gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ


ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386

- 13 Sep. 2011 : The last day for sending Final Exam
- 19-21-23 Sep. 2011 Undergraduate Final Exam Day
- 20 Nov. 2011 : พิธีประทานปริญญาบัตร

กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการพลิกหัวใจ สร้างฝันให้แผ่นดิน โรงเรียนเด่นชาติ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเตอีสาน งานบริการวิชาการสู่สังคม ของ มมร พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมกัน
จัด"โครงการครอบครัวสัมพันธ์"รร.บ้านเด่นชาติ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นยุทธการพลิกหัวใจ

Read more...
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับป.โท และ ป.เอก ปีการศึกษา 2564
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

 
ปฐมนิเทศวันแรกนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ในทุกสาขาวิชา โดยพระครูธรรมาภิสมัย,ผศ.ดร.เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี และคณาจารย์ทุกสาขาวิชาได้เข้าพบนักศึกษาอย่างพร้อมเพรียง
 

Read more...
 
โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาทในพระสังฆราชูปถัมภ์และพิธีถวายโฉนดที่ดิน แด่ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร.อธิการบดี มมร
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


 
โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาทในพระสังฆราชูปถัมภ์ของร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดตรีสวัสดิ์วนาราม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยโดย พระเทพวัชรเมธี ผศ.ดร.อธิการบดี มมร เป็นประธาน พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มมร.อส.ในฐานะผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิต มมร ประธานฝ่ายจัดงาน พร้อมคณะจากวิทยาเขตอีสาน ร่วมจัดงานในครั้งนี้   รูปภาพ  รูปภาพ2

 

Read more...
 
อบรมประกันคุณภาพการศึกษา มมร.อส.
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

 มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย จัดอบรมเตรียมการประกันคุณภาพเชิงปฏิบัติการ (E-port)แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อเป็นไปตามหลักประกันคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักสูตร โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.ให้โอวาทและให้แนวคิดและหลักปฏิบัติ โดยครั้งนี้ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.เอกชาตรี สุขเสน ได้นำอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง 

Read more...
 
สัมมนาอาจารย์และบำเพ็ญประโยชน์
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานนำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร. จัดสัมนาบุคคลากรสายอาจารย์ทุกคณะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในปีการศึกษา2564นี้พร้อมกับบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดมกุฏวิมุตติคีรี(ภูขาด)อ.เวียงเก่าจ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรแต่พระสงฆ์ด้วย

 

Read more...
 
ปฐมนิเทศนักศึกษา สัมนา คณะต่างๆ มมร.อส.ออนไลน์
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

 ปฐมนิเทศนักศึกษาและสัมนาของ คณะต่างๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดเรื่องต่างๆรวมถึงข้อปฏิบัติของนักศึกษาใหม่ ปฏิทินการศึกษา ของแต่ละคณะ พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการยืนยันการลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์การสมัครรอบพิเศษ สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนอีกด้วย

Read more...
 
โรงเรียนสาธิต มมร.อบรมสามเณรและนักเรียนที่จะบรรพชาที่
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มมร.อส.และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมมร.จัดอบรมสามเณรและนักเรียนที่จะเข้าบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตอ.ด่านซ้ายจ.เลยซึ่งมีสามเณรและผู้เตรียมบรรพชารวมกว่า 60 รูปคน เพื่อเป็นการปรับตัวเตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนและสร้างบรรยากาศที่ดีต่อบรรพชาเป็นสามเณร ในครั้งที่มีพระคณาจารย์ครูฝ่ายฆราวาสและอาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการอบรม ตั้งแต่วันที่ 24-26 พ.ค.2564นี้

Read more...
 
ความคืบหน้างานก่อสร้างในวิทยาเขตอีสาน
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


ความคืบหน้างานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึงมีการก่อสร้างอาคารในงบประมาณและนอกงบประมาณ อาทิ อาคารรับรองพระเถระ(อาคารพระครูธรรมศาลพินิจ หลวงปู่พรหม) อุทยานธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาคารฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาคารพัสดุ ในขณะนี้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างตามลำดับและเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง
Read more...
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2564 ออนไลน์
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยรองอธิการบดี และวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2564 ด้วยระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยโดยให้นักศึกษาเข้ารับชมและรับฟังแนวทางการปฏิบัติ ผ่านกลุ่มเฟสบ๊ค
Read more...
 
ภารกิจตามหาสามเณร โดยรองอธิการบดี มมร.อส.ภาค3
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานกับภารกิจ ตามหา ศาสนทายาท ผู้ที่ต้องการบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนที่ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้ายจ.เลย ผู้เป็นเด็กชายที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6 ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อหรือต้องการบวชเป็นสามเณรเพื่อที่จะศึกษาต่อฟรี!!! จนถึงปริญญาเอก และเปรียญธรรมขั้นสูงสุด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวติดต่อท่านมา แล้วจะตามไปรับถึงบ้าน สาธุบุญกับผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา ด้วยการหาพุทธทายาท  ภารกิจครั้งที่3
 
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 4 of 207

MBUISC Top Managers

Phradhamadilok
MBUISC Consultant
Phrakrupaladdhamajariyawat
(Phramasakorn Chitungkaro)
Vice Rector

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project


 

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Student Services

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC