gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 Print
ประกอบด้วย 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และศรีลังกา การดำเนินโครงการยังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ประเทศสมาชิกทั้ง 8 ประเทศได้ร่วมมือพัฒนา งานด้านการศาสนา การศึกษา พัฒนาสังคม และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการจัดโครงการในปีนี้ได้เพิ่มความเข้มข้นทางหลักวิปัสสนากรรมฐานเพื่อการเผยแผ่สู่ประชาชนในสังคมโลก พร้อมทั้งการนำพาเพื่อสันติภาพโลก (world peace) เมื่อกระบวนการวิปัสสนากรรมฐานเข้าถึงทุกสังคมการมองเห็นเหตุแห่งปัญหาต่างๆ ก็สามารถสร้างขึ้นภายในตัวบุคคลนั้นและนำไปสู่สังคมแห่งเมตตาธรรมได้อย่างสงบสุข ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 2 - 7 กันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (ภาพประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 5)

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC