย หรือแบบเลือกตอบ
    ๔.    ธรรมศึกษาทุกชั้น สำหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปบางส่วน กำหนดสอบวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตรงกับขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๒ สอบ ๑ วัน เช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา ๐๘.๓๐ น. ให้เวลา ๓ ชั่วโมง บ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ใช้ข้อสอบแบบปรนัย หรือแบบเลือกตอบ
    ปัญหาสอบธรรมนักธรรมทุกชั้นคงสอบแบบอัตนัยทุกวิชาเหมือนปีที่ผ่านมา ส่วนธรรมศึกษา ทุกชั้นยังคงสอบแบบปรนัยทุกวิชา ยกเว้นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม คงสอบแบบอัตนัยอย่างเดิม รายละเอียดตามประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่แนบถวายในที่ประชุม พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ ดังนี้
    ๑.    แจ้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค ทราบ
    ๒.    แจ้งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ ฝ่าย ทราบ เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ
    ๓.    แจ้งสำนักเรียนทุกสำนักเรียนทราบ
และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

 

 


 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC