gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news Talenthouse นางสาวพิชญานันท์ นามศรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวขนดีเด่น 2554
นางสาวพิชญานันท์ นามศรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวขนดีเด่น 2554 Print

นางสาวพิชญานันท์  นามศรี ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็น เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 อ่านคำคิดเห็น ของผู้รับรอง ขอรับรองว่า นางสาวพิชญานันท์  นามศรี เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ จากทางหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายงานต่างๆ ให้เป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติจริงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สำคัญที่สุดเป็นเยาวชนที่มีความเสียสละ ทั้งเวลา กำลังกาย และกำลังใจ มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างสูงยิ่ง และเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสกว่า จนเป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่ในหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ถือเป็นเยาวชนตัวอย่างที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม โดยที่งานของตนก็ไม่เคยขาดตกบกพร่อง จึงเหมาะสมที่จะได้รับพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสืบไป

 

 

 

 
 
 


 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC