gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Print
There are no translations available.

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                                                  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

     
พระมหาชัยชนะ ชยชโน (บุญนาดี) ดร. จักรี ศรีจารุเมธีญาณ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์อาจารย์ประจำหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
  
 นายก้องพิพัฒน์ กองคำ นายสุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย
อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 
นายพงษ์มนัส ดีอด 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
  
  
  
  
  

 มคอ 2 จากระบบ CHECO

โครงสร้างหลักสูตร ๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๕๑  หน่วยกิต

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.       ๓๐   หน่วยกิต

      ๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ๖   หน่วยกิต

      ๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์.  ๖     หน่วยกิต

      ๑.๓ กลุ่มวิชาภาษา            ๑๒   หน่วยกิต

      ๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    ๖    หน่วยกิต

(๒) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า ๑๑๕ หน่วยกิต

      ๒.๑ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา    ๓๐  หน่วยกิต

      ๒.๑.๑ รายวิชาบังคับเรียน        ๒๔  หน่วยกิต

      ๒.๑.๒ รายวิชาเลือกเรียน         ๖     หน่วยกิต

      ๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   ๘๕  หน่วยกิต

      ๒.๒.๑ กลุ่มวิชาแกน              ๒๔  หน่วยกิต

      ๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     ๓๙  หน่วยกิต

      ๒.๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ๑๕ หน่วยกิต

     ๒.๒.๔ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ๗ หน่วยกิต

(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     ๖   หน่วยกิต

 

ผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตร

 ปี 2564

 จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2564). องค์การและการจัดการ. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2563. 260 หน้า. 1. การบริหารองค์การ. I. ชื่อเรื่อง. 658 ISBN 978-616-577-104-7

 จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2564). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2563. 219 หน้า. 1. รัฐประศาสนศาสตร์. I. ชื่อเรื่อง. 351 ISBN 978-616-572-481-4

สุเมธ อินสาคร และ จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2564). ผู้นํากับคุณธรรมในการปกครอง Leaderand the morality of governing. วารสารวิชาการรัตนบุศย์ (RATANABUTH JOURNAL) ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม). หน้า 27-39.

จิดาภา โมธินา และ จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2564). การบริหารงานด้วยความยุติธรรมในองค์กร Administration of the justice system in the organization. วารสารวิชาการรัตนบุศย์ (RATANABUTH JOURNAL) ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม). หน้า 40-54.

พระปภังกร ปภงฺกโร (พุสิงห์) และ จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2564). การบริหารเชิงพุทธตามหลักธรรมาธิปไตย. วารสารวิชาการรัตนบุศย์ (RATANABUTH JOURNAL) ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม). หน้า 74-82.

พระมหาฉัตรชัย อภิชโย (ส่งเสริม) และ จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2564). การบริหารงานตามแนวหลักพุทธธรรม. วารสารวิชาการรัตนบุศย์ (RATANABUTH JOURNAL) ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม). หน้า 55-65.

กิตติยานนท์ วรรณวงศ์, สิทธิพร เกษจ้อย, สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย, ปาณจิตร สุกุมาลย์ และชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์. (๒๕๖๔). หน้าที่พลเมืองตามแนวพระพุทธศาสตร์. วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม), หน้า ๙๖๑-๙๗๔.

สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย, ธนาธิป ศรีโท, กิตติยานนท์ วรรณวงศ์, และสมควร นามสีฐาน. (๒๕๖๔). พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับการพัฒนาความเป็นพลเมือง. วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม), หน้า๗๓๓-๗๔๖.

ก้องพิพัฒน์ กองคำ, นิติทัศน์ วรรณพุต. 2564. การสืบสานประเพณีไทยด้วยเครือข่ายบวร ชุมชนโนนชัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3 (NAMRC 2021). มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. 29 สิงหาคม 2564. หน้า 402-409.

 อัษฎาวุฒิ สีทน, ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์, ก้องพิพัฒน์ กองคำ. 2564. วรรณกรรมและฮูปแต้มสินไซกับการบูรณาการข้ามศาสตร์. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ศิลปกรรมวิจัย ประจำปี 2564 (FAR 7) "ศิลป์ข้ามศาสตร์" ART INTEGRATTON. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 20-21 สิงหาคม 2564. หน้า 1032-1044.

 สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย, ชนาธิป ศรีโท, กิตติยานนท์ วรรณวงศ์. (2564). พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับการพัฒนาความเป็นพลเมือง. วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์, ปีที่ 6 (ฉบับที่ 3), หน้า 733-746. 

 พระบุญเสริม อาจดวงดี, จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2564). หลักอิทธิบาท 4 กับการพัฒนาศักยภาพการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จ. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 หน้า 29-38

Chakkree Sricharumedhiyan and Patsawut Nambankho. (2021). International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR), 1 (6): November-December 2021, page 1-6. ISSN: 2774-0366 Website: https://so07.tci-thaijo.org/index.php/IJSASR/index International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR), 1 (6): November-December 2021, page 1-6. ISSN: 2774-0366 Website: https://so07.tci-thaijo.org/index.php/IJSASR/index

Chakkree Sricharumedhiyan and Patsawut Nambankho. (2021). International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR), International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR), 1 (6): November-December 2021, page 1-6. ISSN: 2774-0366 Website: https://so07.tci-thaijo.org/index.php/IJSASR/index 

 

ปี 2563 

ก้องพิพัฒน์ กองคำ. (2563). ห้องเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : ผลการใช้เพลงภาษาอังกฤษเสริมด้วยวิธีสอนด้วยท่าทาง (TPR-Method) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Vocabulary Classroom : The Effects of English Songs Mixed TPR-Method of Grade 2 Students, วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด , ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2563) หน้า 683-695 Vol.9 No.2 July-December 2020

 ก้องพิพัฒน์ กองคำ. (2563). พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนบ้านโกทา ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร. วิทยาเขตอีสาน, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) หน้า 48-55 Vol.1 No.1 January-April 2020

สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย. (2563). จิตในพุทธปรัชญาเถรวาท : ศึกษาวิเคราะห์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2, 2563 - เล่ม 2 - หน้า 72-84

ชัยชนะ ชยชโน (บุญนาดี). (2563). บทบาทของพระสงฆ์กับนโยบายความมั่นคงในทศวรรษปี 1970, วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 5ฉบับที่ 3(กันยายน-ธันวาคม2563), ปีที่ 5ฉบับที่ 3(กันยายน-ธันวาคม2563) หน้า 657-673

สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย. (2563). คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร. วิทยาเขตอีสาน, ปีที่ 1 - ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563) - หน้า 41-47 

 สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย. (2563). แรงจูงใจในการทำงาน : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้, วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์, ปีที่ 5 - ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) - หน้า 424-436

สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย. (2563). ประสิทธิภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ 20 - ฉบับที่ 3 (ประจำเดือน กรกกฎาคม - กันยายน 2563) - หน้า 121 - 132

พงษ์มนัส ดีอด. (2563). ย้อนวิเคราะห์แนวโน้มการฟ้องคดีต่อศาลปกครองของคณะสงฆ์, MBUISC Journal มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอีสาน, 1-02-40-50

พงษ์มนัส ดีอด. (2563). ผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการประกอบอาชีพบริการจัดส่งอาหาร, วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 7 - 6

พงษ์มนัส ดีอด. (2563). ทางเลือกทางการศึกษาภายใต้สภาวะปกติใหม่: บ้านเรียน (Home School), วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 7-11-384-395

พงษ์มนัส ดีอด. (2563). ย้อนพิเคราะห์ความมั่นคงที่เปลี่ยนไปของรัฐไทยกับ กอ.รมน., วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 7-04-1-18 

 พงษ์มนัส ดีอด. (2563). ข้อคิดการกระจายอำนาจการปกครองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มีต่อประเทศไทย, มหาจุฬานาครทรรศน์, 7-7-44-56

พงษ์มนัส ดีอด. (2563). ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 6-5-115-126 

 จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2563). แรงจูงใจในการทำงาน : ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้, วารสาร มจร. อุบลปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) หน้า 424-436 (TCI ฐาน 2)

จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2563). หลักพุทธธรรมแนววิถีการดำรงชีวิตของชาวพุทธในสังคมไทย, วารสารปัญญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) หน้า 27-36 (TCI ฐาน 2)

จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2563). กลยุทธ์การปรับตัวองค์การเข้าสู่ยุค 4.0, วารสารพุทธมัคค์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) หน้า 54-62 (TCI ฐาน 2)

จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2563). การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการดำเนินชีวิตของประชาชนบ้านสะอาด ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น, วารสารมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วารสาร MBUISC Journal ), ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 41-49

จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2563). อุบัติเหตุจากการจราจรและการป้องกัน , โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 หมายเลข ISBN : 978-616-2020 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1 พฤศจิกายน 2563 , โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (1 พฤศจิกายน 2563)

จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2563). การนำนโยบายไปปฏิบัต, วารสารวิจัยธรรมศึกษา ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาาวุธวิกสิตาราม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) หน้า 19-26 

 

 

 


 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC