gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
สาขาวิชาการปกครอง Print
There are no translations available.

สาขาวิชาการปกครอง

หลักสูตรสังคมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง สังกัดคณะสังคมศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

         
  ผศ.ดร.อาทิตย์ ผ่านพูล
  พระวิชาญ วุฑฺฒิโก
   นายมนต์เทียน มนตราภิบูลย์
  ดร.อภิชิต เหมือยไธสง ดร.ณฐอร เจือจันทร์
อาจารย์  อาจารย์  อาจารย์   อาจารย์ อาจารย์
  
   
 

ข้อมูลทั่วไป ผ่านการรับรองจาก CHECO

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมจาก กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร: 25631864000829
ภาษาไทย: หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Political Science Program in Government

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ร.บ. (การปกครอง)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Political Science (Government)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Pol.Sc. (Government)
คณะสังคมศาสตร์นำเสนอหลักสูตรที่ผ่านการวิพากษ์ และปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่สภาวิชาการและนำเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตร
 1. สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
 2. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 มติที่ 58/2563 เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563
 3. หลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผ่านระบบ CHECO เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
 4. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคปกติ  เรียนในวันจันทร์-ศุกร์
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
ภาคนอกเวลาราชการ (พิเศษ)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 คุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
2.2.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการสอบคัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อื่นที่สภาวิชาการกำหนด
2.2.1 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา
2.2.2 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม
2.2.4 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
2.2.5 ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

 
 
นายปฏิวัติ เรืองธรรม
ร้อยโทธงชัย ขันสมบัติ

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปลัดอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ 

 

ข่าวและกิจกรรม


 
 
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มมร. วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการปกครอง 3-5 สิงหาคม 2565 [อ่านต่อ] วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มมร. วิทยาเขตอาน ได้จัดกิจกรรมทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่ารัตนมงคล [อ่านต่อ]

 

 

  


 

  

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC