gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news Talenthouse เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาอาชีพ ประจำปี 2553
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาอาชีพ ประจำปี 2553 Print
There are no translations available.

เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
สาขาอาชีพ     ประจำปี ๒๕๕๓  


ประเภท เด็กและเยาวชนชาย

 

 ๑.  ข้อมูลเบื้องต้น/ประวัติ
    ๑.๑  ชื่อ นายนัฎฐพงษ์  สกุล ฮามพิทักษ์
    ๑.๒ อายุ  ๑๙  ปี  วันเดือนปีเกิด    ๑๑ เมษายน  ๒๕๓๓ 
    ๑.๓ สถานที่ติดต่อ  เลขที่๕๘มู่ ๘บ้านเขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า
    จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๕๐ โทร๐๘-๖๗๘๒-๗๓๒๓
.......................................................................


๒.    สรุปข้อมูลผลงานดีเด่น
นายนัฎฐพงษ์  ฮามพิทักษ์ เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ รักและเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดหมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคม ที่สำคัญเป็นบุคคลที่มีความเสียสละต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ ในการทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างสูงสุด
นอกจากนี้แล้วยังเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างของเยาวชนในด้านการแสวงหาความรู้ การหารายได้เสริมเพื่อช่วยเหลือตนเองและจุนเจือครอบครัว นับตั้งแต่เด็กๆ จนถึงปัจจุบันได้ทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว ด้วยการรับจ้างทุกอย่าง อาทิ รับจ้างตัดอ้อย รับจ้างดายหญ้า และอื่นๆ โดยไม่เกี่ยงค่าตอบแทน จากการที่เป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของกิจกรรมอยู่แล้ว จึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ ทำให้ได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านบริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งจากความสามารถและความพยายาม ความรับผิดชอบในการทำงาน จึงทำให้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ส่งผลให้สามารถนำรายได้มาใช้ในการเรียนตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ และใช้ในการจัดชื้ออาหารเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้รับประทาน และได้ทำหน้าที่อาสามัคคุเทศก์มาตั้งแต่อายุ 14 - 18 ปี เป็นเวลาทั้งหมด 4 ปี ทำให้สามารถบรรยายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น จนได้รับความไว้วางใจในงานต่างๆ มากมาย อีกทั้งการที่ได้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำให้สามารถพัฒนาทักษะทางด้านการพูดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตลอดจนการสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติอีกด้วย
ในขณะเดียวกันได้อาศัยเวลาว่างจากการเรียนไปฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์งานใบตอง การผูกผ้าประดับ ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการประดิษฐ์งานจากใบตอง สามารถประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญในงานพิธีต่างๆ อีกทั้งยังรับจ้างผูกผ้าประดับไปด้วย ทำให้มีรายได้เฉลี่ย 1,500 บาท ต่อเดือน จากความเชี่ยวชาญในเรื่องการเป็นมัคคุเทศก์และการทำงานฝีมือ ทำให้ได้รับความได้วางใจให้เป็นวิทยากรในค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม มัคคุเทศก์แหล่งเรียนรู้และโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ จากหลายๆ หน่วยงาน เช่น
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเฉพาะผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดขอนแก่น ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น มาโดยตลอด
การที่เป็นผู้มีใจรักในงานด้านการบริการ ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการทำงานฝีมือ จึงส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น และในปี พ.ศ. 2551ได้สมัครสอบคัดเลือกและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ไทย –สวีเดน ประจำปี 2552  (กระทรวงมหาดไทย) เป็น 1  ใน 24 คน  ของตัวแทนผู้นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในระหว่างการใช้ชีวิตในโครงการผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ไทย –สวีเดน ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต, ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม, การประกอบการอย่างยั่งยืน   ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการร้านอาหารไทยและการทำอาหารไทยและเทศ และบริษัทหนังสือพิมพ์ หลังจากสิ้นสุดโครงการแลกเปลี่ยนฯ ได้เข้าไปทำงานที่โรมแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ในตำแหน่งผู้ช่วยกุ๊ก ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารในเทศกาล I-san Food Music Festival จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ทำให้ตอนนี้สามรถรับทำอาหาร และจัดอาหารว่างในงานอบรมต่าง
จากนั้นได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ กลับมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิด ได้รับโอกาสและความช่วยเหลือจากชุมชน จึงสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ได้รับคัดเลือกทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติภูเวียง ในขณะเดียวกันก็ยังทำอาชีพเสริมคือการทำบายศรี การผูกผ้าประดับ ไปด้วย จึงทำให้ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 6,000 บาท ต่อเดือนโดยรายได้ที่ได้รับก็สามารถจัดวางแผนการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ ในการจัดสรรรายจ่ายและการดำรงชีวิตประจำวัน
สิ่งที่ยึดถือเป็นหลักในการทำงานมาตลอดก็คือการมีคุณธรรม จริยธรรมประจำใจ โดยจะนำเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตด้วย ประกอบกับความซื่อสัตย์ อดทน และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ จากการยึดมั่นในอุดมการณ์จึงทำให้ นายนัฎฐพงษ์  ฮามพิทักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็น “ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน” ประจำปี 2552 ในปี2553 นายนัฎฐพงษ์  ฮามพิทักษ์ ได้รับเชิดชูเกียรติเป็น เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจำปี 2553
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC