gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ


ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386

- 13 Sep. 2011 : The last day for sending Final Exam
- 19-21-23 Sep. 2011 Undergraduate Final Exam Day
- 20 Nov. 2011 : พิธีประทานปริญญาบัตร

กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อบรมคณะศาสนาและปรัชญา และคณะสังคมศาสตร์ มมร.อส.
Written by พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา   
There are no translations available.

 

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565: อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศาสนาและปรัชญา และคณะสังคมศาสตร์ มมร.อส. ได้เข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบคุณวุฒิ" จัดโดยคณะศาสนาและปรัชญา ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี, โดยวิทยากรบรรยาย : ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก (รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม) และ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย (ที่ปรึกษา สป.อว.)

Read more...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
Written by การสอนพระพุทธศาสนา   
There are no translations available.

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยรองอธิการบดี พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร. มอบหมายให้ทางศูนย์บริการวิชาการ พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - 2562 เป็นจำนวน 7 ครั้ง 

Read more...
 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สุวิชชาน อุ่นอุดม รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล และอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข รศ.ดร.เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์ ผศ.ศักดิพงษ์ โสภาจร
Read more...
 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
Written by การสอนพระพุทธศาสนา   
There are no translations available.

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 รูป/คน...

Read more...
 
ประกันคุณภาพหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Written by พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา   
There are no translations available.

 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 : ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ปีการศึกษา 2564) จากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดย พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร. ประธานกรรมการ ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา กรรมการ และ ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ กรรมการและเลขานุการ ด้วยคะแนนที่ 3.09 ในนามอาจารย์ประจำหลักสูตร ขอขอบพระคุณในความเมตตาอนุเคราะห์จากกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
Read more...
 
กิจกรรมทอดเที่ยนพรรษา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Written by สังคมสงเคราะห์ศาสตร์   
There are no translations available.

 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษา ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีอาจารย์ประจำสาขาสังคมสงเคราะห์และนักศึกษารวมกิจกรรมจำนวน 60 รูป/คน

Read more...
 
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
Written by การสอนพระพุทธศาสนา   
There are no translations available.

 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ชวนกันทำดี วิถีพุทธ ทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา ในการซ่อมบำรุงอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเด่นชาติ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเจริญพร โชตินนฺโท เจ้าอาวาสวันป่าเจริญธรรม (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 
Read more...
 
สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย
Written by การสอนภาษาไทย   
There are no translations available.

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรม "สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย" โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยณ ห้องประชุมวิทยบริการสิรินธร ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 
Read more...
 
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน
Written by การสอนพระพุทธศาสนา   
There are no translations available.

 

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดป่าเรไร (ธ) บ.ดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565


Read more...
 
สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 1
Written by พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา   
There are no translations available.

 วันที่ 2 สิงหาคม 2565 : ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 1 สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยประธานการการสอบ : พระสุทธิสารเมธี,ผศ.ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา และกรรมการในการสอบ : พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร. พระมหาวิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร,ดร. ผศ.ดร.ธนกร ชูสุขเสริม และ ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์
Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 207

MBUISC Top Managers

Phradhamadilok
MBUISC Consultant
Phrakrupaladdhamajariyawat
(Phramasakorn Chitungkaro)
Vice Rector

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project


 

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Student Services

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC