gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ


ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อบรมคณะศาสนาและปรัชญา และคณะสังคมศาสตร์ มมร.อส.
เขียนโดย พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา   
 

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565: อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศาสนาและปรัชญา และคณะสังคมศาสตร์ มมร.อส. ได้เข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบคุณวุฒิ" จัดโดยคณะศาสนาและปรัชญา ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี, โดยวิทยากรบรรยาย : ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก (รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม) และ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย (ที่ปรึกษา สป.อว.)

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
เขียนโดย การสอนพระพุทธศาสนา   
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยรองอธิการบดี พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร. มอบหมายให้ทางศูนย์บริการวิชาการ พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - 2562 เป็นจำนวน 7 ครั้ง 

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สุวิชชาน อุ่นอุดม รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล และอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข รศ.ดร.เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์ ผศ.ศักดิพงษ์ โสภาจร
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
เขียนโดย การสอนพระพุทธศาสนา   

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 รูป/คน...

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกันคุณภาพหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เขียนโดย พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา   
 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 : ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ปีการศึกษา 2564) จากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดย พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร. ประธานกรรมการ ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา กรรมการ และ ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ กรรมการและเลขานุการ ด้วยคะแนนที่ 3.09 ในนามอาจารย์ประจำหลักสูตร ขอขอบพระคุณในความเมตตาอนุเคราะห์จากกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมทอดเที่ยนพรรษา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เขียนโดย สังคมสงเคราะห์ศาสตร์   

 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษา ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีอาจารย์ประจำสาขาสังคมสงเคราะห์และนักศึกษารวมกิจกรรมจำนวน 60 รูป/คน

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
เขียนโดย การสอนพระพุทธศาสนา   
 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ชวนกันทำดี วิถีพุทธ ทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา ในการซ่อมบำรุงอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเด่นชาติ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเจริญพร โชตินนฺโท เจ้าอาวาสวันป่าเจริญธรรม (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 
อ่านเพิ่มเติม...
 
สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย
เขียนโดย การสอนภาษาไทย   
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรม "สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย" โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยณ ห้องประชุมวิทยบริการสิรินธร ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 
อ่านเพิ่มเติม...
 
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เขียนโดย การสอนพระพุทธศาสนา   
 

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดป่าเรไร (ธ) บ.ดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565


อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 1
เขียนโดย พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา   
 วันที่ 2 สิงหาคม 2565 : ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 1 สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยประธานการการสอบ : พระสุทธิสารเมธี,ผศ.ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา และกรรมการในการสอบ : พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร. พระมหาวิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร,ดร. ผศ.ดร.ธนกร ชูสุขเสริม และ ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 1 จาก 207

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project


 

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC