gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news Talenthouse ประเภทของเยาวสตรี เป็นเยาวสตรีผู้แทนจังหวัด ขอนแก่น 2553
ประเภทของเยาวสตรี เป็นเยาวสตรีผู้แทนจังหวัด ขอนแก่น 2553 Print
There are no translations available.

 ประเภทของเยาวสตรี เป็นเยาวสตรีผู้แทนจังหวัด ขอนแก่น

 

.......................................................................ชื่อเยาวสตรี นางสาวพิชญานันท์ นามสกุล นามศรี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
เกิดวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2533 อายุ 19 ปี 7 เดือน สถานภาพ โสด
ภูมิลำเนา จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ปัจจุบัน 353/56 หมู่ที่ 15 ตำบล บ้านเป็ด อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (คณะสังคมศาสตร์) ระดับชั้น ปริญญาตรี สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง


เป็นสมาชิกกลุ่มเยาวชน พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน สมาชิกและคณะกรรมการชมรม To Be Number One จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2549 –ปัจจุบัน สมาชิกและคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
 

กิจกรรมด้านการพัฒนาเยาวชนที่เคยปฏิบัติมา (ในฐานะผู้ริเริ่ม/ดำเนินการไม่ต่ำกว่า 2 ปี) 
1. การก่อตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เพื่อการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน พร้อมทั้งสร้างแกนนำเยาวชนในการปฏิบัติงานของชมรม ร่วมกัน จนสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
2. การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประสานงานของกลุ่มเด็กและเยาวชนภายในจังหวัด ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน และผลักดันให้ จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ เมื่อปี 2550

ได้รับรางวัลหรือได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสังคม/เยาวชน
1. ร่วมงาน มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2550 – 2552
2. รางวัล “ต้นแบบคนดีศรีสภา” จากจังหวัดขอนแก่น
3. รางวัล “ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2552

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น
1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาในด้านต่างๆ จากเพื่อนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
2. ได้ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการรวมถึงแนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนา เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาคนอื่น ตลอดจนนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม

แรงบัลดาลใจที่ทำให้มาทำงานด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม และสิ่งที่จะทำในอนาคต ความคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีข้อดีของตัวเอง ทุกคนมีคุณค่าในตัวของตัวเอง เพียงแต่ว่าจะมองหาสิ่งนั้นเห็นหรือไม่ แต่สิ่งที่ทุกคนทำได้เหมือนกันคือการทำประโยชน์ให้กับสังคม เพราะมนุษย์ทุกคน ตายไปก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้ และก็ไม่เหลืออะไรไว้ แต่สิ่งที่จะติดตัวไปตลอดคือความดีความชั่ว และจะเป็นสิ่งที่ผู้คนจดจำไว้ สำหรับสิ่งที่ข้าพเจ้าจะทำในอนาคตคืออยากจะสร้างแกนนำเยาวชนเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตลอดจนสังคมและผลักดันให้จัดตั้งกลุ่มเยาวชนในการทำงานเพื่อการพัฒนาสังคม

ความคิดเห็นต่องานพัฒนาชุมชน/สังคมในปัจจุบัน การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุดคือการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะทางด้านจิตใจและคุณธรรม ที่จะปลูกฝังให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ต่อสังคมแล้ว การพัฒนาสังคม ประเทศชาติ ก็จะเป็นการงาน เพราะทุกคนก็จะไม่เห็นแก่ตัว ฉะนั้น การพัฒนาชุมชน/สังคม ควรเน้นที่การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ มากกว่าการพัฒนาทางด้านวัตถุ

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC