gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ


ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386

- 13 Sep. 2011 : The last day for sending Final Exam
- 19-21-23 Sep. 2011 Undergraduate Final Exam Day
- 20 Nov. 2011 : พิธีประทานปริญญาบัตร

กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดีนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจ ผศ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์แนะนำผู้บริหารทั้ง2 วิทยาเขต หลังจากนั้น พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. ได้กล่าวถึงการบริหารจักการเบื้องต้นของงานบัณฑิต

Read more...
 
การนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคที่1 และภาคที่2
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

คณะสังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีการนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคที่1 และภาคที่2 โดยนักศึกษาที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริงได้นำเสนอผลงาน และสะท้อนสภาพจริงในเชิงการปฏิบัติในองค์กรสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้เป็นการนำเสนอ ก่อนที่จะประเมินผลในการสำเร็จการศึกษาในการฝึกปฏิบัติในภาคที่2ด้วย
Read more...
 
สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอกประจำปี 2563
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอกประจำปี 2563 ระหว่างวันที่2-5 พฤศจิกายน 2563 ณวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น โดยแม่กองธรรมสนามหลวงได้นำข้อสอบนักธรรมมาเปิดณสนามสอบวัดศรีจันทร์ โดยมี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และพระสังฆาธิการจ.ขอนแก่นพระคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการสอบในครั้งนี้

Read more...
 
ด่วน บัณทิตใหม่ สแกนยืนยันการเข้ารับประทานปริญญาบัตร และ ตรวจสอบรายชื่อ
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน รายชื่อบัณฑิตที่ได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปี 2563 ทุกท่านโปรดดำเนินการยืนยันการเข้ารับปริญญาบัตร และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2563 (ระดับปริญญาตรี) คลิ้กดูด้านล่าง สแกนคิวอาร์โค้ดยืนยันการเข้ารับได้ที่  https://graduation.mbu.ac.th/confirm


Read more...
 
ธุดงค์กรรมฐานพระนักศึกษาปี1 มมร.อส.
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


เมื่อวันที่27-29 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มีโครงการธุดงค์กรรมฐาน พระนักศึกษาชั้นปีที่1 ณ วัดเขาสามยอด  โดยพักปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัด เขาสามยอด อ.เวียงเก่า โดยพระครูพิพัฒน์ธรรมาภิบาล (หลวงพ่อประไพร ธัมมปาโล)วัดป่าเขาสามยอด ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์สอนกรรมฐาน หลังจากนั้นได้เดินธุดงค์ ผ่านเทือกเขาภูเวียงมายังวัดและวัดมกุฏวิมุตติคีรี(ภูขาด)
Read more...
 
ดร.บรรจบ ปิยมาตย์
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

 
Read more...
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ระดับ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๙
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มมร.อส.ระดับ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่9 เมื่อวันอาทิตยืที่1 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9จำนวน 25 รูป/คน

 

 

Read more...
 
โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2562
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ. ดร. ไพโรจน์ บัวสุข และคณะ ได้จัดโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้พระนักศึกษาภาคบรรพชิต และ นักศึกษาภาคปกติ English Camp ได้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเผยแผ่ธรรมะ และการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยในวันนี้ มีนางสาวลัทธวรรณ วงษ์โพย นักศึกษาศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นวิทยากรในงาน
Read more...
 
The Second day : The 7th Project Seminar of Buddhist Delegates for the Development and Propagation of Buddhism in the Mekong and Asia Region
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และศรีลังกา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 21-24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พิธีเปิดโครงการ พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)  ประธานในพิธีจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย
Read more...
 
The first day : The 7th Project Seminar of Buddhist Delegates for the Development and Propagation of Buddhism in the Mekong and Asia Region
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และศรีลังกา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 21-24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 9 of 207

MBUISC Top Managers

Phradhamadilok
MBUISC Consultant
Phrakrupaladdhamajariyawat
(Phramasakorn Chitungkaro)
Vice Rector

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project


 

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Student Services

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC